Söderberg & Partners Advokatene
Budsjettavtale mellom Ap/Sp og SV – hvordan påvirker dette deg?

5 des. 2023
Regjeringen ble søndag 3. desember enige med SV om en budsjettavtale for Statsbudsjettet 2024. Regjeringens opprinnelige forslag til budsjett hadde ikke store endringer på skatteområdet, og det har heller ikke budsjettforliket med SV.
  • Etter gjeldende regler utløses allerede utflytningsskatt ved overføring av aksjer mv. til nærstående som er bosatt i utlandet, f.eks. til barna direkte. Det har derimot vært uklart om dette også innbefatter overføring til f.eks. barns holdingselskap. Med virkning fra 03.12.2023 vil utflytningsskatten gjelde ved overføring til enhver, også barnas selskap.
  • Innslagspunkt på trinnskattens trinn 5 reduseres fra kr 1 573 500 til kr 1 3500 000. Dette innebærer en økt skatt på 1 prosent i dette intervallet, dvs. en økt skatt på kr 2235 for de med lønnsinntekt på kr 1 573 500 eller høyere.
  • Formuesskatt og arbeidsgiveravgift er uendret fra regjeringens forslag som kom i oktober. 

I tillegg har partiene kommet til enighet om at følgende skal utredes nærmere: 

  • Stortinget ber regjeringen utrede nivået på fastsettelsen av skjermingsfradraget, herunder påslaget, i aksjonærmodellen, jf. Skatteutvalget.

Skatt på aksjeinntekter for privatperson reduseres med et skjermingsfradrag som beregnes ut fra anskaffelseskost multiplisert med en årlig risikofri rente etter skatt tillagt 0,5 prosent (skjermingsrente). Her foreslo flertallet i utvalget at skjermingsrenten har vært satt for lavt og at den burde økes. Konkret ble det foreslått en ny beregningsmetode slik at skjermingsrenten ville bli 0,4 prosentenheter høyere enn etter gjeldende regler. 

  • Stortinget ber regjeringen utrede nivået på treprosentregelen i fritaksmetoden, jf. Skatteutvalget.

Et selskap skal skattemessig inntektsføre utbytte med 3 prosent når det kommer fra datterselskap som det eier 90 prosent eller mindre av aksjene i. Dette gir en effektiv skatt på opptil 0,66 prosent på aksjeutbytte, men aksjegevinst er unntatt beskatning helt. Her foreslo Skatteutvalget en økt beskatning for selskap ved at regelen utvides til også å omfatte aksjegevinster, og at inntektsføringen økes fra 3 til 5 prosent.

Innholdet er utarbeidet av Söderberg & Partners Advokatene AS og er kun ment som generell informasjon, er ikke uttømmende og erstatter ikke individuell rådgivning. Vi anbefaler at du vurderer konkrete spørsmål med oss eller annen kompetent rådgiver.

Få det siste, først!

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få nyheter direkte til innboksen din.
Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish