Hva får du normalt i erstatning hvis skaden er dekket av båtforsikringen?

Vi gir deg en generell beskrivelse av de vanlige erstatningsreglene i en båtforsikring, hvis en skade er dekket av forsikringen.

Det generelle prinsippet i en fullrisiko eller kaskoforsikring er at man får erstattet verdien av det man hadde før skaden oppstod. Dette er regulert i skadeoppgjørsbestemmelsene i forsikringsavtalen og følgende hovedprinsipper benyttes normalt for dette:

Totalskade

Ved totalskade så erstattes normalt markedsverdi eller gjenanskaffelsespris for tilnærmet samme type båt. En båt regnes normalt som totalskadet hvis båten har gått tapt (dvs. stjålet og ikke funnet igjen, brent opp, havarert og ikke kan reddes), eller skaden er så omfattende at reparasjon ikke er teknisk mulig eller lønnsomt for forsikringsselskapet. 

NB! Man får aldri høyere erstatning enn den forsikringssummen som båten er forsikret for gjennom forsikringsavtalen. Som båteier må du derfor påse at båten er forsikret for riktig forsikringssum. 

Reparasjon

Ved reparasjon erstattes normalt rimelige og nødvendige kostander for å sette båten eller komponenten tilbake til tilnærmet samme stand som før skaden. 

NB! Det betyr bl.a. at forsikringen erstatter reparasjon, men ikke kostnaden ved å skifte deler eller komponenter som kan repareres rimeligere enn kostnaden for å skifte de.

Ny del erstatter gammel

Når ny del erstatter gammel og brukt, erstattes normalt verdien av den gamle delen.

Hvis en gammel skadet og kanskje slitt del eller komponent må skiftes fordi den ikke kan repareres eller kostnaden for reparasjon overstiger ny del, så er hovedprinsippet normalt at man får erstattet verdien av den gamle skadede delen før skaden.

En ny del eller komponent har normalt en økt verdi i forhold til den gamle brukte som erstattes, og da må du som båteier normalt betale denne differansen.

Verdivurdering av en ny del eller komponent kontra en gammel kan være vanskelig, så dette er gjerne regulert i forsikringsvilkårene som aldersfradrag som definerer fratrekk i erstatning for ny del som erstatter en gammel og brukt del.

Aldersfradraget varierer gjerne avhengig av type del eller komponent og alder på den delen eller komponenten som erstattes.

Egenandel

Egenandel trekkes normalt fra i skadeoppgjøret. Egenandelen kan avhenge av type dekning, type båt, type bruk, type skade eller omstendigheter rundt skaden og er regulert i forsikringsavtalen.

Innholdet i denne artikkelen er ment som en generell beskrivelse av normale erstatningsregler i en skadeforsikring for båt. Hva som gjelder for den enkeltes båtforsikring fremgår av den enkeltes forsikringsavtale i forsikringsbevis og vilkår. 

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish