Söderberg & Partners Advokatene
Statsbudsjettet 2023

6 okt. 2022
Statsminister Støre varslet i september bråk ved fremleggelse av statsbudsjettet, og at statsbudsjettet ville være et av de mest omfordelende budsjettene i moderne tid.

I dag la regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett for 2023, og det foreslås som ventet en økning i skattenivået for de med høy inntekt og formue. Dette skjer primært ved en umiddelbar økning av utbytteskatt, økt formuesskattesats og økt arbeidsgiveravgift på lønnsinntekter over kr 750 000, men også ved redusert verdsettelsesrabatt på arbeidende kapital.

Forslag til skatteendringer

Økt utbytte- og gevinstskatt fra og med i dag

Regjeringen har foreslått å øke utbytteskatten med 2,64 prosent prosentpoeng til 37,84 prosent for personlige eiere. Dette gjøres ved å øke oppjusteringsfaktoren i utbytteskatten fra 1,6 til 1,72. For å unngå store utbytteuttak før nyttår, foreslås det at skatteøkningen gjelder allerede fra og med i dag.

Økningen i utbytteskatten vil også gjelde for gevinst og tap ved salg av aksjer, selskapsandeler og aksjeandel i verdipapirfond, herunder skattepliktig uttak fra aksjesparekonto. Ekstraskatt på renteinntekter for lån til eget selskap vil først øke fra nyttår.

Den totale skatten for selskap og aksjonær øker med dette med 2 prosentpoeng til 51,5 prosent fra dags dato.

Økt formuesskatt

Regjeringen foreslår at satsen på formueskatt under 20 millioner øker fra 0,95 prosent til 1,0 prosent. For formue over kr 20 millioner er det ikke foreslått endring av nåværende sats på 1,1 prosent. Samtidig øker verdsettelsen av arbeidende kapital, se under. Bunnfradraget fortsetter uendret på kr 1 700 000 (kr 3 400 000 for ektepar).

Endret verdsettelse av arbeidende kapital

Ved verdsettelse for fastsettelse av formuesgrunnlag gis i dag en verdsettelsesrabatt på 25 prosent på arbeidende kapital. I tråd med Hurdalsplattformen foreslår regjeringen å redusere verdsettelsesrabatten til 20 prosent for aksjer og næringseiendom. Dette inkluderer også aksjefond, aksjeandel i verdipapirfond og andeler i ANS/KS. Samtidig foreslår regjeringen å øke verdsettelsesrabatten til 30 prosent for driftsmidler i enkeltpersonforetak (unntatt næringseiendom og sekundærboliger).

Samlet vil økt formuesskatt og redusert verdsettelsesrabatt gi økt årlig formuesskatt på kr 17 500 for en aksjeformue på kr 20 mill.

Skatt på lønn

Som varslet foreslår regjeringen skattelettelser til grupper med inntekt under kr 750 000. Samtidig øker beskatningen noe for dem med inntekter over kr 750 000. Den største økningen for dem med «høye inntekter» kommer indirekte i form av en økt arbeidsgiveravgift på lønn over kr 750 000.

Som følge av den ekstra avgiften vil marginalskattesats på lønnsinntekt øke med 1,9 prosentpoeng til 55,8 prosent i 2023. Økningen vil ikke påvirke pensjonister eller selvstendig næringsdrivende med like høye inntekter.

«Monsterskatten» utsatt til 2024

Finansdepartementet la i mai frem forslag om kraftige skjerpelser for beskatning av eiendeler som bolig, hytte, båt, fly og helikopter i eget selskap. Forslaget skulle etter planen tre i kraft i 2023, men regjeringen varsler at det vil bli lagt frem et justert forslag i 2023 med sikte på ikrafttredelse først i 2024.

Dyrere elbil

I dag gis det en verdsettelsesrabatt for elbil i firmabilbeskatningen på 20 prosent. Regjeringen peker på at det er de med høy inntekt som primært nyter godt av denne rabatten, og foreslår derfor at elbil verdsettes likt som øvrige biler, dvs. uten rabatt.

Samtidig følger regjeringen opp anmodningsvedtaket i Stortinget om å innføre merverdiavgift på nykjøp av elbiler over kr 500 000.

Når gjelder skatteendringene?

Forutsatt at Stortinget godtar forslagene, vil alle skatteendringer først tre i kraft i 2023, med unntak for økningen i utbytteskatten.

De viktigste satsendringene i budsjettet - oppsummert

Söderberg & Partners Advokatenes tanker om statsbudsjettet

* Fra og med 6. oktober 2022

Selv om det som ventet kom flere forslag om skatteøkninger for de med høy formue og høy inntekt, hadde vi forventet at økningene skulle vært enda høyere. Vi tror derfor at regjeringens samarbeidspartner, SV, vil kunne få gjennomslag for ytterligere skatteøkninger, f.eks. økt formuesskatt på formue over kr 20 millioner. Dette vil trolig bli klart først i starten av desember.

I tillegg til de foreslåtte skatteendringene i statsbudsjettet jobber et eget skatteutvalg (Torvik-utvalget) for øyeblikket med å utrede skattesystemet. Utvalget kommer med sin rapport i midten av desember. Vi forventer at det vil komme flere skatteendringer i kjølvannet av dette, men da tidligst til neste år.

 

Med vennlig hilsen

Toril Jørgensen, Heidi Kildal og Stein Mikkelsen

Söderberg & Partners Advokatene AS

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish