Viktig å vurdere når du skal forsikre båten

Det viser seg at det er mye større forskjeller på båtforsikringer og hva man får i erstatning enn de fleste er klar over.

To viktige spørsmål ved vurdering av båtforsikring:

  1. Hvilke skader er du dekket for?
  2. Hva får du faktisk erstattet ved totalhavari eller reparasjon?

Hvilke skader er du dekket for?

En vanlig kaskoforsikring dekker stort sett de samme typer skader hos de forskjellige forsikringsselskapene, nemlig de plutselige og uforutsette som skyldes en ytre påvirkning, altså en plutselig hendelse eller ulykke. Det er med andre ord en rekke skader og/eller skadeårsaker som man ikke kan forsikre seg mot, og som ikke er omfattet av en skadeforsikring.

Eksempel på dette er skader som følge av gradvis forringelse (f.eks. slitasje, korrosjon, lekkasje over tid), manglende vedlikehold, konstruksjons- eller designfeil.

En skadeforsikring overtar altså ikke ansvaret for slitasje, manglende vedlikehold, et dårlig konstruert produkt eller en dårlig eller mangelfull design.

Noen typer dekninger er standard, og andre må du tegne tilleggsforsikringer for. Dette kan variere mellom forsikringsselskapene.

Maskinhavaridekning kan det være spesielt lurt å være oppmerksom på hvis motoren din ikke er for gammel. Er den det, vil du normalt ikke kunne få en slik dekning, eller så vil erstatning du får gjennom en slik dekning være lav. Maskinhavaridekning vil kunne innebære dekning for plutselig og uforutsette maskinskader som ikke skyldes ytre påvirkning, altså en ren maskinskade som ikke er forårsaket av en ytre hendelse.

Noen forsikringsselskaper tilbyr maskinhavaridekning som tilleggsforsikring mot pristillegg og ordningene kan være forskjellig.

Felles for alle ordningene er at jo eldre motorene blir, jo mindre andel av en eventuell maskinhavariskade erstattes.

Söderberg & Partners har fremforhandlet maskinhavaridekning som standard for inntil 6 år gamle motorer.

Hva får du erstattet ved skade?

Får du kun erstattet markedsverdi på skadetidspunktet, eller får du erstattet det du faktisk betalte for båten ved eventuelt totalskade?

Dekning ved totalskade varierer

De fleste norske forsikringsselskaper erstatter markedsverdi på skadetidspunktet. Gjennom vår båtforsikring får du som eksempel erstattet det som er høyest av det man har kjøpt og betalt for båten eller markedsverdi. Denne forskjellen kan utgjøre store beløp i erstatning ved et totalhavari.

Normal erstatning ved skade som repareres, er som reglel rimelige og nødvendige kostnader for å sette båten i tilnærmet tilsvarende stand som før skaden. Det betyr at forsikringen normalt dekker reparasjon av skaden, og ikke bytte til ny del hvis det er rimeligere å reparere, selv om reparasjon vil kunne ta lengre tid enn å bytte til ny del.

Eksempel på dette er at forsikringsselskapet dekker reparasjon av propell eller drev ved en grunnstøting, hvis den skadede komponenten lar seg reparere og kostnadene ved å reparere er lavere enn å bytte til nytt.

Ved erstatning ved reparasjon når den "gamle" skadede delen eller komponenten erstattes med ny, er det vanlig hos de fleste forsikringsselskaper at de erstatter mindre og mindre av den nye delen jo eldre den delen som erstattes er. Tankegangen her er at hvis en gammel del eller komponent må byttes, får du erstattet det den var verdt før skaden skjedde, og du må da selv betale oppgradering til ny del eller komponent.

Aldersfradrag

Begrepet aldersfradrag benyttes også av forsikringsselskapene når de forklarer at erstatning reduseres når gammelt erstattes med nytt. Størrelsen på aldersfradragene varierer for forskjellige komponenter og det kan være store forskjeller mellom de ulike forsikringsselskapene. Noen forsikringsselskaper opplyser om hvordan dette beregnes. Andre gjør dette på skjønn, og da vet man i prinsippet ikke hva man faktisk vil få i erstatning.

Erstatningsreglene står som regel beskrevet i forsikringsvilkårene i egne avsnitt om verdivurderingsprinsipper og skadeoppgjørsbestemmelser.

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish