Söderberg & Partners Advokatene
Statsbudsjettet 2024 - Skatt

9 okt. 2023
Regjeringen Støre la fredag 6. oktober frem sitt forslag til statsbudsjett for 2024. For privatpersoner er det kun mindre justeringer i skattesatser og innslagspunkt. Det er flere temaer vi har forventet avklaringer på, men dette kom rett og slett ikke. Nedenfor gir vi deg en kort oppsummering på hva som kom, hva som ikke kom og hva dette kan bety for deg.

Monsterskatt utsettes

Med «monsterskatt» menes forslaget som omhandler beskatning av privat konsum i selskap. Våren 2022 ble det foreslått regler med kraftig beskatning av både selskap og aksjonær når selskapet eier fritidseiendommer, boliger, båter og helikopter. Reglene er blitt sterkt kritisert. Innføringen av reglene ble derfor besluttet utsatt i fjor, og regjeringen foreslår nå enda en utsettelse. Denne gangen til inntektsåret 2025.

Hva betyr dette for deg?

Det er usikkert om reglene blir innført og hvordan de eventuelt blir. Vår anbefaling er uansett at de som har eiendommer som brukes privat i et aksjeselskap, bør få disse ut av selskapet og over på privat hånd. Dette kan enten gjøres som et tingsutbytte til aksjonærene (hvis det er utbyttegrunnlag i selskapet til dette), eller selges til aksjonærene iht. aksjelovens regler eller eventuelt selges eksternt. Dagens hyttemarked er svært tregt (særlig for fjellhytter). Dette innebærer at denne høsten kan være et gunstig tidspunkt for å få godkjent en lav markedsverdi på hytta hvis den skal kjøpes av aksjonærene.

Formue

Regjeringen foreslår å videreføre bunnfradrag, verdsettelsesrabatter og nominelle satser på formuesskatt fra 2023 til 2024. På grunn av høy prisutvikling i samfunnet, innebærer videreføring av nominelle satser en reell økning av formuesskatt.

Den eneste endringen som foreslås på formues siden er beregning av formuesverdien på næringseiendommer som ligger utenom Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. Dette gjelder både utleide og ikke-utleide næringsbygg. Utenfor disse byene har man de senere årene erfart at næringsbygg skattemessig blir verdsatt for høyt. For å imøtekomme dette, endres kalkuleringsrenten i beregningen av formuesverdi med 1 prosentpoeng for disse eiendommene. Dette innebærer en forventet reduksjon i beregnet utleieverdi med ca. 10 % for 2024 sammenlignet med 2023.

Personfradraget økes

På inntektssiden foreslås det kun marginale endringer som ikke vil ha noen særlige utslag for lønnstakere, næringsdrivende og pensjonister med «vanlig» inntekt.

Vi vil imidlertid fremheve én ting, og det er regjeringens forslag om å øke personfradraget fra kr 79 600 i 2023 til kr 88 250 i 2024. Personfradraget er et generelt fradrag i alminnelig inntekt, og er begrunnet i fordelingshensyn. Over to inntektsår er dette fradraget økt med kr 30 000 (det var kr 58 250 i 2022). For ektefeller hvor en av partene har lavere netto inntekt enn personfradraget, er det viktig å være klar over at ektefeller står fritt til å fordele kapitalinntekter og rentefradrag seg imellom. Ektefellen med høy kapitalinntekt kan i et slikt tilfelle flytte kapitalinntekt til den med lav inntekt, eller så kan det flyttes rentefradrag fra den med lav inntekt til den med høyere inntekt. Begge deler vil gi ektefellene samlet lavere skatt ved at begge får nyttiggjort seg personfradraget sitt. En slik omfordeling må gjøres i skattemeldingene, og vil ikke skje på eget initiativ fra skattekontoret.

Ekstra arbeidsgiveravgift

Regjeringen har fått mye kritikk for fjorårets innføring av ekstra arbeidsgiveravgift på 5 % på lønnsinntekt over kr 750 000. Regjeringen uttalte at den skulle være en midlertidig regel, og det har således knyttet seg spenning til om de nå ville fjerne/redusere den.

Regjeringen foreslår for 2024 å heve innslagspunktet for beregning av denne avgiften til lønn på kr 850 000.    

Exit (utflytting)

Det kom ingen avklaringer på exit-skatt i denne omgang. Det var som forventet, da det tidligere er uttalt at regelendringer på dette området vil bli sendt på høring. På dette området er det flere problemstillinger det ventes avklaring på. Hvorvidt det kan innføres hjemmel for umiddelbar skatt i utflyttingsåret er et av de sentrale spørsmålene innenfor dette temaet.

Webinar og veien videre

Det blir spennende å følge regjeringens budsjettforhandlinger med SV utover høsten. Hva må de endre på for å få støtte fra dette partiet? SV er imot den midlertidige arbeidsgiveravgiften, men ønsker en kraftigere omfordelende skattepolitikk. Vi kan derfor ikke se bort ifra at et endelig budsjett for 2024 innbefatter endringer i formuesskatten og/eller trinnskatten.

Tirsdag 10. oktober holdt advokatene Toril Jørgensen og Tore Fritsch webinar om statsbudsjettet og hvilke konsekvenser dette kunne ha for deg. Se opptaket av webinaret under. 

Se webinaret her

 

Innholdet er utarbeidet av Söderberg & Partners Advokatene AS og er kun ment som generell informasjon, er ikke uttømmende og erstatter ikke individuell rådgivning. Vi anbefaler at du vurderer konkrete spørsmål med oss eller annen kompetent rådgiver.

Få det siste, først!

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få nyheter direkte til innboksen din.
Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish