Söderberg & Partners Advokatene
Skattefrie reorganiseringer

4 sep. 2023
Hvis du ikke allerede har organisert eierskapet ditt optimalt skattemessig, er det viktig å avklare hvilke reorganiseringsmuligheter du har. Å flytte noe du eier privat, eller i et selskap, til et annet selskap, utløser i utgangspunktet skatt. Det finnes likevel regler som gir mulighet til å endre virksomhetsform eller eierstruktur skattefritt. Slike regler har eksistert lenge, og begrunnelsen er blant annet at skattereglene ikke skal hindre hensiktsmessige endringer for virksomheter.

I denne artikkelen forklarer vi noen vanlige reorganiseringer som ikke utløser skatt. Alternativene vi beskriver kan benyttes enkeltvis eller som trinn i en samlet prosess. Eksempelvis kan en næringsdrivende starte med en skattefri omdannelse av sitt enkeltpersonforetak (ENK) til et aksjeselskap (AS), for deretter etablere en holdingstruktur, typisk ved hjelp av en skattefri konsernfusjon. Etter dette kan man fisjonere ett eller flere selskaper for å ytterligere optimalisere eierstrukturen.

Tegningen illustrerer nevnte muligheter:

Før du går i gang med denne type reorganiseringer er det imidlertid viktig å kartlegge fordeler og ulemper med henholdsvis ny og gammel struktur. Reorganiseringer koster tid og penger, og du bør sammen med en skattespesialist kartlegge fordelene du eventuelt kan oppnå, herunder størrelsen på en skatteutsettelse, fremtidige generasjonsskifter eller fremtidige salg av hele/deler av virksomheten.

Videre i artikkelen forutsetter vi at du har bestemt deg for å gjøre en reorganisering:

Skattemessig kontinuitet

Felles for eksemplene i denne artikkelen, er at de ikke utløser skatt i reorganiseringsåret, forutsatt at de gjennomføres på riktig måte. Et viktig krav i denne sammenheng er at reorganiseringen skjer med skattemessig kontinuitet

Det sentrale med skattemessig kontinuitet er at alle ervervstidspunkt, inngangsverdier, latente skatter/skatteposisjoner m.m. flyttes uendret over fra den gamle eierstrukturen til den nye. Dette gjelder på to nivåer; hhv selskapsnivå og eiernivå:  

 • Selskapsnivå; eiendeler, investeringer, driftsmidler og gjeld m.m. overføres fra gammelt til nytt selskap uten verdimessig oppregulering.
 • eiernivå gjelder det samme for eierens skatteposisjoner. For aksjer er dette typisk at aksjonærens ervervstidspunkt, innbetalte kapital, inngangsverdier, RISK-historie og eventuell ubenyttet skjerming overføres uendret fra gamle til nye aksjer. Disse posisjonene gjelder pr. aksje, noe som innebærer at dersom eieren har ulikt antall aksjer i hhv gammelt og nytt selskap, må dette tilpasses slik at skatteprofilen pr aksje opprettholdes på best mulig måte. 

Flytte måletidspunkt

Selv om reorganiseringer gjennomføres med skattemessig kontinuitet, er det viktig å være klar over at skattefrie fusjoner og fisjoner har den konsekvens at verdsettelsestidspunktet for formuesfastsettelse av aksjer flyttes fra 01.01 til 31.12 i gjennomføringsåret. Dette har en negativ effekt for personlige aksjonærer dersom verdiene har steget i løpet av året, og motsatt dersom verdiene har sunket. 

Omdannelse fra enkeltpersonforetak til aksjeselskap

Ulike skattesatser

Hvis du er næringsdrivende (har et ENK), blir du årlig beskattet med inntil 50,6 % av netto overskudd, Skatteleggingen skjer løpende hvert år for deg som privatperson, og det finnes ingen mulighet til å utsette denne skatten. 

Dersom du i stedet driver samme virksomhet i et AS, er det selskapet som er skattesubjektet for virksomhetens overskudd. Selskapet blir årlig beskattet med 22 % av det samme overskuddet, noe som er betydelig lavere enn for et ENK. Aksjonæren er imidlertid ikke blitt noe «rikere» i denne situasjonen. For å få midler til privat lommebok, må en aksjonær beslutte utdeling av utbytte. Et utbytte til en personlig aksjonær utløser 37,84 % i skatt, hvis man ser her bort fra regler om innbetalt kapital og skjermingsfradrag. Selskaps- og utbytteskatt under ett utgjør samlet skatt 51,5 %, men dette høye skattetrykket kan utsettes i og med at aksjonæren selv bestemmer når og hvor mye som skal tas ut i utbytte.

Grunnvilkår

Grunnvilkårene for å kunne gjøre en skattefri omdannelse fra ENK til AS er:

 • Du må være næringsdrivende/drive virksomhet
 • Omdannelsen må gjøres med skattemessig kontinuitet
 • ASet som virksomheten flyttes til må være nystiftet, og må registreres i Foretaksregisteret før 1. juli i omdannelsesåret for at omdannelsen skal ha skatterettslig effekt for hele inntektsåret. Dette innebærer at en omdannelse alltid påbegynnes tidlig på året (om våren).

Aktuelle tilpasninger

Det er to fordelaktige særtrekk ved regelverket du bør merke deg. 

 1. Du står fritt til å velge hvorvidt du vil overføre personlig eide aksjer og andre finansaktiva, som ikke har noe med virksomheten å gjøre, inn i ASet. Det er typisk aksjer, verdipapirfond og andeler i KS/SDF som har latent gevinst og som vil bli omfattet av fritaksmetoden som det er fordelaktige å flytte. Aksjer og finansaktiva med latente tap bør du beholde selv slik at du får fradragsført tapet når disse selges. 
 2. Det gis også fleksibilitet for eiendom knyttet til virksomheten. Dersom eiendommen alene oppfyller virksomhetskravet, kan denne overføres til et eget AS i forbindelse med omdannelsesprosessen. 

Fordeler

Fordelene med å ha virksomhet som går med overskudd i et AS fremfor i et ENK kan kort oppsummeres slik:

 • Det årlige overskuddet beskattes lavere i AS enn i ENK
 • Overskuddslikviditet aksjonæren ikke trenger til privat forbruk og betaling av skatt, kan bli liggende i ASet og reinvesteres derfra
 • Aksjonæren kan selv bestemme når og hvor mye som skal tas ut som utbytte, dvs. du bestemmer selv hvor lang skatteutsettelsen på utbytte skal være   
 • I et AS er det lett å ta inn flere eiere etter hvert som virksomheten vokser, eventuelt gjøre generasjonsskifte med barna
 • I et AS er det et klart utgangspunkt at aksjonærene ikke hefter overfor kreditorer for selskapets forpliktelser 

Etablere holdingstruktur

Dersom en personlig aksjonær i et AS ønsker å etablere en holdingstruktur, er en vanlig fremgangsmåte å bruke reglene for konsernfusjon. Merk at det også finnes andre alternative fremgangsmåter, og at det alltid må gjøres en konkret vurdering av hvilken som er den optimale i det enkelte tilfellet. 

Tegningen illustrerer en konsernfusjon:

Fremgangsmåte

 1. Generalforsamlingen i Drift(I)AS på tegningen beslutter at selskapet skal delta i en fusjon. Dette kreves 2/3 flertall. 
 2. Det stiftes et «skyggekonsern», typisk mor- og heleid datterselskap som hver har minimum aksjekapital på kr 30 000. Eiersammensetningen i nystiftet Holding AS er den samme som i selskapet som ønsker å kommen inn i en holdingstruktur, Drift(I) AS.
 3. Drift(I) AS, med alle sine eiendeler og gjeld, innfusjoneres i det nyetablerte datterselskapet, Drift(II) AS. Drift(I) AS oppløses, og virksomheten ligger etter dette i nytt selskap og har fått nytt org.nr. For aksjonærene skjer det en innløsning av aksjene i Drift(II) AS når dette slettes, og til gjengjeld mottar de vederlagsaksjer i Holding AS. Alt skjer med skattemessig kontinuitet på selskapsnivå og aksjonærnivå.
 4. Det tar 2-3 mnd å gjennomføre en slik fusjon. Grunnen er at først skal beslutningen om fusjon registreres i Foretaksregisteret, deretter er det en 6 ukers kreditorfrist og til slutt skal fusjonen registreres gjennomført. 

Fordeler

Fordelen med å komme inn i en holdingstruktur er blant annet at aksjer i Drift AS kan selges skattefritt. Hvis Kari (se tegning) ønsket å selge sin virksomhet før hun gjorde reorganiseringen, ville hun blitt beskattet med 37,84 % på aksjegevinsten. Etter reorganiseringen kan i stedet Holding AS selge aksjene. Dette vil være et salg som omfattes av fritaksmetoden, og ikke utløse skatt i det hele tatt. Holding AS vil videre ha mulighet til å reinvestere hele den ubeskattede aksjegevinsten. 

I tillegg til å være posisjonert for aksjesalg, vil Kari også ha et godt utgangspunkt for å påbegynne et generasjonsskifte. Hun kan gi aksjer til barna i gave. Dette utløser ingen skatt. Dersom hun ønsker at barna skal eie sine aksjer gjennom egne holdingselskap, er dette også mulig å oppnå i forbindelse med generasjonsskiftet uten at det utløses skatt. Se eget faktaark om generasjonsskifte.

En skatteoptimal eierstruktur

Det må gjøres en konkret vurdering av hva som er en skatteoptimal eierstruktur i det enkelte tilfellet. Tegningen ovenfor passer for de som har ulike virksomhetsområder/næringseiendommer og hvor det deles ut årlige utbytter fra Mor AS som overgår de personlige aksjonærenes behov til å dekke skatt og personlig forbruk. For de som ikke har ønsket struktur i dag, er det mulig å etablere dette uten å utløse skatt ved bruk av regler for fusjoner og fisjoner. 

Fordeler med strukturen tegningen viser

 • Egne datterselskap for ulike virksomheter og/eller næringsbygg innebærer at disse er optimalt organisert både i forhold til risiko og et eventuelt salg. 
 • Mor-selskapet og datterselskapene anses som et skattekonsern som kan konsolidere skattemessig over-/underskudd med konsernbidrag.
 • De individuelle holdingselskapene gjør at hver aksjonær har sin egen «sparebøsse» som gir mulighet til å utsette skatt. Med dette menes at den enkelte selv bestemmer når og hvor mye utbytte som skal deles ut fra eget selskap, noe som utløser utbytteskatt. I tillegg bestemmer hver og en hva overskuddslikviditeten i selskapet skal investeres i, herunder hvor mye risiko man ønsker å ta med selskapets midler.

Avslutning

Det kan være mange gode grunner for å etablere en mer skatteoptimal eierstruktur. I denne artikkelen har vi blant annet synliggjort disse argumentene:

 • Mulighet til å utsette skatt ved å ha virksomhet i AS fremfor ENK
 • En holdingstruktur gir deg mulighet til å
  • Utsette skatt og ha større investeringsgrunnlag i selskapene
  • Posisjonere deg til salg av aksjer/virksomhet innenfor fritaksmetoden
  • Posisjonere deg til å gjøre et generasjonsskifte når det er riktig for deg og familien eller du frykter rask innføring av arveskatt

Lovgiver og rettspraksis har lagt til grunn at det er lov til å reorganisere seg inn i en mer optimal eierstruktur. Så lenge reorganiseringene gjennomføres på riktig måte, skal det mye til for at skattemyndigheten kan si at den ikke kan legges til grunn for skattemessige formål («gjennomskjæres»). 

Denne type reorganiseringer medfører kostnader til rådgivere og revisor. Dette må selvfølgelig hensyntas i en helhetsvurdering av hvorvidt eierstrukturen bør endres. Merk at kostnader til reorganiseringer som nevnt i denne artikkelen kan fradragsføres for selskapene som er involvert.

Kontakt

Ta kontakt med din formuesrådgiver i Söderberg & Partners Wealth Management, om du ønsker et møte med en av våre advokater for å diskutere fordeler/ulemper med eierstrukturen du har i dag, og eventuelt hvilke muligheter du har for å reorganisere deg inn i en mer optimal skattemessig eierstruktur.

 

Innholdet er utarbeidet av Söderberg & Partners Advokatene AS og er kun ment som generell informasjon, er ikke uttømmende og erstatter ikke individuell rådgivning. Vi anbefaler at du vurderer konkrete spørsmål med oss eller annen kompetent rådgiver.

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish