Skip to main content Skip to main navigation

ESG

Bærekraftige investeringer hos Söderberg & Partners Wealth Management

Grønne investeringer, sammen med beskrivelser som ansvarlige, bærekraftige og impact, er ulike tilnærminger til å investere i henhold til samlebetegnelsen ESG. ESG, forkortelse for environmental (miljø), social (sosial), og governance (foretaksstyring), er et bredt begrep som tolkes ulikt avhengig av hvem man snakker med.

I en investeringssammenheng kan det variere fra å innarbeide ikke-finansielle data for å forbedre investeringsbeslutninger, til å bruke screening (for eksempel å utelukke enkelte industrier som kull eller tobakk), til tematiske mål for en portefølje (f.eks. CO2-avtrykk), til impact investeringer, der målet er et konkret sosialt eller miljømessig mål.

Når vi snakker om ESG handler det først og fremst om hvordan det er integrert i kapitalforvaltningen, og om å finne de selskapene som tar hensyn til miljø, sosiale forhold og foretaksstyring på en best mulig måte.

Vår ESG-policy

Söderberg & Partners Wealth Management AS («S&P WM») forventer høyere langsiktig avkastning ved å investere i selskaper og aktiva som bidrar til en bærekraftig utvikling av verdensøkonomien. ESG-hensyn er derfor bygget inn i våre løpende vurderinger og beslutninger om strategisk aktivaallokering og forvalterseleksjon.

Der det er mulig vil S&P WM bruke aktivaklasser hvor ESG-hensyn kan integreres. For aktivaklasser der ESG-hensyn ikke kan integreres på en effektiv måte, men hvor aktivaklassen bidrar til oppnåelse av kundens investeringsmål, prioriteres investeringsmålene.

ESG er integrert i forvalterseleksjonsprosessen på tvers av alle aktivaklasser. Prosessen avdekker i hvor stor grad ESG er relevant for aktivaklassen, og deretter vurderes hver enkelt forvalters evne til å integrere ESG-hensyn i sin investeringsprosess, relativt til sine konkurrenter. Vi foretrekker forvaltere som integrerer ESG-hensyn på en måte som følger beste praksis og/eller har et komparativt fortrinn sammenlignet med konkurrenter, men dette er én av mange faktorer som vurderes i seleksjonsprosessen. Hvis den foretrukne forvalteren verken følger beste praksis eller har et komparativt fortrinn, vil S&P WM aktivt påvirke forvalteren til å forbedre dette. S&P WM forventer at en foretrukken forvalter fortløpende vurderer og hensyntar ESG-faktorer på vegne av våre kunder, og at dette gjenspeiles i fondets beholdninger. Dette overvåkes av S&P WM og vår investeringskonsulent.

S&P WM mener at fondsforvaltere har et ansvar for å ivareta andelseiernes interesser gjennom å utøve aktivt eierskap og påvirkning gjennom dialog med selskapers styre og ledelse. Denne dialogen søker å styre risiko og kan både skape og bevare selskapers verdi. Den direkte oppfølgingen av selskapene som våre kunder er eksponert mot gjennom investeringer i aksjer og/eller obligasjoner, gjøres av S&P WMs foretrukne forvaltere.

S&P WM vil løpende oppdatere og videreutvikle vår ESG-policy i tråd med utviklingen i det vi anser å være beste praksis innenfor uavhengig strategisk rådgivning.

Nyhetsbrev

Ønsker du å motta nyhetsbrev fra Söderberg & Partners Wealth Management?

Meld deg på her

Våre kontorer

Söderberg & Partners Wealth Management holder til mange steder i landet. Her finner du kontorene nærmest deg.

Se våre kontorer

Bli kontaktet

Vil du komme i kontakt med oss? Trykk her for å komme til kontaktskjemaet vårt.

Kom i kontakt med oss
Kontakt oss