Söderberg & Partners Advokatene
Årets skattemelding

5 apr. 2024
Alt forhåndsutfylt og penger tilbake, så enkelt og så greit, eller hva?

Det stemmer at skattemeldingen, for mange, er korrekt utfylt, men er du blant dem som blindt stoler på skatteetaten så kan dette bli dyrt. Skulle du hatt mer igjen oppdager du kanskje ikke dette, og dersom du ikke har fått med alt av inntekter/formue kan tilleggsskatten som følge av at du ikke har gitt alt av opplysninger være en ubehagelig ekstrautgift og lærepenge.

Så er du blant flertallet som vil betale riktig skatt, men ikke mer enn nødvendig, må det settes av tid til å sjekke og supplere grunnlagene. Er alt av inntekter/formue og fradrag med?  

Frist for innlevering

Frist for innlevering

Hva som er din frist for levering fremgår av siden på "Min skatt" som du er på før du går inn i selve skattemeldingen. Ordinær frist for lønnstakere og pensjonister er 30.04 og for personer med næringsinntekt er fristen 31.05. Du kan søke om utsettelse og utsettelse gis automatisk med en måned. Søknad om utsettelse finner du på Altinn.no – søk på "Utsettelse skattemelding" og velg riktig type utsettelse (lønnstaker/pensjonist eller næringsdrivende).

Oversittelse av frist for lønnstaker/pensjonist har normalt få konsekvenser. Du anses da for å ha levert det som var i den forhåndsutfylte skattemeldingen. Så lenge du får levert korrekt før du får varsel om fravik går alt greit. Har du fått skattemelding for næringsdrivende, er fristoversittelse langt verre, her påløper en daglig mulkt på kr 638,5 pr dag, maksimalt kr 63.850.  

Gjennomgang

Sjekke, sjekke og supplere

1. Arbeide, trygd og pensjon

Start med "Arbeide, trygd og pensjon". Er alt av lønn og/eller pensjon korrekt registrert. Som oftest er dette på plass for utbetalinger fra Norge, og så må det suppleres for eventuell lønn eller pensjon fra utlandet.

2. Bank, lån og forsikringer

Så kommer "Bank, lån og forsikringer". De utfylte tall sjekkes og så suppleres det med innskudd/lån i utenlandsk bank ved å legge til bank og konto opplysninger. Har du lånt penger fra annen privatperson, så går du til linjen under «Se hva du kan legge til» og velger alternativet "Andre lån". Er det slik at du har lånt ut penger til annen person må du til posten "Andre forhold" og "Se hva du kan legge til" og velge "Andre krav/fordringer".

Nytt for årets skattemeldinger at når et lån er registrert på flere låntakere, så er renter og gjeld fordelt med lik andel på låntakernes skattemelding (tidligere ble alt satt på den låntaker som stod først på gjeldsbrevet). Endring av forhåndsutfyllingen endrer ikke på regelverket, det er den som faktisk er ansvarlig for gjelden som skal ha fradraget for renter og gjeld. Har låntakerne det samme ansvaret er forhåndsutfyllingen korrekt.

Ektefeller kan uansett fordele renter (og andre kapitalinntekter eller kapitaltap) og gjeld slik som de måtte ønske.  En endring av fordelingen av slike kapitalinntekter eller kapitalutgifter har ingen betydning for samlet skatt når begge ektefellene har en netto inntekt som overstiger kr 79.600. Har en av ektefellene lavere netto inntekt bør slike kapitalinntekter overføres til denne ektefellen (her kan også renteutgifter hos ektefellen med lav inntekt flyttes over til den andre). Hvordan ektefeller velger å fordele formue påvirker ikke samlet formueskatt, kun hvem som må betale formueskatten.

3. Bolig og eiendeler

Temaet "Bolig og eiendeler" viser først hvilke eiendommer skatteetaten har registrert på deg. Har du solgt eller gitt bort eiendom, skal denne slettes og eventuell skattepliktig gevinst beregnes. Gevinst eller tap legges inn under "Se hva du kan legge til" og så "Gevinst eller tap ved salg av eiendom".  

Har du anskaffet ny eiendom i løpet av året må du eventuelt gi supplerende opplysninger for å få beregnet korrekt formuesverdi.

Pass også på at klassifiseringen av bolig som enten "primærbolig" eller "sekundærbolig" stemmer og rett klassifiseringen om den ikke stemmer. Skattekontoret foretar en slik vurdering ift hvor du var registret bosatt i folkeregisteret ved årets utgang. Det korrekte er hvor du faktisk var bosatt.

Her er det også særlige regler for den som ikke kan bruke boligen "som følge av forhold han ikke kan råde over" eksempelvis en person som har måttet flytte til institusjon/sykehjem, her skal boligen regnes som primærbolig, så lenge den ikke leies ut.

Det er også en særregel for den som har arvet en bolig, men der annen person etter testament eller tilsvarende har en bruksrett. I slike tilfeller skal brukeren føre opp boligen som sin primærbolig og eier skal stryke boligen som formue for de årene bruksretten vedvarer.

Flere som har fritidseiendom stusser nok på at denne er oppført som primærbolig. Ved vurdering om en eiendom er fritidseiendom eller sekundærbolig er det ikke bruken som er avgjørende for formuesverdien, men i bygningstypen som eiendommen står oppført med i matrikkelen.

Har du i forrige års skattemelding leid ut bolig eller har du sekundærbolig, er det vanligvis spørsmål om du har hatt leieinntekter. (I mange tilfeller er også leieinntekter rapportert inn fra utleiemegler). Pass på å få med ikke bare inntekten, men alt av fradrag som felleskostnader, forsikring, kostnader til bistand med utleie og vedlikeholdsutgifter.

Dersom din sekundærbolig brukes av nære slektninger som barn eller foreldre, anses ikke eier å ha hatt skattepliktig overskudd når bruker dekker alle løpende utgifter inkludert vedlikehold.

For den som har anskaffet ny fritidseiendom i 2023 må det gis opplysninger for fastsettelse av formuesverdi. For nybygget fritidseiendom settes formuesverdien til 30 % av markedsverdi. For kjøpt fritidseiendom kan ny eier bruke tidligere eiers formuesverdi, noe som vanligvis er svært gunstig. 
Eldre fritidseiendommer har normalt svært laveligningsverdier, ofte mellom 2 % og 10 prosent av markedsverdi.

For kjøretøy som ikke har formuesverdi må det legges inn kjøretøyets listepris som ny. Her ligger det ved en link til oversikt over listepris for alle biler, så dette burde være enkelt.

4. Finans

Under emnet "Finans" finner du alt om aksjer og lignende. Sjekk at alt er med. Her kan det forekomme at det kommer korrigerte oppgaver eksempelvis om utbytte. Her er det ditt ansvar å korrigere skattemeldingen.

Har du solgt mottatt utbytte eller solgt utenlandske aksjer, må du selv beregne skjerming som reduserer det skattepliktige overskuddet. Når det gjelder formue er heller ikke utenlandske aksjer forhåndsutfylt, og dette må suppleres. Alle slik utenlandske investeringer skal medtas som formue.

Det forekommer også at norske aksjer enkelte år ikke har noen forhåndsutfylt formuesverdi. Se på den oppgaven du mottok fra aksjonærregisteret som ligger i Altinn med dato rundt 7. mars. 2024. Er det formuesverdi på alle aksjene som står der? Står det ingen formuesverdi på en aksje må slik formuesverdi innhentes og medtas. I mange tilfeller kommer slik formuesverdi sent. Siden levering innen frist er viktig, så send heller inn og gjør oppmerksom på at noe mangler og vil bli ettersendt, enn å vente og oversitte leveringsfristen. 

Fradrag

Er fradragene med og er de korrekte?

Fradrag for forvaltningsutgifter

I skattemeldingen for 2023 er fradrag for forvaltningsutgifter til Söderberg & Partners Wealth Management (SPWM)forhåndsutfylt. Samlede forvaltningsutgifter er fordelt på Aksjesparekonto og på andre verdipapirfond. Samlet er alt av fradragsberettigede forvaltningskostnader til SPWM forhåndsutfylt. For den som har en ASK-konto skal det manuelt føres opp et mindre gjeldsfradrag som det er sendt ut egen melding med forklaring til. 

Vær oppmerksom på at de fleste andre investeringsrådgiver og banker ikke innrapporterer forvaltningsutgifter, slik at disse må kunden føre opp selv.

Reisefradrag

Her får du fradrag for reiseutgift som overstiger kr 14.400. Med en sats på kr 1,70 per km må du ha lenger reiseavstand enn 18,5 km til jobben (om du ikke har pendlerutgifter i tillegg) for å komme over beløpet på kr 14.400 da et årsverk normalt er 230 arbeidsdager. Bunnfradraget på kr 14.400 gjelder ift. summen av både daglig reise mellom hjem og arbeide og pendlerreise (reise mellom pendlerbolig og fast bolig).

Når du er i tvil

For deg som er i tvil om noe er fradragsberettiget eller skattepliktig

Er du i tvil om en inntekt eller fradrag skal med eller hvordan en gevinst eller tap skal beregnes, så husk at skatteetaten ser kun på tallene som er lagt inn. Skal du få et fradrag må det kreves og mener du at en gevinst er lav, så må det lave beløpet føres opp.  Skulle skattekontoret mene at du har tatt feil er det viktig at du har gitt opplysninger om de faktiske forhold og begrunnet et fradrag eller lav gevinst. Er det gitt tilstrekkelig med opplysninger unngår du tilleggsskatt  

Den nye skattemeldingen gjør det riktignok vanskelig å gi utfyllende opplysninger. Det opplyses egentlig at man ikke behøver gi opplysninger, før skattekontoret ber om dem.

Men er du det minste i tvil så sørg for å gi opplysninger og det kan gjøres ved å lage eget vedlegg og så kan dette legges inn helt nederst i skattemeldingen, under selve skatteberegningen – helt nederst kan det legges inn opplysninger/dokumentasjon.

Legg heller med litt for mye opplysninger enn litt for lite, det kan være avgjørende ift. tilleggsskatt eller ikke.

Husk også på at skattekontoret kan endre skattemeldingen fem år tilbake i tid (10 år ved grovere skatteunndragelse), så selve skatteoppgjøret er i seg selv ikke en godkjennelse fra skatteetaten.

Restskatt

For deg som får restskatt

Du kan vente til skatteoppgjøret kommer, men da kommer det et rentetillegg på restskatten, rente på restskatt er ikke fradragsberettiget. Ved innbetaling senest 31.05.2024 unngår du rentetillegget.

Rente på restskatt beregnes med 3,51 % pr år, beregnet fra 1. juli 2023 og frem til dato for forfall for første termin i 2024. Siden rente på restskatt ikke er fradragsberettiget tilsvarer dette en bankrente på 4,5 %.

Innbetaling 31.05 av restskatt med eksempelvis kr 100.000 fremfor å vente til 31.08 gir en besparelse med kr 4.095. Kr 4.095 etter skatt, på tre måneder tilsvarer en årlig innskuddsrente på nesten 21 %.

Restskatt inkludert rentetillegg som er på under kr 100 inndrives ikke, det vil si at den ettergis. Siden skatteoppgjøret kan komme så sent som i slutten av oktober kan avrundet rentetillegg bli kr 5, dvs. med kr 94 i restskatt, før rentetillegg, blir det ikke noe å betale.  

Penger til gode

For deg som får penger til gode

Helt nederst på skattemeldingen under skatteberegningen fremgår hvilken konto du har registret for tilgodebeløp, slik konto kan du endre. Dersom konto som er registrert for tilgodebeløp ikke eksisterer lenger, eks for avdød person eller etter skifte av bank, vil det ikke skje noen utbetaling av tilgodebeløp før ny konto er registrert. Det sendes ikke lenger ut bankgiro.

Innholdet er utarbeidet av Söderberg & Partners Advokatene AS og er kun ment som generell informasjon, er ikke uttømmende og erstatter ikke individuell rådgivning. Vi anbefaler at du vurderer konkrete spørsmål med oss eller annen kompetent rådgiver.

Få det siste, først!

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få nyheter direkte til innboksen din.
Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish