Nyttige skattetips før nyåret

7 des. 2021
Vi har en ny regjering på plass, som har foreslått flere endringer i skattereglene for 2022 etter forhandlinger på Stortinget. Samtidig er desembermåned siste mulighet for å gjøre sine siste disposisjoner og tilpasninger før årsskiftet.

Vi gir deg her en oversikt over mulige disposisjoner som kan vurderes med tanke på positive skattemessige effekter.

Aksjer og aksjefond gir verdsettelsesrabatt

I sitt forslag til statsbudsjett for 2022 hadde Solberg-regjeringen foreslått å fortsette nedtrappingen av formuesskatten på aksjer og aksjefond, slik at verdsettelsen av denne type formuesobjekter ville blitt redusert til 50 prosent av formuesgrunnlaget for 2022.

Selv om det fremgår av Hurdalsplattformen at Støre-regjeringen ønsker at aksjer og næringseiendom mv. skal verdsettes til 80 prosent, foreslår regjeringen "i denne omgang" en økning i verdsettelsen av aksjer fra 55 prosent i 2021 til 75 prosent i 2022. Regjeringen foreslår at endringene trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2022.

På tross av at verdsettelsesrabatten reduseres med den nye regjeringen, så er det fremdeles en betydelig rabatt som gjør at formue i aksjer og aksjefond gir lavere formuesbeskatning enn for eksempel bankinnskudd (som verdsettes til 100 prosent).

Den nye regjeringen foreslår samtidig en økning av verdsettelsen av sekundærbolig til 95 prosent fra dagens nivå på 90 prosent. Verdsettelsesrabatten i favør av aksjer og aksjefond sett opp mot sekundærbolig reduseres dermed fra 35 prosent til 20 prosent.

Gaver og forskudd på arv

Skal du gi pengegaver kan det lønne seg å gi det før nyttår, for eksempel i form av forskudd på arv. Du må være i formuesskatteposisjon dersom formålet er å redusere formueskatten, dvs. ha en formue over 1,5 MNOK for ugifte, og over 3 MNOK for gifte. Hvis du er det, reduserer du formuesskatten din med 0,85 prosent for 2021. Gir du bort 1.000.000 NOK, reduseres formuesskatten din med 8.500 NOK.

Det er ennå god tid til å gjennomføre dette.

Fra inntektsåret 2022 vil skattesatsen for formue øke til 0,95 prosent, og til 1,1 prosent for formuer over 20 MNOK. Samtidig øker bunnfradraget til 1,7 MNOK for ugifte, og 3,4 MNOK for gifte.

Ved å gi en gave på 1 MNOK, så vil formuesskatten din for neste år kunne reduseres med 9.500 NOK, eventuelt 11.000 NOK dersom du har skattemessig formue over 20 MNOK.

Gaver til organisasjoner

Du kan gi gaver til frivillige organisasjoner og vitenskapelig forskning. Ikke bare er det en hyggelig julegave – du får også skattefradrag dersom gaven er på minimum 500 NOK. Husk å sjekke at organisasjonen du gir til står oppført på Skatteetatens liste over godkjente organisasjoner. Effekten av fradraget er at staten er med på å betale gaven, siden skattebesparelsen er 22 prosent av beløpet.

For 2021 er fradragsgrensen for slike gaver 50.000 NOK. Fradragsverdien er da opp til 11.000 NOK.

Dette er det ennå god tid til å gjennomføre. Pass på at mottakeren har fått navn og fødselsnummer, ellers vil du ikke få fradrag for gaven.

Boligsparing for ungdom (BSU)

Er du under 34 år og har en skattbar inntekt, bør du spare i BSU. Av beløpet du setter inn, maks 27.500 NOK i året, får du 20 prosent skattefradrag. Setter du inn maksbeløpet vil det gi deg 5.500 NOK i spart skatt. Maksimalt samlet sparebeløp er 300.000 NOK.

Her er det viktig å være klar over at du må ha en skattbar inntekt for å kunne få skattefradraget. Du må minst tjene 81.650 NOK i året for å få maksimal utnyttelse. Du får ikke noe skattefradrag hvis du ikke betaler skatt, det vil si hvis du tjener mindre enn frikortgrensen på 60.000 NOK.

Eier du boligen din allerede og fortsatt sparer i BSU, vær oppmerksom på de nye BSU-reglene fra 1. januar 2021 der det ikke lenger gis skattefradrag for sparingen.

Aksjer / aksjefond med gevinst

Skatt på aksjegevinster vil bli høyere til neste år. Det vil gå opp fra 31,68 prosent til 35,2 prosent, en økning på 3,52 prosentpoeng.

Hvis du for eksempel har en urealisert og skattepliktig gevinst på 100.000 NOK, vil skatten i år være 31.680 NOK. Venter du må å realisere til neste år, vil skatten øke til 35.200 NOK. Dersom du likevel ikke har planer om å realisere aksjegevinster, vil en økning i skattesatsen i seg selv ikke være et godt argument for å realisere, da du vil gå glipp av potensiell avkastning på det beløpet du må betale i skatt. Hvis du har tenkt til å eie aksjeinvesteringene dine i flere år, vil det sannsynligvis lønne seg å vente med å realisere.

Hvis du vurderer å realisere gevinster rett før eller rett etter årsskiftet, kan det være fornuftig å gjøre det før årsskiftet. Merk at dersom du vurderer å realisere et tap, så kan det være fornuftig å vente til 2022.

Invester i oppstartsbedrift

For noen år siden kom regler om skattefradrag ved investeringer i norske oppstartsbedrifter. Du kan trekke fra en aksjeinvestering i oppstartsselskaper. Fradraget trekkes fra i den alminnelige inntekten. Det gir en fradragseffekt på 22 prosent i 2021.

Det investerte beløpet må ligge mellom 30.000 NOK og 1 MNOK. Fradragseffekten ligger dermed mellom 6.600 NOK og 220.000 NOK.

Om du har gjort en slik investering så er det viktig å snakke med selskapets ledelse, da slikt fradrag må rapporteres av selskapet til Skatteetaten.

Les mer på Skatteetatens sider.

IPS – Pensjonssparing med skatteutsettelse

I år kan du spare inntil 40.000 NOK i individuell pensjonssparing, noe som vil føre til et skattefradrag på 8.800 NOK for inntektsåret 2021. Merk at du må skatte av hele beløpet ved uttak, slik at det effektivt sett vil være snakk om en skatteutsettelse. Beløpet du sparer er også unntatt fra formuesskatten, men det er viktig å merke seg at sparebeløpet er bundet frem til du minimum har fylt 62 år.

Om du ikke har fylt opp din IPS-konto eller ønsker å etablere en IPS-konto, så må dette gjøres før jul for å få skattemessig effekt for inntektsåret 2021.

Støre-regjeringen har besluttet å redusere det maksimale sparebeløpet fra 40.000 NOK til 15.000 NOK. Det vil da redusere den effektive skatteutsettelsen fra maksimalt 8.800 NOK til 3.300 NOK. Reduksjonen i det maksimale sparebeløpet kan for mange være en motivasjon til å fylle opp kontoen så mye som mulig før årsskiftet.

Pensjonssparing for næringsdrivende

Hvis du er selvstendig næringsdrivende, kan du opprette en pensjonsordning gjennom bedriften. Ordningen er gunstig for alle med høy inntekt – og fristen er ikke nyttår, men 31. mars 2022.

Med en slik ordning kan du kan spare inntil 7 prosent av personinntekt mellom 1 G og 12 G (G er det samme som folketrygdens grunnbeløp, som per nå er 106.399 NOK) med fullt fradrag i pensjonsgivende inntekt. Sparebeløpet reduserer både trinnskatten, trygdeavgiften og skatten på alminnelig inntekt.

Hvis du har en inntekt på 1 MNOK og sparer 7 prosent av inntekten din, 70.000 NOK, vil det redusere skatten din med nesten 35.000 NOK. Grensen for når dette er lønnsomt går ved 7,1 G, som nå er rundt 755.000 NOK. Det kan også være gunstig dersom du har en inntekt under 7,1 G, men hvis du har inntekt under 600.000 bør du sannsynligvis ikke velge denne ordningen.

Utbytte før nyttår?

Regjeringen foreslo i sitt alternative statsbudsjett en endring i beregningen av utbytteskatten for personlige aksjonærer. Endringen betyr i praksis at skatten vil øke fra 31,68 prosent i 2021 til 35,2 prosent i 2022. Dette er en skattebyrde som særlig vil merkes for eierne av mange små og mellomstore virksomheter, og som kommer på toppen av økt formuesskatt.

Mange av disse småaksjonærene må ta utbytte for å ha råd til å betale formuesskatten. Dermed vil det være hensiktsmessig å vedta dette utbyttet i år i stedet for neste år, for å unngå økt utbytteskatt. For hver million kroner som vedtas i utbytte i år, er det isolert sett 35.200 NOK å spare i skatt fremfor å vedta utbytte i 2022.

Hovedregelen er at utbytte skattemessig anses som utdelt på tidspunktet for generalforsamlingens beslutning. Så lenge utbyttet er besluttet og vedtatt i 2021, skal det også tidfestes i 2021. Hvorvidt selve utbetalingen av utbyttet skjer før eller etter nyttår har ikke betydning for den skattemessige tidfestingen. Når det gjelder eventuelt tilleggsutbytte, vil virkningstidspunktet være styrets beslutning gitt at styre har slik fullmakt.

Det er samtidig noen formalia man må passe på i denne sammenhengen. For aksjonæren vil skatten på utbytte vedtatt i slutten av 2021 måtte innbetales allerede innen 31. mai 2022 for å unngå restskatt med tilhørende renter. Når det gjelder formuesskatt, er hovedregelen at personlig skattyters formue og gjeld verdsettes per 1. januar i skattefastsettingsåret. Krav på vedtatt utbytte som ikke er forfalt til betaling ved årsskiftet, medtas imidlertid ikke i skattepliktig formue. Utbytte vedtatt i 2021 med utbetalingsdato i 2022 medregnes derfor ikke i aksjonærens formue for inntektsåret 2021 og på denne måten unngås dobbeltbeskatning.

Har du allerede tatt ut utbytte i år?

Har du allerede tatt ut et utbytte på mer enn 3 MNOK fra ditt aksjeselskap, kan det lønne seg å gjøre en kapitalendring i selskapet for å unngå dobbeltbeskatning. Slik dobbeltbeskatning skjer ved at utbyttet ligger på aksjonærens private hånd ved utgangen av året – og hovedregelen er at det man eier ved utgangen av året skal med i formuesskattegrunnlaget. Samtidig er hovedregelen for ligningsverdi på aksjer at man bruker selskapets skattemessige formuesverdi ved inngangen til inntektsåret, da utbyttebeløpet lå i selskapet. Men foretar du en kapitalendring med tilhørende inn- eller utbetaling i selskapet i løpet av et kalenderår, blir ligningsverdien av aksjene fastsatt etter selskapets formuesverdier 1. januar året etter. Dermed unngår du dobbeltbeskatning. Merk at dette kun er gunstig hvis det ikke har skjedd en stor økning i selskapets øvrige formue i løpet av året.

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish