Uavhengig formuesrådgivning

Skillet mellom avhengig og uavhengig

Med MiFID II-direktivet som ble implementert i norsk lov i 2018, må verdipapirforetak oppfylle strenge krav for å kunne kalle seg uavhengig. Det bidrar til å klargjøre rollene til alle aktørene i finansbransjen.

Les om hvordan vi håndterer interessekonflikter her

I henhold til verdipapirhandelloven så skal et verdipapirforetak opplyse klienten:

  1. Om det ytes uavhengig eller ikke uavhengig investeringsrådgivning,
  2. Om rådgivningen er basert på et bredt utvalg av finansielle instrumenter,
  3. Om utvalget av finansielle instrumenter er begrenset til egne produkter eller produkter som utstedes eller leveres av foretak som verdipapirforetaket har nære forbindelser til,
  4. Om andre juridiske eller økonomiske forbindelser som kan utgjøre en risiko for det uavhengige grunnlaget, og
  5. Om verdipapirforetaket vil gi kunden en periodisk egnethetsvurdering

Hvordan kommer dette til uttrykk?

Vår rådgivning

Vi yter uavhengig rådgivning, vi selger verken fond eller produkter. Vi har utviklet en sofistikert rådgivningsprosess som fokuserer på klientens situasjon, blant annet målsettinger, risikopreferanser og behov.

Våre honorarer

Våre honorarer er basert på investert beløp, og er uavhengig av andre faktorer. Alle rabatter og returprovisjoner går direkte og uavkortet tilbake til klienten. Les mer om vår honorarmodell her.

Transparent forretningsmodell

Vi har etablert en forretningsmodell som eliminerer de viktigste interessekonfliktene. Vi har ingen finansielle eller kontraktuelle bindinger mot produktleverandører.

Vårt produktutvalg

Vi står fritt til å anbefale det vi mener er best, og vi står fritt til å endre våre anbefalinger når vi ønsker. Klienten skal alltid være vår eneste oppdragsgiver, og vår rådgivning tar utgangspunkt i klientens behov.

Hva betyr uavhengig rådgivning for deg som klient

Det viktigste for en uavhengig forretningsmodell er å identifisere og eliminere flest mulig interessekonflikter. Det mener vi er nødt til å ligge til grunn for å kunne gi gode langsiktige råd som kun er basert på klientenes interesser og behov. Vår uavhengige rådgivningsmodell eliminerer de viktigste interessekonfliktene, og er derfor en trygghet for klientene våre Les om hvordan vi håndterer interessekonflikter her.

Eksempler på interessekonflikter:

Egne produkter

De fleste norske banker, forsikringsselskaper, kapitalforvaltere og ikke-uavhengige rådgivere distribuerer ofte sine egne produkter, og vurderer ikke alltid om det finnes produkter eller løsninger som er bedre egnet for klientene sine.

Rådgivningen i Söderberg & Partners Wealth Management AS gjennomføres med utgangspunkt i en bred analyse av finansielle instrumenter innenfor hver aktivaklasse vi anvender i våre anbefalte løsninger.

Ulike priser på ulike produkter og risikoprofiler

Mange aktører har priser som varierer basert på hvilke produkter og risikoprofiler som velges. Da er det naturlig å stille spørsmål rundt hvordan man sikrer at klientenes interesser kommer først, når inntjeningen varierer.

Söderberg & Partners Wealth Management AS sitt rådgivningshonorar er utelukkende basert på investert beløp, og er ikke knyttet til verken produkter eller risikoprofil som en klient har i sin portefølje. 

Transaksjonskostnader

Meglerhus har i alle år levd av kurtasje når klientene har kjøpt og solgt verdipapirer, og har derfor hatt stor interesse av at klientene har kjøpt og solgt med høy frekvens. Dette på tross av at det ofte ikke kan forsvares ut prinsippet om å sette klientenes interesser først.

Vi tar ingen transaksjonskostnader. Dette sikrer at løpende anbefalte endringer tar utgangspunkt i hva som er egnet for og i klientenes interesser.

Returprovisjoner

Kapitalforvaltere, forsikringsselskaper og andre produktmiljøer gir ofte returprovisjoner til ikke-uavhengige rådgivere for å fremme salget av nettopp deres produkter. Da kan det være vanskelig å vurdere om rådene som gis til klientene blir drevet av hvilke produktleverandører som tilbyr de beste vilkårene eller om de drives av klientenes interesser.

Alle rabatter og returprovisjoner vi som uavhengige rådgivere mottar går direkte og uavkortet tilbake til klientene våre. Dette hindrer at det oppstår en interessekonflikt overfor klientene.

Oppfølging

Flere investeringsprodukter som tilbys i det norske markedet har en vesentlig etableringskostnad som tilfaller distributør av produktet, mens det ikke betales noe løpende honorar for produktet. Dette kan høres tilforlatelig bra ut, men problemet ligger i at aktøren i disse tilfellene ikke har insentiver til å følge opp produktene etter at de er solgt til klientene, og viktig rådgivning etter at investeringen er gjennomført kan derfor bli nedprioritert av tilbyderen av økonomisk egeninteresse.

Alle våre klienter får en personlig formuesrådgiver som lytter til klienten og klientens behov. Minimum en gang i året har vi en evaluering av samarbeid vårt sammen med klienten, hvor vi vurderer om vi skal videreføre forvaltningen i henhold til Formuesplanen som er lagt.

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish