Mai 2024
Porteføljekommentar: Motvind fra sterkere kronekurs

Christian Frengstad  Bjerknes
Christian Frengstad Bjerknes 
Senior investeringsspesialist
Aksjer

Aksjer

Utvikling utvalgte aksjeindekser i mai

Aksjemarkedet tikket videre oppover i løpet av mai. Spesielt utviklede markeder leverte høy avkastning, og blant de aller beste var Oslo Børs. Den gode avkastningen i det globale markedet ble imidlertid motvirket av sterkere kronekurs (5,2% mot USD), noe som ga negativ avkastning målt i norske kroner. 

Verdensindeksen (MSCI ACWI) steg 3,7 prosent i mai. Utviklede markeder var opp 4,1 prosent, mens fremvoksende markeder bidro med en oppgang på 0,5 prosent. Amerikanske aksjer målt ved S&P 500 hadde en oppgang på hele 4,9 prosent. Men også på denne siden av Atlanteren var det generelt sterk utvikling i markedet og europeiske aksjer steg 3,3 prosent, målt ved den brede indeksen Stoxx 600. Innenfor fremvoksende markeder var det en mer moderat vekst med en oppgang på 0,5 prosent. Kinesiske aksjer fortsatte den positive trenden vi har sett siden februar og var opp 1,2 prosent i mai. Andre store markeder som India, Brasil og Taiwan leverte henholdsvis 0,8, -3,7 og 3,8 prosent avkastning. Alle tall er målt i lokal valuta.

I utviklede markeder var det sektorene IT, forsyning og kommunikasjon som skilte seg ut i positiv retning med en avkastning på hhv. 8,5, 7,1 og 6,5 prosent. Energi var den svakeste med et marginalt fall på -0,2 prosent, og den eneste sektoren med negativ avkastning. Innen fremvoksende markeder var det forsyning og kommunikasjon som presterte best med en avkastning på hhv. 2,7 og 2,4 prosent. Helsesektoren skilte seg her ut på nedsiden med et betydelig fall på 5,2 prosent. Alle tall er målt i lokal valuta.

Sektoravkastning

I utviklede markeder var det mid cap-selskaper som leverte svakest avkastning med minus 2,4 prosent, mens small cap og large cap var ned hhv. 0,9 og 0,7 prosent. I fremvoksende markeder var det nærmest identisk utvikling small, mid og large cap leverte hhv. -4,5, -4,6 og -4,7 prosent avkastning i mai. Alle tall er målt i norske kroner. 

Det var i imidlertid blandet og nokså store utslag i avkastningen mellom de ulike forvalterstilene definert av MSCI ACWI. Stilfaktorene momentum og kvalitet leverte positiv avkastning med hhv. 0,6 og 0,2 prosent. Stilfaktorene lav volatilitet, verdi og vekst hadde derimot en nedgang på hhv. 3,4, 2,5 og 0,3 prosent. Se grafen nedenfor for en mer detaljert oversikt for relativ avkastning mot indeks. Alle tall er målt i norske kroner. 

Stilfaktor sammenlignet med verdensindeksen

Utviklingen blant våre foretrukne forvaltere ble også preget av forvalterstil, geografi og ikke minst valutaeksponering. De globale fondene opplevde motvind som følge av kronestyrkelsen. Fondene J O Hambro (kvalitetsforvalter med verditilt) og Schroder (verdiforvalter) hadde svakest avkastning med en nedgang på hhv. 4,0 og 3,0 prosent. Deretter fulgte kvalitetsfokuserte forvalteren Impax med en nedgang på 1,2 prosent. Høyest avkastning hadde kvalitetsforvalteren SGA Global Growth på 2,1 prosent. Dette fondet er imidlertid valutasikret. Korrigert for valutaeffektene så var det derfor på sett og vis momentumforvalteren Jennison som presterte best med en oppgang på 0,1 prosent i mai, til tross for motvind fra kronestyrkelsen.

Våre to foretrukne forvaltere innen fremvoksende markeder, GQG og ARGA, falt hhv. 2,9 og 4,5 prosent. Til tross for nedgangen leverte begge fondene meravkastning sammenlignet med indeks som falt 4,6 prosent. Bin Yuan som er vår foretrukne forvalter innenfor kinesiske aksjer falt 4,6 prosent, noe svakere enn indeks som var ned 4,1 prosent. 

Oslo Børs hadde en ny sterk måned med en oppgang på 5,0 prosent. Fondsindeksen var opp 5,2 prosent. Med unntak av sjømat (som falt 5,3 prosent) leverte de fleste sektorer god avkastning. Våre foretrukne norske aksjefond, Arctic og Holberg, leverte avkastning på henholdsvis 4,1 og 6,8 prosent.

 

Renter

Renter

Indeksen for Investment Grade (”IG”) steg 1,3 prosent, mens renteindeksen for Global High Yield (”HY”) var opp 1,1 prosent i mai. Den positive utviklingen ble drevet av blant annet fallende markedsrenter gjennom måneden. Kredittpåslagene falt fra 0,98 til 0,95 for Global IG og fra 3,24 til 3,20 for Global HY. Effektiv rente ved utgangen av måneden var hhv. 5,10 prosent og 7,74 prosent for Global IG og Global HY.

Utvalgte renteindekser

Rentedelen i våre anbefalte porteføljer består generelt sett av lån med noe kortere løpetid sammenlignet med indeks og middels kredittrisiko. I tillegg benytter vi en kombinasjon av rentepapirer med fast- og flytende rente. Med fallende renter gjennom måneden var det en ulempe å ha rentefond med kortere løpetid og flytende rente. Rentefondene som hovedsakelig investerer i rentepapirer med lavere kredittkvalitet (high yield), TwentyFour Strategic Income Fund, Janus Henderson Global High Yield og Storm Bond Fund leverte 1,5, 1,1 og 0,7 prosent i avkastning. Av rentefondene som primært investerer i rentepapirer med høyere kredittkvalitet, leverte Schroders Alternative Securitised Income, JPM Global Government Bond, Alfred Berg Nordic IG og TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income henholdsvis 0,7, 0,5, 0,6 og 0,5 prosent.

Våre klienters rentedel har en årlig brutto effektiv rente på rundt 5-7 prosent (avhengig av sammensetning), som vi anser som en attraktiv kompensasjon for kredittrisikoen som tas.

Alternative strategier

Alternative strategier

Vi benytter alternative strategier i våre foretrukne porteføljer som et diversifiserende element mot tradisjonelle aksje- og rentefond. Sammensetning av denne aktivaklassen varierer i de ulike foretrukne porteføljene. Systematica, GMO og Amundi leverte henholdsvis -2,1, 2,4 og 0,6 prosent. 

Valutaeffekt

Om valutaeffekt

Utvikling i utvalgte valutaer

Den norske kronen styrket seg betydelig mot de fleste relevante valutaer. Dette har en negativ effekt på avkastningen for aksjefondene som har åpen valuta. Kronen styrket seg 5,2 prosent mot amerikanske dollar og 3,7 prosent mot euro. Rentefond og fondene innen alternative strategier er valutasikret. 

Posisjonering

Om overordnet posisjonering

Vår strategiske posisjonering var blandet, relativt til det brede markedet i mai. På rentesiden så ga kortere løpetid/rentesensitivitet noe motvind som følge av at markedsrentene falt. Samlet leverte rentedelen i våre foretrukne porteføljer allikevel mellom 0,8 og 1,0 prosent. Alternative strategier fungerte i varierende grad som et diversifiserende element i porteføljene og leverte mellom -0,6 og 0,8 prosent avkastning avhengig av sammensetningen. På aksjesiden bidro overvekten mot fremvoksende økonomier negativt, mens valutasikringen og hjemmemarkedspreferansen ga positive bidrag i porteføljene. Aksjefondene leverte samlet mellom -1,2 og -0,5 prosent avkastning avhengig av sammensetningen. 

Våre vurderinger

Våre vurderinger fremover

Våre vurderinger fremover
  • Våre klienters rentedel ligger an til å bidra med årlig brutto effektiv rente på rundt 5-7 prosent (avhengig av sammensetning) de neste årene.
  • Rentenivået har steget i 2024 og vi diskuterer å øke rentesensitiviteten (durasjonen) i porteføljene. Samtidig har vi ekstra oppmerksomhet på de lave kredittpåslag i rentemarkedet. Dersom de skulle falle ytterligere kan det aktualisere diskusjonen rundt hvor mye kredittrisiko vi skal ta i porteføljene.
  • Alternative strategier forventes å bidra med risikodemping og avkastning fremover.
  • I løpet av mars økte vi vekten mot globale aksjefond relativt til aksjefond som investerer i fremvoksende markeder. Vi opprettholder fortsatt en høyere vekt mot fremvoksende markeder relativt til MSCI ACWI. For mer informasjon om denne endringen, se brev på klientportalen.
  • I 2023 var aksjemarkedet i stor grad vært drevet av at de store amerikanske vekstselskapene har blitt dyrere. På tross av  motvind fra vår posisjonering innen aksjer (lavere vekting mot USA relativt til markedet og en balansert tilnærming til forvalterstilene verdi, kvalitet og vekst), har meravkastning fra aksjeforvalterne ført til at porteføljene har hengt godt med. Fremover noterer vi oss at vår posisjonering, kombinert med aksjevalgene til de underliggende aksjeforvalterne, gir en aksjedel med rimeligere verdsettelse, høyere utbyttegrad, høyere forventet inntjeningsvekst og lavere belåningsgrad relativt til verdensindeksen.
Relevante indekser

Relevante indekser

RELEVANTE INDEKSER

 

FORRIGE MÅNED

HITTIL I ÅR

RENTER

   
Global "IG" Kreditt 1,3 % -0,9 %
Global "HY" Kreditt 1,1 % 2,0 %

AKSJER

   
Norge (Oslo Børs fondsindeks) 5,2 % 12,1 %
MSCI World i NOK -0,9 % 13,2 %
MSCI EM i NOK -4,6 % 6,9 %
MSCI China All Shares i NOK -4,1 % 8,4 %

VALUTAEFFEKT - AKSJER

   
MSCI ACWI i NOK versus i lokal valuta -5,0 % 2,2 %
STILFAKTORER - AKSJER    
MSCI ACWI Verdi i NOK -2,5 % 8,8 %
MSCI ACWI Kvalitet i NOK 0,6 % 17,7 %
MSCI ACWI Momentum i NOK 0,2 % 27,1 %
MSCI ACWI Vekst i NOK -0,3 % 14,8 %

Få det siste, først!

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få nyheter direkte til innboksen din.
Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish