Juni 2024
Porteføljekommentar: En positiv måned i kapitalmarkedet, en fin avslutning på første halvår

Første halvår av 2024 er over, og hittil i år har markedet vært preget av mye hvit støy: 64 land  har valgår i 2024, usikkerhet rundt retningen på styringsrentene, og i tillegg krig og elendighet i Europa og Midtøsten. Til tross for dette har porteføljene våre hatt vind i seilene fra både aksje- og rentemarkedet. I juni holdt aksje og rentemarkedet en stødig kurs igjennom måneden, noe du kan lese mer om under.  

Kristina  Bruu Thorbjørnsen
Kristina Bruu Thorbjørnsen 
Investeringsspesialist

Om aksjer

Utviklede markeder (MSCI World) var opp 2,3 prosent i juni, mye drevet av det amerikanske markedet (S&P500) som var opp 3,6 prosent. Europa (Stoxx 600) var derimot ned 1,2 prosent. Alt målt i lokal valuta. Den norske kronen svekket seg mot de fleste relevante valutaer gjennom måneden, noe som ga et positivt valutabidrag for norske krone investorer. Målt i norske kroner var indeksene henholdsvis opp 3,5, 5,0 og ned 1,1 prosent i juni. På stilfaktornivå (MSCI World) gjorde «vekst» det aller best, opp 6,3 prosent, etterfulgt av «kvalitet», opp 5,0 prosent, mens «verdi» gjorde det dårligst, ned 1,0 prosent, målt i norske kroner.

På sektornivå innen utviklede markeder var det IT, kommunikasjon og forbruksvarer som leverte best avkastning, og var opp 8,9, 4,3 og 2,7 prosent. Hvorav det var to aksjer som utmerket seg innenfor disse sektorene i juni måned: Nvidia, som er fremtredende innen grafikkprosessorer og AI, var opp 12,7 prosent. I tillegg til Tesla, som revolusjonerer bilindustrien med sine elektriske kjøretøy, var opp 11,1 prosent. Forsyning-, materialer- og energisektoren derimot leverte dårligst avkastning i løpet av måneden sekvensielt ned 4,5, 3,5 og 1,7 prosent. Alle tall målt i lokal valuta.

Det var en negativ måned for Oslo Børs sammenliknet med utviklede markeder. Oslo Børs Fondsindeks var ned 1,6 prosent og OBX-indeksen som inkluderer de 25 mest omsatte aksjene på Oslo Børs, var ned 1,8 prosent. Lakseprisene falt kraftig i løpet av måneden, ned 26,2 prosent ifølge Fish Pool Index Spot Salmon NOK/kg. Dette ledet til fall i sjømat indeksen på Oslo Børs, som var ned 5,7 prosent. Oljeprisen steg 5,7 prosent i juni, mens energi indeksen på Oslo Børs var kun opp 0,3 prosent.

Fremvoksende markeder gjorde det bedre enn utviklede markeder i juni og var opp 4,3 prosent. Det var spesielt Taiwan og India som gjorde det svært bra og var opp 9,3 og 6,8 prosent, mens Brasil var opp 1,8 prosent. Derimot var kinesiske aksjer ned 2,4 prosent. På sektornivå var det IT, finans og helse som leverte best avkastning og var opp 12,7, 3,9 og 2,8 prosent. Innenfor sektorene eiendom, materialer og forbruksvarer gikk det dårligst, med en sekvensiell nedgang på henholdsvis 1,1, 1,0 og 0,5 prosent. Alle tall er målt i lokal valuta. Det var liten variasjon mellom stilfaktorene innenfor fremvoksende markeder, samtlige stilfaktorer, «verdi», «kvalitet» og «vekst», leverte positiv avkastning i løpet av måneden.

For våre foretrukne forvaltere var avkastningen noe blandet i juni. Blant de globale aksjefondene var det momentumforvalteren, Jennison, som gjorde det aller best i juni, opp 6,5 prosent. Dette kan forklares med deres høye eksponering mot teknologi og vekstselskaper. Etterfulgt av kvanteforvalteren Acadian, blend forvalter (fondet invester på tvers av stilfaktorer) som vi finner i de lavere risikoprofilene, som var opp 5,1 prosent. Kvalitetsforvalterne SGA, Impax og J O Hambro leverte henholdsvis 3,9, 1,4 og 1,2 prosent positiv avkastning i juni. SGA møtte ytterligere motvind ettersom fondet er valutasikret til norske kroner, i motsetning til de øvrige foretrukne fondene som ligger med åpen valuta. Verdiforvalteren Schroders var svakeste bidrag, ned 1,8 prosent, stilfaktoren «verdi» i seg selv var negativ denne måneden. De norske aksjefondene Arctic og Holberg leverte positiv avkastning og var henholdsvis opp 0,7 og 0,3 prosent. I juni gjorde vi et forvalterbytte i porteføljene, dette førte til at GQG ble erstattet med Polar Capital, begge fondene investerer i fremvoksende markeder. For våre klienter betydde det at de ble gradvis implementert i det nye fondet igjennom juni måned. Polar Capital fokuserer på selskaper med underliggende vekst. Isolert, leverte Polar Capital en avkastning på 6,4 prosent i juni måned. Arga som er vår foretrukne verdiforvalter innen fremvoksende markeder var opp 3,2 prosent i juni. 

Om renter

I juni måned var samtlige renteindekser positive. Global «IG» var opp 0,6 prosent, mens Global «HY» var opp 0,8 prosent. Oppgangen i rentemarkedet skyldes fall i markedsrentene, noe gir positiv effekt på kursene. Ved utgangen av juni ligger effektiv rente for Global «IG» og Global «HY» på 5,04 og 7,68 prosent, mens kredittpåslagene lå på 1,04 og 3,28 prosent.  

I juni leverte alle våre foretrukne renteforvaltere positiv avkastning. JPM Global Government Bond (inkludert i porteføljer til klienter med lavere aksjevekting) investerer i statsobligasjoner med lengre løpetid. Fallende renter bidro positivt og fondet leverte 0,9 prosent avkastning. Deretter var det High Yield fondene Janus Henderson og Storm som levere 0,9 og 0,8 prosent i avkastning denne måneden, etterfulgt av TwentyFour Strategic Income Fund som var opp 0,8 prosent.  Også på rentesiden ble det utført porteføljeendringer i løpet av juni måned med formål om å øke durasjonen (rentesensitiviteten) i porteføljene. Dette førte til at Alfred Berg Nordic IG ble erstattet med Alfred Berg Nordic IG Mid Dur (samme fond, men noe lenger rentebinding i «Mid» versjonen. Alfred Berg Nordic IG Mid Dur var isolert sett opp 0,8 prosent i juni. Schroders Alternative Securitised Income og TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income var begge opp 0,5 prosent.

Våre klienters rentedel har en årlig brutto effektiv rente på rundt 5 - 7 prosent (avhengig av sammensetning), som vi anser som en attraktiv kompensasjon for kredittrisikoen som tas.

Om alternative strategier

Vi benytter alternative strategier i våre foretrukne porteføljer som et diversifiserende element mot tradisjonelle aksje- og rentefond. Sammensetningen av denne aktivaklassen varierer i de ulike foretrukne porteføljene. Alternative strategier lå bak det generelle aksje- og rentemarkedet i juni. Amundi var opp 0,1 prosent, mens Systematica og GMO var ned henholdsvis 0,3 og 1,5 prosent. Disse tre fondene er valutasikret til norske kroner.

Om valutaeffekt

Den norske kronen svekket seg mot de fleste relevante valutaer og ga et positivt bidrag for aksjefond med åpen valuta. Ved månedsslutt stod dollaren i 10,65 kr og euroen i 11,40 kr.

Om overordnet posisjonering

Overordnet var vår strategiske posisjonering noe blandet i juni. Vår overvekt mot fremvoksende markeder var positiv ettersom fremvoksende markeder gjorde det bedre enn utviklede markeder. Derimot var hjemmemarkedspreferansen, allokeringen mot Norge, negativ, sammenliknet med å være investert i fremvoksende eller utviklede markeder. Valutasikringen på det ene aksjefondet (SGA) var også negativ denne måneden. Aktivaklassen Alternative Strategier var også negativ i løpet av måneden sammenliknet med renter. Vi tror at denne aktivaklassen er viktig for å bevare en diversifiserende effekt i porteføljene fremover. De største bidragsyterne kom fra aksjefondene som har eksponering mot stilfaktorene «vekst» og «momentum».

Våre vurderinger fremover

  • Våre klienters rentedel ligger an til å bidra med årlig brutto effektiv rente på rundt 5-7 prosent (avhengig av sammensetning) de neste årene.
  • Vi har ekstra oppmerksomhet på de lave kredittpåslagene i rentemarkedet. Dersom de skulle falle ytterligere kan det aktualisere diskusjonen rundt hvor mye kredittrisiko vi skal ta i porteføljene.
  • Alternative strategier forventes å bidra med risikodemping og avkastning fremover.
  • I løpet av juni har vi gjort endringer i porteføljen både på aksje- og rentedelen av porteføljen. For mer informasjon om denne endringen, viser vi til brev på klientportalen som går mer i dybden på hvorfor.
  • I 2023 var aksjemarkedet i stor grad vært drevet av at de store amerikanske vekstselskapene har blitt dyrere. På tross av motvind fra vår posisjonering innen aksjer (lavere vekting mot USA relativt til markedet og en balansert tilnærming til forvalterstilene verdi, kvalitet og vekst), har meravkastning fra aksjeforvalterne ført til at porteføljene har hengt godt med. Fremover noterer vi oss at vår posisjonering, kombinert med aksjevalgene til de underliggende aksjeforvalterne, gir en aksjedel med rimeligere verdsettelse, høyere utbyttegrad, høyere forventet inntjeningsvekst og lavere belåningsgrad relativt til verdensindeksen.

Relevante indekser

Juni

Hittil i år (ut forrige måned)

RENTER

   
Global IG kreditt 0,6 % -0,3 %
Global HY kreditt 0,8 % 2,8 %

AKSJER

   
Norge (Oslo Børs fondsindeks) -1,6 % 10,4 %
MSCI World i NOK 3,5 % 17,2 %
MSCI EM i NOK 5,4 % 12,7 %
MSCI China All Shares i NOK -1,1 % 7,2 %

VALUTAEFFEKT - AKSJER

   
MSCI ACWI i NOK versus i lokal valuta 1,1 % 3,5 %

STILFAKTOR - AKSJER

   
MSCI ACWI Verdi 1,1 % 10,0 %
MSCI ACWI Kvalitet 5,4 % 24,1 %
MSCI ACWI Momentum 6,1 % 34,8 %
MSCI ACWI Vekst 6,2 % 21,9 %

Vanlige begreper

Få det siste, først!

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få nyheter direkte til innboksen din.
Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish