Avvist av Høyesterett
Reise fra hjemmekontor til oppdragsgiver – yrkesskade eller ikke?

10 okt. 2023

Høyesterett tar ikke inn lagmannsrettens dom om reise fra hjemmekontor til oppdragsgiver. 

Etter at Høyesterett avviste saken, og dommen fra lagmannsretten ble rettskraftig, opplever vi at mange har spørsmål og er usikre på hvorvidt dommen berører deres dekning for yrkesskade på hjemmekontor. Vi får spesielt mye spørsmål rundt dette nødvendighetskravet som lagmannsretten trekker inn.

Trygderett vs yrkesskadeforsikring

Først og fremst er det viktig å presisere at dette er en dom fra trygderetten, som gjelder ansattes rettigheter etter folketrygdloven ved yrkesskader. Selv om regelverket i prinsippet er det samme for erstatning etter Lov om yrkesskade i de private forsikringsselskapene, skal det foretas egne selvstendige vurderinger som kan avvike fra NAVs avgjørelser. 

Vi vil også understreke at dommen gjelder reise til og fra arbeidssted og ikke yrkesskadedekning mens man fysisk jobber og befinner seg på hjemmekontoret. Under utøvelse av arbeid, for arbeidsgiver, på hjemmekontor vil man være dekket for yrkesskader som inntreffer. Man må imidlertid være klar over at det er en grensedragning mot den private sfære når man arbeider hjemmefra som ikke eksisterer når man er på sin ordinære arbeidsplass.

Bakgrunn

Høyesterett har, under dissens, valgt å avvise en sak om dekning av reise fra hjemmekontor til arbeidssted. Det betyr at lagmannsrettens dom, også under dissens, blir stående. Lagmannsretten gav ikke skadelidte medhold i at hendelsen faller inn under yrkesskade.

Saken gjaldt en kvinne som skulle fra sitt hjemmekontor til et jobbmøte. På vei ut i bilen skled hun og falt på isen. Hendelsen endte med skade, operasjon og kostnader for skadelidte. Møtet hun skulle til lå i umiddelbar nærhet til hennes ordinære arbeidsplass. Lagmannsretten kom til at det ikke var nødvendig for skadelidte å starte dagen hjemme. Det var ingen tidsmessige eller økonomiske gevinster for vedkommende og dagen kunne like godt startet på arbeidsstedet. To av tre dommere mener at manglende nødvendighet til å starte dagen med hjemmekontor diskvalifiserte til dekningen under yrkesskadeforsikringen. Høyesteretts avvisning av saken fører til at Lagmannsrettens dom blir stående som rettskraftig.

Saken kommer fra Trygderetten og gjelder erstatning for yrkesskade etter folketrygdloven. Det er i denne saken, etter hva vi vet, ikke fremmet krav om dekning fra arbeidsgivers yrkesskadeforsikringen. Vi har vært i kontakt med flere av leverandørene i forsikringsmarkedet, som alle bekrefter at de ville hatt samme forståelse som lagmannsretten, når det gjelder dekning under yrkesskadeforsikringen. Lov om yrkesskade gir ikke dekning for reise fra hjem til arbeidssted. Reisen skadelidte gjennomførte anses å være en reise fra hjem til arbeidssted, fordi bruk av hjemmekontor ikke var nødvendig og møtestedet hun skulle til lå rett ved hennes normale arbeidsplass. Dette er noen av grunnene til at akkurat denne saken sannsynligvis også ville blitt avslått som yrkesskade under yrkesskadeforsikringen.

Vi anbefaler

Skriftlig avtale

Hjemmekontorforskriften, som supplerer Arbeidsmiljøloven, stiller krav om en skriftlig avtale om hjemmekontor, men denne forskriften regulerer ingen forhold knyttet til forsikring. Det vil kunne være en fordel med en avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om bruk av hjemmekontor, ettersom det, ved en eventuell skade, vil kunne hjelpe arbeidstaker med å bevise at hen var i arbeid, i arbeidstiden og på arbeidsstedet slik loven krever, men yrkesskadeforsikringsloven stiller ingen krav til en slik avtale- det gjør heller ikke de forsikringsselskapene vi har snakket med.

Tilleggsforsikring

For å unngå at en tilsvarende skade ikke blir omfattet av forsikringen, anbefaler vi våre kunder å kjøpe fritidsulykke eller kollektiv ulykke for sine ansatte. I tillegg anbefaler vi å innlemme reise til og fra arbeidsstedet i yrkesskadeforsikringen.

Vi håper dette gjorde situasjonen litt klarere, men skulle noen ha flere spørsmål rundt dette er dere veldig velkomne til å kontakte oss!

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish