Söderberg & Partners Advokatene
Sparing til barn - i eget eller barnets navn?

7 aug. 2023
Det er blitt ganske vanlig at det settes av penger til barn. Mange foreldre setter av hele eller deler av barnetrygden og barn mottar ofte pengegaver - både ved dåp, konfirmasjon eller fødselsdager.

Da kommer spørsmålet: Hvordan skal disse midlene plasseres og i hvilket navn skal sparingen skje? Her er det flere momenter som er av betydning; hvor langsiktig er sparingen, hvor store beløp vil det dreie seg om, hvor viktig er det for foreldrene å beholde kontrollen over verdiene og hva lønner seg skattemessig? Faren for en gjeninnføring av arveavgift kan også være en faktor.

Her presenteres den løsning som jeg og mine barn har valgt for mine barnebarn – som er sparing i barnets navn. Begrunnelsen er hovedsakelig skattemessig motivert, og jeg vil under komme innom de vurderinger som er gjort og hvilket regelverk som det er viktig å være klar over. 

Om dette viser seg å være den beste løsningen gjenstår å se, men det har jeg stor tro på.

Vår historie

Mitt eldste barnebarn X er straks fire år, og med en lang sparehorisont har vi valgt aksjefond gjennom en aksjesparekonto. For eksemplets skyld legges det til grunn at X nå fyller 17 år, det er verdier på kr 500.000 på aksjesparekontoen hvorav kr 200 000 kan tas ut skattefritt (innbetalte beløp + skjerming), skatt på de resterende kr 300 000 kommer ved uttak.

Siden vi har valgt å spare i navnet til X, vil hun i utgangspunktet ha full tilgang til midlene når hun blir myndig. Forhåpentligvis vil X da være en fornuftig person og midlene bli brukt til studier eller boligetablering. Ved å bruke gavebrev kan det settes betingelser for gavene, eksempelvis hvordan beløp skal investeres, hva det skal brukes til og hvem som skal kunne opptre på mottakers vegne frem til et visst tidspunkt.

Bruken av gavebrev kan også være nødvendig når forholdet til Statsforvalteren skal ivaretas – se punktet om «Regler for mindreåriges verdier».

Skattemessige forhold

Frem til det året X har fylt 17 år har det ikke hatt noen skattemessig betydning at aksjesparekontoen står i X sitt navn. Formuen for barn som ikke har fylt 17 år skal medtas hos foreldrene, det samme gjelder for realisert avkastning på slik formue. Ved at vi har valgt en aksjesparekonto har det ikke vært noen skattepliktig realisasjon selv om det blir bytte av fond inne på selve aksjesparekontoen.

Det året X fyller 17 år kommer midlene med på egen skattemelding. X har eget fribeløp for formue som for 2023 er kr 1 700 000, dvs midlene gir ingen formueskatt. Det er imidlertid viktig å være klar over at selv om gaver til barn kan gi foreldre lavere formues grunnlag, så kan spart formuesskatt være langt mindre enn det stipend barnet mister når det har formue under en studiesituasjon – se punktet om «Formue og redusert stipend i Lånekassen».

Fra og med det året barn fyller 17 år skattlegges barnet også for kapitalinntekter. Den som har skattepliktig inntekt, har et eget fribeløp «personfradrag» i alminnelig inntekt før det beregnes 22 % skatt. For 2023 er dette personfradraget kr 79.600.

Vårt case

Så for mitt barnebarn X (som i eksemplet fylte 17 år i 2023) ville vi gjort følgende:

Først så ville vi i år på hennes vegne tatt ut det som kunne tas ut skattefritt fra aksjesparekontoen – her kr 200 000 og satt dette inn igjen på en ny aksjesparekonto. (Fra aksjesparekonto tas først ut skattefri del.) 

Hadde X ikke hatt annen inntekt ville vi tatt ut kr 53.800 fra den gamle aksjesparekontoen – dette ville vært skattepliktig utbytte og gitt en inntektsøkning med kr 92.536 (aksjeutbytte oppjusteres med en faktor på 1,72). Av uttaket med kr 53.800 ville vi skutt kr 27.500 inn på en BSU konto og de resterende kr 26.300 inn på den nye aksjesparekontoen. 

På skattemeldingen for 2023 ville X da ha en netto inntekt på kr 92.536 og etter fribeløp på kr 79.600 ville skatt vært kr 2.846, som reduseres med 10 % av innskuddet på BSU dvs. kr 2.750. Restskatt blir da kr 96. (Så lenge styringsrente pr 1.1.24 ikke overstiger 4 % og skatteoppgjøret ikke kommer senere enn august 2024 vil restskatt inkl rentetillegg være kr 99 eller lavere og slik restskatt ettergis.)

På denne måten vil den avkastning som tas ut av barnet få langt lavere skatt enn det foreldre ville ha fått. (Det samme gunstige resultat kan man også få til om foreldre gir barn egen eller andel av egen aksjesparekonto, når barnet fyller 17 år gitt at det da ikke er arveavgift.)

Dersom X skulle ha arbeidsinntekt så blir størrelsen på et skattefritt utbytte mindre, men ikke krone for krone. Lønn gir grunnlag for et minstefradrag med 46 % (maksimalt fradrag kr 104.450) så med en lønnsinntekt i 2023 med kr 40.000 så ville netto inntekt økt med kr 21.600 og utbytte måtte vært redusert med kr 12.558 (= 21.600/1,72) for å få det samme resultatet som nevnt over.  

Regler for mindreåriges verdier

Barn regnes som mindreårige frem til de fyller 18 år. Mindreåriges midler skal forvaltes av Statsforvalteren når det dreier seg om verdier som overstiger 2 G (pt er dette kr 237.240). Midler som forvaltes av Statsforvalteren skal plasseres på konto i bank. Etter vergemålsloven er det ikke anledning til å spare i fond eller liknende.

Har giver satt opp et gavebrev, kan det der tas inn at midlene ikke skal forvaltes av Statsforvalteren og legges føringer som åpner for andre plasseringer enn kun bankkonto. Dette kan være fornuftig ved større gaver – selv om gaven i seg selv ikke overstiger 2 G.

Formue og redusert stipend i Lånekassen

Verken formue (eller inntekt) har betydning for hvor mye lån man kan få fra lånekassen, men kan ha betydning for muligheten til å få deler av lånet omgjort til stipend. For at deler av studielån skal omgjøres til stipend er det tre vilkår:
- man må bo borte fra foreldre, 
- man må bestå utdanningen og 
- formue og inntekt må ikke overstige fastsatte grenser.

For den som studerer på universitet, høyskole eller tilsvarende og som er enslig eller samboer uten felles barn reduseres stipend dersom formuen overstiger kr 467.697 for 2023. (Inntektsgrensen er kr 205.579 – for den som har mottatt lån for 7 måneder eller mer, her er inntekt ikke netto skattepliktig inntekt, men summen av personinntekt og kapitalinntekt før fradrag.)

For den som har høyere formue, blir stipendet redusert med to prosent per måned av den delen av formuen som er over beløpsgrensen. For den som har et helt studieår legges det til grunn 11 måneder med lån.

Eksempel: 

Etter fullført utdannelse ville stipend for 2023 vært ca kr 40.000. 
Med kr 600.000 i formue reduseres stipendet med: (kr 600.000 – kr 467.697) x 2 % x 11 = kr 29.107, dvs reduksjon fra kr 40.000 til kr 10.893. 
Med formue på kr 649.514 ville det ikke blitt noe stipend når utgangspunktet var kr 40.000.

(Ved inntekt over inntektsgrensen reduseres stipend med 5 % av overskytende beløp multiplisert med antall måneder med støtte.) 

Oppsummering

Skal vi oppsummere så er det særlig skattemessige forhold med skattemessige gunstige uttak i årene etter fylte 17 år og hensynet til en mulig arveavgift, som veide tyngst når det ble valgt sparing i mitt barnebarnets navn. Vi er klar over at valget medfører at vi må passe på forhold til Statsforvalteren (bruke gavebrev) samt beløpsgrensen i Lånekassen dersom studier blir aktuelt.

Hadde vi fryktet at mottaker ville hatt særlige utfordringer eller at det var andre forhold som tilsa at det var viktig at mottaker ikke uten videre fikk tilgang til verdiene (og det er ikke lett å vurdere for en som er svært ung), ville sparing i mitt navn blitt valgt. Det er jo det alternativet som gir meg størst kontroll på midlene, ettersom overføringen ikke har funnet sted.

Innholdet er utarbeidet av Söderberg & Partners Advokatene AS og er kun ment som generell informasjon, er ikke uttømmende og erstatter ikke individuell rådgivning. Vi anbefaler at du vurderer konkrete spørsmål med oss eller annen kompetent rådgiver.

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish