Juli 2022 - Porteføljekommentar

Rekyl for aksjer og obligasjoner. Rentehevinger fra flere ledende sentralbanker. Bedring i sentimentet på tross av at resesjonsfrykten vedvarer. Store forskjeller i avkastning mellom regioner og forvalterstiler, råvarepriser noe ned og den norske kronen styrket seg.
Sturla  Skogland, CFA
Sturla Skogland, CFA 
Investeringsdirektør / CIO

Om aksjer

(Norge: +7,3 % MSCI World: +5,6 % MSCI EM: -2,4 % MSCI China All:-10,0 %)

Den amerikanske sentralbanken hevet styringsrenten, denne gangen som lovet, med «kun» 0,75 prosentpoeng. Økonomisk data har vært svakere siden forrige rentemøte, og markedet tolket budskapet fra pressekonferansen til sentralbanksjef Powell som et signal på at rentehevingssyklusen er på hell (vi deler ikke det synet). Dette bidro til at spesielt amerikanske vekstselskaper utmerket seg mot andre regioner og forvalterstiler. Norske aksjer hadde også en god måned der resultatsesongen har fått en bra start, mens Kina falt tungt på bakgrunn av blant annet oppblussingen av uroen knyttet til boligsektoren. Gitt Kinas høye vekting i samleindeksen, hadde også Fremvoksende Markeder en svak måned relativt sett. Det ble dermed en reversering av de siste måneders lederskap på regionalt nivå, også dyrere selskaper (forvalterstilene vekst og kvalitet) gjorde det «endelig» bedre enn rimeligere selskaper (forvalterstilen verdi) igjen. Det ble dermed en god måned for Jennison og Impax, og motvind for Schroders Global Recovery.   

Om renter

(Global «IG» kreditt: +3,2 % Global «HY» kreditt:+4,9 %)

Etter den avkastningen i juni, reverserte også renter i forrige måned. Lavere renter var positivt spesielt for obligasjoner med lang utløpstid, men også kredittpåslaget ble betraktelig lavere i løpet av måneden, spesielt for de mer risikable delene av markedet. Dette slo positivt ut på spesielt TwentyFour på absolutt basis (opp 2,9 prosent), men gitt høyere kredittkvalitet og lavere rentedurasjon enn de brede indeksene generelt var det ingen av rentefondene som utmerket seg i relativ forstand i juli. I løpet av juli introduserte vi et globalt statsrente fond for klienter med lavere aksjeeksponering.  

Om alternative strategier 

Bruken av alternative strategier, i stedet for en høyere allokering mot renter, var negativt i en god måned for renter. Systematica ble tynget av sin makro del og var ned 0,7 prosent, mens GMO karret til seg 0,7 prosent. I snitt endte sammensetning av alternative fond med flat avkastning. 

Om valutaeffekt

(MSCI ACWI i NOK versus MSCI ACWI i lokal valuta: -2,4 %)

I juli reverserte den norske kronen, og styrket seg mot de fleste store valutaer. Kronestyrkingen ga et negativt valutabidrag fra de åpne internasjonale aksjefondene.  

Om overordnet posisjonering

Vår strategiske posisjonering var negativ i juli. Lav rentesensitivitet var negativt, og gitt jevnt over høyere kredittkvalitet selv innen de mer kredittsensitive rentefondene, hang våre rentefond etter i en måned der det var obligasjonene med lengst løpetid og lavest kredittkvalitet som overpresterte. Alternative strategier hadde flat avkastning, som ikke hjalp i en måned med rekyl i de brede indeksene innen renter og aksjer. Aksjedelen ble tynget av vår strategisk posisjonering mot fremvoksende markeder relativt til utviklede markeder (og spesielt USA). Norske aksjer hjalp på absolutt basis, men vår preferanse for brede univers der vi kan identifisere ulike forvalterstiler, gjør at vi har en relativt lav vekting mot hjemmemarkedet vårt. Det var kun et par av våre foretrukne forvaltere som bidro med nevneverdig meravkastning i juli (Jennison og Impax var hhv 4,2 prosent og 3,1 prosent bedre enn indeks), og innslaget av valutasikring på aksjesiden var positivt gitt kronestyrkingen forrige måned. Rotasjonene i juli (fra Kina og EM til USA og DM, fra rimeligere til dyrere aksjer, fra kronesvekkelse til styrking, fra høyere renter og kredittpåslag til lavere), er nok en indikasjon på et noe kortsiktig fokusert marked. Forbli langsiktig og diversifisert, uavhengig av risikoprofil. 

Våre vurderinger fremover

  • I mars 2021 reduserte vi kredittrisikoen for klienter med rentefond. Kredittpåslaget nærmer seg nå nivåer der vi vil vurdere å redusere denne undervekten mot kreditt. Kombinasjon av økte renter og økte kredittpåslag gir mer attraktive nivåer for løpende avkastning fremover. 

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish