Söderberg & Partners Advokatene
Er det skattegrep du bør ta før årsskiftet?

7 nov. 2023
Det er faktisk noen grep du kan vurdere å gjøre nå for å redusere skatten for 2023. Tiltakene er særlig aktuelle for deg som har et eget selskap, men også andre kan gjøre tiltak som reduserer inntekts- og/eller formuesskatten sin.

Skattefrie gaver

Er du ansatt eller styremedlem i et selskap, kan du skattefritt motta gaver på inntil kr 5 000. Merk at gaven ikke kan bestå i kontanter, men kan være gavekort som ikke kan løses inn i kontanter, dekning av treningsutgifter, konserter, månedskort e.a. Kanskje kan et gavekort på Vinmonopolet friste?

Beløpsgrensen gjelder per person og per selskap. Det betyr at dersom du er styremedlem i flere selskap kan dette åpne opp for en flott julegave! Skattefri for deg og fradragsberettiget og unntatt arbeidsgiveravgift for selskapene. Dette gjelder uavhengig av om selskapet har faktisk drift eller ikke, om de er i konsern og det er heller ikke lenger krav om at gaven må være del av en generell ordning som tilfaller alle ansatte eller styremedlemmene.

Påbegynne et generasjonsskifte?

Selv om både stats- og finansministeren har uttalt at arveavgiften ikke vil bli gjeninnført før Stortingsvalget i 2025, er det mange som ønsker å legge til rette for et fremtidig generasjonsskifte allerede nå. Det å overføre verdier til neste generasjon, kan også ha en gunstig effekt for den samlede formuesskatten i familien. Barna er kanskje i etableringsfasen med gjeld og ubenyttet fribeløp som kan nettes mot verdien av overførte gaver. Fribeløpet er i år på 1,7 MNOK for alle personer som er 17 år eller eldre.

Har du et eget investeringsselskap, kan du enkelt etablere flere aksjeklasser, typisk A- og B-aksjer med ulik stemme- og utbytterett. Du kan dermed overføre B-aksjer til dine barn, kanskje uten stemmerett og med en svakere utbytterett enn på A-aksjene du selv skal beholde. Uavhengig av rettighetene knyttet til de ulike aksjeklassene, verdsettes de i dag likt i forhold til formuesskatten selv om en eventuell markedsverdi ville vært svært forskjellig.  

Eierandeler i din egen bolig, er det ikke skattemessig hensiktsmessig å overføre til barn. Det er heller ikke mest å spare på å overføre eierandeler i en hytte i forhold til formuesskatten. Dette fordi en fritidseiendom verdsettes til maks 30 % av markedsverdi – og ofte betydelig lavere. Men om det ikke er her du sparer mest formuesskatt, så kan det kanskje være noe å vurdere med tanke på å overføre ansvaret for det løpende vedlikeholdet og ikke minst før en potensiell arveavgift kan bli gjeninnført?

Har du latente tap?

Dersom du har latente tap som du tenker å realisere, så er det selvfølgelig skattemessig mest gunstig å realisere tapet i år contra neste år. Motsatt dersom du har latent gevinst, da bør du vente med salg til etter årsskiftet slik at skatten først forfaller høsten 2025 og ikke høsten 2024.

Flytte måletidspunkt i eget AS?

Mange som har investeringer via et eget selskap har opplevd at verdiene har økt gjennom 2023, i motsetning til i 2022 da mange opplevde verdifall. I år kan man derfor være glad for at ikke-børsnoterte aksjer for privatpersoner normalt verdsettes basert på verdiene i selskapets skattemelding året før (dvs i år 31.12.2022).

For de som derimot har opplevd et verdifall, eller at de skattemessige formuesverdiene av andre grunner forventes betydelige lavere per 31.12.2023 enn i fjor, bør vurdere å gjøre en kapitalforhøyelse i selskapet. En slik kapitalendring innebærer at måletidspunktet flyttes fra 31.12.2022 til 31.12.2023. Fristen for å varsle en kapitalnedsettelse til Foretaksregisteret gikk ut allerede 9. oktober i år, mens den for kapitalforhøyelser er 4. desember. Bakgrunnen for fristforskjellene er selvfølgelig at en kapitalforhøyelse ikke skal kreditorvarsles i motsetning til en kapitalnedsettelse.

Det er imidlertid viktig å gjøre en grundig vurdering av hva verdiene forventes å være 31.12, og om skatten på verdifallet er høyere enn kostnaden ved å gjennomføre kapitalendringen. Som en tommelfingerregel bør latent tap være på minimum 2 MNOK for at det skal være aktuelt.

Utsett utbetaling av utbytte til 2024

Dersom du vedtar et tilleggsutbytte på generalforsamlingen i høst, vil utbyttet være skattepliktig i år. Utbytte vil også inngå i formuesskattegrunnlaget ditt per 31.12, samtidig som det inngikk i selskapets verdsettelse per 31.12.2022. Utbyttemidlene medregnes altså dobbelt i ditt formuesgrunnlag med mindre du flytter verdsettelsestidspunktet for selskapet (se over), eller beslutter at utbyttet først skal kunne utbetales etter årsskiftet. I det siste tilfelle skal utbytte som er besluttet, men ikke forfalt, ikke medtas som en fordring i din private skattemelding for 2023.

Sjekk skattekortet for 2024

Et siste tips i denne omgang knytter seg ikke til skatten for i år, men for neste år. Ta den lille jobben det er å sjekke skattekortet ditt for 2024 når den er klar i desember. Du får beskjed når den er tilgjengelig.  

Inntekts- og formuesgrunnlaget for 2024 tar utgangspunkt i skattemeldingen din for 2022. Tok du eksempelvis ut et unormalt stort utbytte det året eller har hatt en betydelig reduksjon i formuesskattegrunnlaget ditt siden da, vil beregnet forskuddsskatt være for høy. Det kan derfor være verdt å endre skattekortet ditt slik at du ikke må betale en unødig høy forskuddsskatt.

Oppsummering

Muligheten for å gi skattefrie gaver til ansatte og styremedlemmer man synes «fortjener» det, er en klar fordel som blant annet familieselskaper enkelt kan nyttiggjøre seg. Det krever ingen formkrav eller innrapportering fra selskapet.

Når det gjelder mer omfattende tiltak som kapitalforhøyelser for å flytte verdsettelsestidspunkt eller å påbegynne generasjonsskifter i et selskap, bistår vi gjerne med dette. Ta kontakt med din rådgiver i Söderberg & Partners Wealth Management som kan henvise deg videre til oss.

Innholdet er utarbeidet av Söderberg & Partners Advokatene AS og er kun ment som generell informasjon, er ikke uttømmende og erstatter ikke individuell rådgivning. Vi anbefaler at du vurderer konkrete spørsmål med oss eller annen kompetent rådgiver.

Få det siste, først!

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få nyheter direkte til innboksen din.
Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish