Endringer i yrkesskadereglene

25 jun. 2024
Når yrkesskadeloven kom i 1989 ble det fastsatt at diskonteringsrenten i skadeoppgjør skulle være 6%. Denne satsen er ikke endret siden. Diskonteringsrenten brukes til å beregne nåverdien av fremtidige utbetalinger og påvirker spesielt størrelsen på tap i fremtidig arbeid når skadelidtes alder er lav.

Utredning

Et langsiktig rentenivå på 6% er urealistisk over tid. Skadeerstatningsloven bestemte i forskrift (2022) at diskonteringsrenten skal være 2,5%. Regjeringen har nå bedt justis- og beredskapsdepartement utrede erstatningsreglene i «Lov om yrkesskade» for å harmonisere disse med reglene i skadeerstatningsloven. Et utvalg ble nedsatt i 2023 for å se på en slik tilpasning. Utvalget leverte sin utredning 1. mars. Høring er utsendt med frist i august. Mulig innføring av endringer er Q1-Q2 i 2025. 

Mulig premieøkning

En lavere diskonteringsrente reduserer det økonomiske oppgjøret. For å kompensere for dette foreslås det å øke forsikringsummene tilsvarende, slik at den beregnede verdien av skadeoppgjøret ikke foringes. Foreløpige estimater viser en premieøkning på ca. 25 - 35% for yrkesskadeforsikringen. 

I Norge opererer vi i stor grad med sammensatte produkter hvor yrkesskade og øvrige personprodukter (ulykke/sykdom/død) er harmonisert med like dekninger. For å opprettholde denne produktløsningen kan det forventes at hele personalforsikringen vil øke med 25 – 35%.
Trym Varre
Trym Varre
Senior Forsikringsrådgiver 

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish