Ansvarlige investeringer

Kapitaleiere og investorer forventer høyest mulig avkastning - men ikke til enhver pris. Ansvarlige investeringer handler om å inkludere vurderinger knyttet til miljø, sosiale forhold, selskapsstyring og etikk i investeringsprosessen. 

For oss handler ansvarlighet om å tilpasse rådene vi gir med våre klienters preferanser, samtidig som vi skal være med på å støtte opp under et felles mål om å skyve selskaper i riktig retning. Vi skal i tillegg være en samtalepartner som kan snakke om nyansene rundt bærekraftsinvesteringer.

Den praktiske konsekvensen er for oss og våre klienter å forstå hvordan fondsforvalterne vi bruker hensyntar bærekraft i sine investeringsbeslutninger. En ansvarlig forvalter vurderer hvordan selskapene de investerer i oppfører seg, og hvilke planer de har for fremtiden. 

Ansvarlige investeringer

Bærekraft i rådgivningen ​

Som rådgiver er vår viktigste oppgave å forstå våre klienters verdier og målsetninger. Vi ønsker å være en god samtalepartner som både lytter og utfordrer. Løsninger vi anbefaler vil være tilpasset den enkelte klients ønsker og mål. ​

Bærekraft i aktivaallokeringen​

Vi tror at bærekraftsaspekter kan ha betydelig påvirkning på langsiktig risiko og avkastning. Bærekraftsanalyse integreres i investeringsprosessen for de ulike aktivaklassene, med mål om å styre risiko og øke langsiktig avkastning for våre klienter. Det kan skreddersys dedikerte bærekraftige mandater for klienter som har spesifikke behov.​

Noen aktivaklasser egner seg bedre for påvirkningsarbeid enn andre. Slikt påvirkningsarbeid kan skje i mange former, via møte med selskapsledelse, bransjeinitiativer eller utøvelse av stemmerett på generalforsamlinger. Vi tror at slik interaksjon med selskaper har en større langsiktig effekt enn eksempelvis eksklusjon.

Bærekraft i forvalterseleksjonen​

Et av de mange kriteriene vi ser etter når vi velger forvaltere er hvorvidt de er gode på bærekraftsanalyse målt opp mot sine konkurrenter. Vi vurderer hvordan samtlige forvaltere ser på bærekraft som en del av deres investeringsprosess, i alt fra risikostyring til selskapsanalyse, i tillegg til hvor effektive de er i sitt påvirkningsarbeid.

Hva tror vi på?​

 

Risikostyring

Vi tror at miljø-, sosial- og selskapsstyringsrelaterte forhold, spesielt klimaendringer, representerer økonomisk risiko for våre klienter og bør tas hensyn til i investeringsprosessen.

Klimaendringer

Vi tror at klimarelaterte faktorer vil skape investeringsrisikoer og muligheter som vi bør utnytte så langt det er mulig innenfor bredere strategiske mål​

I lys av vårt ansvar som rådgiver, tror vi det er hensiktsmessig å tilpasse investeringsstrategien for å oppnå målene i Paris-avtalen så langt det er mulig, og samtidig balansere bredere risiko- og avkastningsmål​

Eierskapsutøvelse​
(Stewardship)

Vi tror at god eierskapsutøvelse kan forbedre langtidsresultater og er derfor til det beste for oss og våre klienter​

Vi forventer at alle forvaltere overvåker selskapene de investerer i og engasjerer seg med ledelsen i selskapene rundt alle relevante eierskapssaker, inkludert godtgjørelse, strategi, kapitalstruktur, håndtering av faktiske eller potensielle interessekonflikter, risiko, sosial og miljømessig påvirkning og selskapsledelse.

Menneskerettigheter

Vi tror at å hensynta menneskerettigheter er en viktig del av god forretningspraksis og risikostyring, og skal hensyntas i investeringsbeslutninger.

 

Hensyn til negative konsekvenser

Ingen hensyn til investeringsbeslutningers negative påvirkninger på bærekraftsfaktorer

Selskapet har foreløpig valgt å ikke hensynta negative konsekvenser for bærekraftsfaktorer på foretaksnivå. Selskapet har porteføljer under porteføljeforvaltning som er satt sammen av fond fra ulike forvaltningsmiljøer. Selskapet har klienter med ulike bærekraftspreferanser og negative konsekvenser for bærekraftsfaktorer på foretaksnivå er ikke nødvendigvis relevant for alle porteføljer. Selskapet vil løpende vurdere å ta hensyn til negative konsekvenser for bærekraftsfaktorer på foretaksnivå ved klar forbedring av datakvalitet.

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish