Enighet om endringer i folketrygdens pensjonsregelverk

Det er bred enighet om å justere dagens regelverk i folketrygden. Stortingsflertallet bestående av Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet, Venstre, Krf, SV og MDG stemte for den foreslåtte endringen som ble vedtatt 29. februar. Generelt ser det også ut til at partene i næringslivet støtter vedtaket.

Vedtaket skal nå omgjøres til et lovforslag av arbeids- og inkluderingsdepartementet. Dersom alt går etter planen, og lovforslaget vedtas ihht. forventet plan, vil 1964-kullet bli berørt av endringen fra og med 2026.

Alderspensjon

Kort fortalt, innebærer endringen at man må arbeide lenger for å få tilsvarende pensjon som i dag. Tidlig uttak vil «koste» litt ekstra. Endringen gjelder fra og med årskullet 1964 og innføres gradvis. Hovedprinsippet er at aldersgrensen skal øke når levealderen øker. Det er lagt opp til at aldersgrensen årlig skal øke med ca. 1 måned for årskullene fra 1964 til 1973. Dette betyr en økning på ett år over disse 10 årene. Dette igjen betyr at alder, for å oppnå full pensjon fra folketrygden, endres fra 67 til 68 år over disse 10 årene. Avtalen mellom partiene på Stortinget gjelder også for 10 år og må evalueres når perioden er over.  

Sliterordning

Avtalen mellom partiene omfatter også en ny sliterordning. Denne ordningen vil gjelde for en definert gruppe. Omfanget skal avklares av partene i arbeidslivet. Meningen er at sliterordningen i folketrygden skal erstatte dagens sliterordning under AFP-avtalen. Dagens sliterordning har ikke andre begrensninger enn at man ikke kan ha inntekt over kr 30 000 etter at uttak er påbegynt. Sliterordningen skal årlig gi 0,25G for ansatte som går av fem år før normert pensjonsalder. Tillegget vil bli redusert ved høyere avgangsalder. 

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish