Hvorfor dekkes ikke alle skader eller «feil» på båten av min båtforsikring?

Generelt kan man si at en skadeforsikring er ment å dekke ulykken, det plutselige og uforutsette.

Hva dekkes normalt av forsikringen?

En båtskadeforsikring med fullrisiko eller kaskodekning er ment å dekke plutselig og uforutsett skader på båt, drivlinje og utstyr som skyldes ytre påvirkning. Det må altså være en skade som er påført utenfra og som har oppstått plutselig.

Noen forsikringer kan utvides til å dekke utover dette. Et eksempel på dette er maskinhavaridekning der dekningen fortsatt forutsetter at skaden skjer plutselig og uforutsett, men uten krav til at skaden er påført utenfra.

En båtskadeforsikring har også normalt en ansvarsforsikring som dekker det rettslige erstatningsansvaret man kan komme i ovenfor andre, som eier eller fører av båten. Vi går ikke nærmere inn på ansvarsdelen av forsikringen i denne artikkelen.  

Skader og «feil» som normalt ikke dekkes

 • Skader som skyldes slitasje, gradvis forringelse over tid, manglende vedlikehold eller ting som bare går i stykker eller slutter å virke dekkes normalt ikke av en skadeforsikring.

Eksempel på dette er skader som følge av at en del eller komponent ruster i stykker, slites i stykker eller en styreenhet eller en plotter som bare slutter å virke uten tegn til ytre skader eller påvirkning. Et annet eksempel er at det gradvis lekker vann inn i båten.

 • Typiske feil eller mangler som andre er ansvarlig for dekkes normalt ikke av en skadeforsikring.

Eksempel på andre ansvarlige er produsent, selger, leverandør, montør eller reparatør.  

 • Produsenter, leverandører og reparatører har normalt garanti og reklamasjonsansvar i tillegg til egne forsikringer som skal dekke produkt- og reparasjons-ansvar.

Eksempel på slike feil og mangler er materialsvikt, produksjons- og konstruksjons-feil, dårlig eller mangelfullt utført service- og reparasjons-arbeid.

Unntak eller situasjoner som normalt ikke er dekket av en forsikring

En skadeforsikring har normalt forskjellige unntak knyttet til bestemt bruk, spesielle omstendigheter eller for konkrete komponenter/elementer. Eksempler på dette er:

Type bruk eller omstendigheter

 • Båt eller motor er brukt på en annen måte enn leverandøren har konstruert den for. (f.eks. med kraftigere motor enn båten er godkjent for eller ikke vedlikeholdt slik leverandøren anbefaler, hvis det er medvirkende årsak til skaden)
 • Skade oppstått under en annen bruk enn det som er avtalt med forsikringsselskapet (f.eks. når båten skulle ligget i opplag, utenfor avtalt geografisk område, ved annen type bruk (f.eks. charter/utleie/fiskeri/hastighetsløp))
 • Skade oppstått under transport (dette kan avhenge av størrelse på båt eller type transport.
  Komponenter
 • Komponenter som normalt er unntatt fra dekning er typisk forbruksartikler (herunder drivstoff), opplags- og fortøyningsutstyr, løse personlige eiendeler som ikke er innelåst for å nevne noen eksempler.
 • Komponenter som er endret og modifisert i forhold til leverandørens spesifikasjoner (f.eks. modifisert motor, drev, osv.) 

Krav til båteier 

I forsikringsavtalen er det et grunnleggende krav til deg som båteier og forsikringstaker at du skal gi riktige opplysninger til forsikringsselskapet, og gjøre det du kan for å forhindre og begrense skade. Dette er dels regulert i din forsikringsavtale og i forsikringslovgivningen.

NB! Vær oppmerksom på at feil eller mangelfulle opplysninger, brudd på sikkerhetsforskrifter eller utøvelse av grov uaktsomhet kan gi reduksjon eller i verste fall bortfall av erstatning. 

Om riktige opplysninger

Det er et krav til deg som forsikringstaker at du gir riktige og fullstendige opplysninger både ved tegning og endring av forsikring samt i et skadeoppgjør. Det innebærer også at du skal melde ifra hvis feil opplysninger er lagt til grunn i din forsikringsavtale. 

Om hva du skal gjøre for å forebygge og begrense skader - sikkerhetsforskriftene

Sikkerhetsforskriftene i din forsikringsavtale regulerer hva du skal gjøre for å forebygge, forhindre og begrense skader.

Eksempler på dette er:

 • krav til sikring, låsing, oppbevaring, tilsyn og fortøyning (gjerne konkrete krav eller krav til forsvarlighet)
 • krav til båten (beskaffenhet, teknisk tilstand, gjerne definert som sjødyktig)
 • krav til fører av båten (nødvendig kompetanse og sertifikater, skal ikke være rus- eller alkohol-påvirket.

Om krav til aktsomhet

Som forsikringstaker og fører av båten skal du opptre på en måte som forhindrer og begrenser skade. Hvis du ved grov uaktsomhet fremkaller eller forverrer forsikringstilfellet vil dette påvirke en eventuell erstatning.

Eksempel på dette kan være å ha kjørt i altfor høy fart i urent farvann eller nære land med dårlig sikt. Hva som regnes som grovt uaktsomt blir vurdert i forhold til den enkelte situasjonen og er gjerne «regulert» gjennom rettspraksis.

Innholdet i denne artikkelen er ment som en generell beskrivelse av hva som normalt er dekket / ikke dekket i en skadeforsikring for båt, og hvilke forpliktelser du som båteier normalt har gjennom din forsikringsavtale. Hva som gjelder for den enkeltes båtforsikring mht. dekninger, unntak, erstatningsregler og sikkerhetsforskrifter fremgår av den enkeltes forsikringsavtale i forsikringsbevis og vilkår. 

 

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish