Skip to main content Skip to main navigation

Slik oppretter du en Depositumsgaranti

Både Depositumsgaranti og depositumskonto reguleres av Husleieloven som betyr at det gir samme trygghet å benytte en garanti som sikkerhet for ditt private leieforhold.

Depositumsgaranti som sikkerhet passer for alle private leieforhold der hvor leietaker er en privatperson, enten om man bor alene eller sammen med andre. Husk at leieobjektet ikke kan være regulert som et næringslokale.

Rutiner knyttet til utbetaling under garantien reguleres av Husleieloven. Det betyr at leietaker må varsles på samme måte som ved et vanlig depositumsforhold.

Leietaker skal alltid varsles skriftlig at garantien utbetales, dersom kravet ikke bestrides innen den angitte tidsfristen. Tidsfristen avhenger av om kravet gjelder ubetalt husleie eller andre krav som reiser seg av leiekontrakten, og om kravet er akseptert eller ikke.

Dersom det ikke er enighet om kravet, ber vi om tilbakemelding når kravet tas videre til Husleietvistutvalget eller Forliksrådet.

Majoriteten av norske leieforhold forløper seg uten uenigheter, men skulle leieforholdet utvikle seg til en konflikt anbefaler vi både leietaker og utleier å forholde seg til hverandre skriftlig.

Vi bistår i prosessen med varslingsrutiner og innmelding av krav. Ta kontakt med vårt kundesenter for mer informasjon på telefon 971 758 08 eller d@soderbergpartners.no

Leietaker må alltid varsles skriftlig, uavhengig om kravet er akseptert eller ikke.

Aksepterer leietaker kravet om ubetalt husleie, skal utleier uansett varsle leietaker skriftlig med 14 dagers betalingsfrist, og samtidig informere om at kravet vil utbetales fra garantist dersom leietaker ikke betaler.

Hvis leietaker ikke aksepterer kravet, skal utleier sende et skriftlig varsel med fem ukers betalingsfrist og samtidig informere om at kravet vil utbetales fra garantist dersom leietaker ikke bestrider kravet. Leietaker kan bestride krav ved å ta ut søksmål gjennom Husleietvistutvalget eller Forliksrådet og må alltid kunne dokumentere å ha bestridt kravet innen tidsfristen utløper. For slike krav gjøres det ingen utbetaling uten en rettskraftig avgjørelse.

Hiscox S.A, er en del av Hiscox Insurance Group står som garantist. Hiscox ble etablert i 1901 og har konsesjon i Norge av Finanstilsynet.

Söderberg & Partners er Nordens største forsikringsmegler og har levert garantier som et alternativ til depositum siden 2010. Gjennom våre profesjonelle samarbeidspartnere formidler vi sikkerhet for 20.000 leieforhold i Norge.

Leietaker må alltid varsles skriftlig, uavhengig om kravet er akseptert eller ikke.

Alle krav som ikke gjelder mislighold av husleie og som er akseptert, må varsles leietaker med en frist på to uker. Det må samtidig informeres om at kravet vil utbetales fra garantist dersom leietaker ikke betaler.

Dersom leietaker ikke aksepterer kravet, må utleier ta kontakt med Husleietvistutvalget eller Forliksrådet. Utbetaling fra garantist skjer kun dersom det foreligger en rettskraftig avgjørelse.

Kontakt oss