Söderberg & Partners Advokatene
Når kommer arveavgiften tilbake?

6 jan. 2023
Etter at arveavgiften forsvant i 2014, har mange av våre kunder fryktet en gjeninnføring. Selv om en gjeninnføring av arveavgift ikke er på dagsorden for dagens regjering, etter det de hittil har uttaltsagt, er det stadig flere politikere som ønsker en ny arveavgift. Når det oppnevnte «Torvik-utvalget», som skulle vurdere hele skattesystemet, nå rett før jul anbefalte innføring av en arveskatt, er det mange indikasjoner for at en ny arveavgift/arveskatt kan komme.

Det blir ikke bedre enn i dag

Vi vet naturligvis ikke nå om eller når en eventuell ny arveskatt kan komme, men vi vet at regelverket ikke kan bli gunstigere enn det er i dag. Så rent økonomisk er det ingen grunn til å utsette et generasjonsskifte.

Kort om forslaget til ny arveskatt

Innslagspunkt Nærmeste arving Andre
0 - 2 MNOK (fribeløp) - -
1 - 3,5 MNOK (Trinn 1) 6 % 8 %
3,5 MNOK og over 15 % 22 %

Forslaget innebærer økte innslagspunkt enn det som gjaldt tidligere, men på den annen side også høyere skattesatser. I tillegg foreslås det ytterligere endringer som for de fleste vil innebære en betydelig skjerpelse i forhold til tidligere regelverk:

 • Innslagspunktet for arveskatt skal være summen av det en person mottar fra alle
  over livsløpet (tidligere et fribeløp fra hver person man arvet eller mottok gave fra)
 • Selve arveavgiftsgrunnlaget skal baseres på markedsverdi og uten noen form for rabatt. Det vil innebære en betydelig skjerpelse ikke minst på overføring av næringsvirksomhet og ikke-børsnoterte aksjer 

Hvorfor vente?

Når mange likevel velger å utsette overføring av verdier til neste generasjon kan det være gode personlige årsaker for dette. Barna kan for eksempel være unge, lite skikket for å ivareta store verdier eller ikke ha godt av det. Foreldre tror de ville miste nattesøvn ved overføring av verdier eller de har bare rett og slett ikke lyst. Den vanligste årsaken tror vi likevel er at man i liten grad har vurdert alternativet, og derfor ikke har foretatt et bevisst og veloverveid valg.

Etter vår erfaring vil kunnskap om hvilke fordeler et godt planlagt generasjonsskifte kan medføre, gjøre at flere vil overføre store verdier til neste generasjon mens de fortsatt lever. Ikke bare sikrer man seg at neste generasjon ikke får arveskatt. Overføringen kan også gi skattemessige fordeler ved at familien samlet sett får lavere formuesskatt.

Dessuten er aksjer i familieselskap og eiendom (med unntak av egen bolig) verdier som helt eller delvis kan overføres til barn uten at foreldrene mister mer kontroll over verdiene enn det de er komfortable med.

En plan for generasjonsskifte nå?

En plan for den enkeltes generasjonsskifte er naturligvis skreddersøm. Felles er imidlertid at både du som potensiell giver og mottakeren kjenner litt på hvilken effekt en verdioverføring vil ha. Du må vurdere hvilken kontroll du ønsker å beholde og mottaker må være oppmerksom på at en overføring av verdier ikke nødvendigvis er det samme som likviditet det kan rådes fritt over.

Overføring av aksjer

Ved overføring av aksjer i holdingselskapet ditt bør du særlig vurdere følgende forhold:

 • Hvordan kan du sikre tilstrekkelig likviditet og ønsket kontroll over selskapet du skal beholde? Ved bruk av aksjeklasser kan det meste ordnes, men her ligger det også begrensninger og utfordringer som det er viktig å være klar over. Selv om du velger å vente med selve gaveoverføringen til vi vet mer om når en arveskatt innføres, anbefaler vi at beslutning og vedtakelse av ulike aksjeklasser gjøres allerede nå.
 • Før en overføring bør du også få identifisert skatteposisjonene som inngangsverdi og skattemessig innbetalt kapital på aksjene. Dette for å vurdere om det er posisjoner du bør utnytte før en eventuell overføring til barna direkte eller et holdingselskap eid av den enkelte.
 • Mottaker bør også være sikret et utbytte som minst dekker kostnadene ved å være aksjeeier (formueskatt og skatt på utbytte).
  Normalt anbefaler vi videre å få på plass en aksjonæravtale i selskapet før barn kommer inn på eiersiden.

Overføring av fritidseiendommer

Ved overføring av en fritidseiendom, er det viktig å avklare fordeler og ulemper med at barna eier eiendom sammen. Noen av punktene du bør vurdere i den forbindelse er;

 • Skal en fritidseiendom overføres til neste generasjon, bør du vurdere å sikre deg en bruksrett.
 • Det kan være fornuftig å legge inn begrensinger ift. salg eller tvangsoppløsning av sameie i et gavebrev.
 • Vi anbefaler å få på plass en sameieravtale før barna overtar for å forebygge fremtidige konflikter.

Veien videre

Skatteadvokatene i Söderberg & Partners Advokatene har betydelig erfaring med planlegging og gjennomføring av generasjonsskifte. Vi er derfor en god samarbeidspartner for de av våre kunder som ønsker å starte på et generasjonsskifte eller bare ønsker å vite mer om konsekvenser og muligheter et eventuelt generasjonsskifte kan medføre.

Vi har ikke arveavgift i dag – det er ingen ekstra bonus å være den siste som får på plass sin overføring til neste generasjon dagen før en ny arveskatt blir innført.

Ønsker du å diskutere din situasjon nærmere med oss, så ta kontakt med din rådgiver i Söderberg & Partners Wealth Management for å avtale et møte med en av skatteadvokatene i Söderberg & Partners Advokatene.


Med vennlig hilsen

Söderberg & Partners Advokatene AS

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish