Skip to main content Skip to main navigation

Regjeringen Støre med endringer i statsbudsjettet for 2022

Regjeringen Støre med endringer i statsbudsjettet for 2022

10 november · 2021

Innholdet i aArtikkelen er ikke oppdatert med tall fra budsjettforliket fra 29. november 2021.

Denne uken fremmet Støreregjeringen sin tilleggsproposisjon til statsbudsjettet for 2022. De har ikke hatt mange uker til å bearbeide proposisjonen, men de har hatt mange valgkampsaker som skulle gjennomføres. Flere av disse er nå igangsatt i foreslåtte endringer til statsbudsjettet. Regjeringen opprettholder likevel samme oljepengebruk som i statsbudsjettet som ble fremlagt av Solbergregjeringen 12. oktober i år. 

De største satsingene i endringene i statsbudsjettet 2022

Støreregjeringen setter sitt preg på statsbudsjettet ved å gjøre enkelte endringer i statsbudsjettet:

 • Kommunesektorens frie inntekter økes med NOK 2,5 mrd.
 • NOK 1,1 mrd. til en klimapakke for energibistand, grønn teknologi og næringsutvikling.
 • Lavere avgift på strøm, spesielt på vinteren 2022.
 • NOK 754 mill. mer i en tilleggsavtale med jordbruket.
 • NOK 700 mill. mer til sykehusene.
 • Økt satsing på matvaresikkerhet og klimatilpasning.
 • Ferjeprisene reduseres.
 • Forlengelse av stønadsperioden for AAP-mottakere under avklaring.
 • Redusert makspris i barnehage.

Klikk på emnene nedenunder for lese mer om endringene på skatteområdet

De økte satsingene må dekkes inn igjen ved netto økning i skatter og avgifter, og de mest merkbare endringene ligger i økt formuesskatt, og en ganske markant økning i aksjebeskatningen.

Utbytte- og gevinstskatt for privatpersoner øker fra dagens 31,68 %, til 35,2 %. Tar man også med beskatningen av selskapet, øker samlet skatt fra dagens 46,7 %, til 49,5 %. Det kan derfor vurderes å ta ut utbytter før 31.12.2021, men da må det tas hensyn til fremskyndet skattebetaling, eventuelt økt formuesskatt hvis utbyttet står som fordring og ikke reinvesteres, samt hvilket tidsperspektiv du har. Støreregjeringen innrømmer i sine kommentarer at man nå nærmer seg en smertegrense for forskjell i kapitalskatt når utbytte skattlegges 60 % høyere enn andre kapitalinntekter.

Marginalskatt på lønn holdes uendret på dagens 46,4 %. Dermed forlates mantraet om å holde utbytteskatt og lønnsskatt på omtrent samme nivå. Nå legges i stedet utbytteskatten opp til samme nivå som beskatning av næringsinntekt. For øvrig reduseres trygdeavgiften med 0,1 prosentpoeng, og det gjøres noen justeringer av personfradrag og innslagspunkter for lønnsbeskatning, slik at lønnsinntekter under ca. kr 750 000 får noe redusert skatt på inntekt. Høytlønte rammes mindre enn forventet. Forslaget om særskilt jobbfradrag for unge, foreslått av Solbergregjeringen, trekkes.

Formueskatten økes fra dagens 0,85 %, til 0,95 %, og bunnfradraget foreslås økt til NOK 1 650 000. I tillegg gjøres flere grep med verdsettelsen av eiendeler. Rabatten på "arbeidende kapital", dvs. aksjer og driftsmidler mv., reduseres til 35 %, fra dagens 45 %. Aksjer verdsettes dermed til 65 % av formuesverdien. I Hurdalsplattformen til den nye regjeringen er det sagt at aksjer skal verdsettes til 80 %. Støreregjeringen informerer om at det skal vurderes et system som holder driftsmidler utenfor en slik økning (dvs. jordbrukets driftsmidler). Det gjøres derfor en mindre økning nå, i påvente av et slikt nytt system.

Solbergregjeringen foreslo å innføre en egen verdsetting av verdifulle boliger, og foreslo å bruke 50 % av verdien over NOK 15 mill. Nå foreslås det å bruke 50 % av verdi over NOK 10 mill, og da omfattes mange flere boliger i de store byene. Bolig verdsettes for øvrig til 25 % av antatt verdi.

Det foreslås også å øke verdsettingen av fritidsboliger med 25 % fra dagens verdi.

Maksimalt fradrag for innbetaling til individuell pensjonssparing reduseres med 62,5 %, fra NOK 40 000 til NOK 15 000. I begrunnelsen for reduseringen viser regjeringen til at de som tidligere har spart mest i denne ordningen er høyinntektsgrupper, men samtidig harmoniserer endringen dårlig med ønsket om å legge til rette for gode langsiktige spareordninger til pensjon.

Støreregjeringen opprettholder Solbergregjeringens forslag til ny opsjonsbeskatning for selskap som er 10 år eller yngre, og som har inntil 50 årsverk og 80 millioner kroner i omsetning og balansesum. Det kan gi en omfordeling fra kapitaleiere til ansatte. Ikrafttredelse er fra 2022. Det er foreslått en relativt snever overgangsregel for opsjonsavtaler som omfattes av dagens særregler fra 2018.

Forslaget innebærer at opsjonsgevinster skattlegges som aksjegevinster når den ansatte selger aksjene. I dag skattlegges opsjonsgevinster som lønn, og skatten utløses allerede når opsjonene utøves, dvs. når aksjene kjøpes. Det ble kanskje enklere for Støreregjeringen å videreføre forslaget, gitt økningen i gevinstbeskatningen til 35,2 %.

De nærmere vilkårene for ordningen vil bli fastsatt i forskrift senere, men hovedelementene fremgikk av Solbergregjeringens budsjettforslag.

Under dekke av at det er ny opsjonsordning som skal stimulere til ansattes medeierskap, foreslår Støreregjeringen å fjerne det årlige skattefrie beløpet på NOK 7 500 for aksjerabatter inntil 25 % i aksjekjøpsprogrammer for ansatte.

Det er interessant å se retningen som gjøres ved noen symbolske justeringer. Av disse er:

 • Bunnfradraget for reisefradrag reduseres med 41 %, fra 23 900 til kr 14 000. Dette skal gjelde for hele landet, og får derfor betydelig større betydning enn Solbergregjeringens forslag (som begrenset sin justering til kommuner med færre innbyggere og mindre pendling).
 • Fagforeningsfradraget økes med 50 %, fra kr 3 850 til kr 5 800.
 • Sjømannsfradrag, fradrag for fangstfolk, jordbruksfradraget og reindriftsfradaget økes.
 • Skattefradrag ved støtte til frivillige organisasjoner reduseres med 50 %, fra kr 50 000 til kr 25 000.

Hva skjer med dette budsjettet når det skal behandles på Stortinget frem til jul? 

Regjeringen skal nå i forhandlinger for å få flertall i Stortinget. Basert på det parlamentariske grunnlaget så er det vel naturlig å se for oss at slikt flertall hentes hos SV, selv om de har vært kritiske til budsjettendringene som er fremlagt av Støreregjeringen. Spørsmålet er da hvilke endringer SV kan få gjennom. Noen muligheter er:

 • Økt miljøsatsing, enten ved økte bevilgninger eller avgifter som skal gi klimaeffekter
 • Høyere inntektsskatt på de høyeste inntektene. Med forslaget om økt utbytteskatt beskattes utbytter effektivt sett med 49,5 %, mens høyeste marginalskatt på lønnsinntekt vil være 46,4 %. Her kan det være at SV vil mene at forskjellen skal være mindre, og at forskjellen kan reduseres ved å øke skatt på inntekt i det øverste innslagstrinnet (lønn over kr 1 mill).
 • Høyere formuesskattesats. I kombinasjon med endringene i verdsettelse, kan den samlede endringen fra 2021 til 2022 bli svært merkbar for formuende personer.    
 • Høyere verdsettelse av aksjer; heve verdsettelsen til de 80 % som står i Hurdalsplattformen.

Det blir uansett spennende å følge forhandlingene i de sene nattetimer før jul. Men det er nok likevel begrenset hvor mye som kan bli endret i slike sene kveldstimer, så det vil nok også her bli lagt vekt på føringer for neste statsbudsjett som den nye regjeringen da vil ha et helt år å forberede.

Nyhetsbrev

Ønsker du å motta nyhetsbrev fra Söderberg & Partners Wealth Management?

Meld deg på her

Bli kontaktet

Vil du komme i kontakt med oss? Trykk her for å komme til kontaktskjemaet vårt.

Kom i kontakt med oss

Forlik om statsbudsjettet for 2022

6 desember · 2021

8. november 2021 la regjeringen Støre frem sitt tilleggsnummer til statsbudsjettet 2022. Innholdet i tilleggsnummeret kan du lese mer om ved å trykke her.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV kom med sitt forhandlede forslag til statsbudsjett for 2022 sist uke.

Etter regjeringen Solberg sitt første budsjettforslag, la regjeringen Støre frem et revidert forslag der de la opp til et økt skattenivå. Nå ligger det an til en ytterligere økning på enkelte områder. Det ser blant annet ut til å bli et nytt trinn 2 for formuesskatten, med 0,15 prosentpoeng høyere sats for formuer over NOK 20 millioner. Bunnfradraget for formuesskatten øker også fra NOK 1,65 millioner til NOK 1,7 millioner.

De fremforhandlede endringene ser ut til å bli:

Skatt på personinntekt

 • Trygdeavgiften reduseres til 8 % på lønnsinntekt og til 11,2 % på næringsinntekt
 • Det blir et nytt trinnskattenivå (5) med økning til 17,4 % på personinntekt over NOK 2 millioner
 • For nivå 3 og 4 blir det både lavere innslagspunkt og høyere skattesats;
  • Trinn 3: For inntekter mellom NOK 643 800 og NOK 969 200 øker satsen til 13,4 %
  • Trinn 4: For inntekter mellom NOK 969 200 og NOK 2 000 000 øker satsen til 16,4 %

Forslaget til innslagspunkt og skattesats for de ulike trinnene blir slik (med økning/reduksjon fra 2021-nivå i parentes):

Trinn 1: Inntekter mellom NOK 190 350 (+4 550) og NOK 267 900 (+7 800) får skattesats 1,7 % (ingen endring)

Trinn 2: Inntekter mellom NOK 267 900 (+7 800) og NOK 643 800 (-7 450) får skattesats 4,0 % (ingen endring)

Trinn 3: Inntekter mellom NOK 643 800 (-7 450) og NOK 969 200 (-52 350) får skattesats 13,4 % (+0,2 prosentpoeng)

Trinn 4: Inntekter mellom NOK 969 200 (-52 350) og NOK 2 000 000 (ingen øvre grense tidligere) får skattesats 16,4 % (+0,2 prosentpoeng)

Trinn 5 (NY): Inntekter over 2 000 000 (nytt trinn) får skattesats 17,4 % (nytt trinn)

Skatt på formue

 • Bunnfradraget øker til NOK 1,7 millioner
 • Formuesskatten øker til 0,95 % (+0,1 prosentpoeng) for formuer mellom NOK 1,7 millioner og NOK 20 millioner
 • Formuesskatten øker til 1,1 % (+0,25 prosentpoeng) for formuer over NOK 20 millioner
 • Verdsettelsen av aksjer øker til 75 % (+20 prosentpoeng)
 • Verdsettelsen av primærbolig øker til 50 % (+25 prosentpoeng) for boligverdien som overstiger NOK 10 millioner
 • Verdsettelsen av sekundærbolig og tilordnet gjeld øker til 95 % (+5 prosentpoeng)
 • Verdsettelsen av hytter oppjusteres med 25 %

Skatt på aksjeinntekt

 • Skatt på aksjeutbytte og aksjegevinst øker til 35,2 % (+3,52 prosentpoeng)

Nyhetsbrev

Ønsker du å motta nyhetsbrev fra Söderberg & Partners Wealth Management?

Meld deg på her

Bli kontaktet

Vil du komme i kontakt med oss? Trykk her for å komme til kontaktskjemaet vårt.

Kom i kontakt med oss

Söderberg & Partners er årets komet i Prosperas Private Banking-undersøkelse!

8 november · 2021

For første gang er Söderberg & Partners Wealth Management med i Prosperas Private Banking-undersøkelse i Norge, og vi går rett inn på andreplass i kåringen. Vi er i tillegg nummer en eller to i ti av 13 kategorier i undersøkelsen.

Kantar Sifo Prospera er en anerkjent uavhengig Nordisk aktør som gjennomfører en rekke klientundersøkelser, inkludert kåringen av de beste aktørene innenfor Private Banking. Undersøkelsen baseres på telefonintervjuer i september og oktober i år med 598 personer med finanskapital på minst 6 millioner kroner.

Best i flere kategorier

I årets undersøkelse kommer Söderberg & Partners Wealth Management på første- eller andreplass i ti av 13 kategorier. I følgende kategorier er selskapet best i bransjen:

 • Personlig kontakt med klienter
 • Investeringskompetanse
 • Investeringsløsninger med god track record
 • Integritet og etisk standard

Administrerende direktør Michael V. Sivertsen er fornøyd med resultatet.

«Det er ærefullt å debutere med en andreplass i rangeringen av Norges beste Private Banking-aktører. Vi sammenlignes her med Norges største banker og andre aktører som har drevet innen Private Banking i flere tiår, og det gir oss ekstra inspirasjon til å fortsette å forbedre oss. Spesielt gledelig er det at våre klienter rangerer oss som best i bransjen på de kategoriene vi har fokusert mest på» sier Michael V. Sivertsen.

Oslo - situasjoner - 03.jpg

Eneste kategori selskapet scorer dårlig på i undersøkelsen er hvor kjent selskapet er i Norge.

«Tusen takk til alle klienter som har gitt oss disse gode tilbakemeldingene. Vårt fokus har vært på å levere personlig rådgivning av høyeste kvalitet. Det er ikke lett å konkurrere med store banker på merkevarekjennskap, og vi har heller ikke fokusert så mye på markedsføring den siste tiden. Vi tror den beste markedsføringen er å gjøre rådgivningshåndverket vårt på en best mulig måte hver eneste dag for alle våre klienter. Vi ser også i undersøkelsen at klientene våre er blant bransjens ivrigste til å anbefale oss til andre, som er den beste bekreftelsen vi kan få fra klientene våre» fortsetter Michael.

Fokus på rådgiveren

Söderberg & Partners Wealth Management AS er del av Nordens ledende frittstående aktør innenfor finansiell rådgivning til privatpersoner, bedrifter og stiftelser. Selskapet bygger nå Norges ledende miljø innen uavhengig formuesrådgivning gjennom fokus på rekruttering, kompetanseutvikling og hardt arbeid.

«Undersøkelsen viser at klientene rangerer oss som best i kategoriene personlig kontakt, integritet og etiske standard, investeringskompetanse og track recorden til våre anbefalte investeringsløsninger. Det er direkte knyttet til jobben våre flinke og kompetente medarbeidere legger ned hver dag. Vi tar derfor sikte på å fortsette å samle alle de flinkeste rådgiverne og spesialistene i bransjen hos oss, fordi vi tror det nettopp er menneskene som gjør forskjellen når vi skal skape et enda bedre rådgivningstilbud. I tillegg må vi hele tiden videreutvikle oss slik at våre klienter fortsetter å sette pris på våre tjenester også i fremtiden, og vi jobber nå med flere spennende forbedringsprosjekter» avslutter Michael.

Nyhetsbrev

Ønsker du å motta nyhetsbrev fra Söderberg & Partners Wealth Management?

Meld deg på her

Bli kontaktet

Vil du komme i kontakt med oss? Trykk her for å komme til kontaktskjemaet vårt.

Kom i kontakt med oss

Markedskommentar for oktober 2021

7 november · 2021

Oktober ble en sterk måned for risikoaktiva, med toppnoteringer for flere børser. Høy etterspørsel etter energi gir prishopp. Utfordringer på tilbudssiden skaper fortsatt flaskehalser og varemangel som spiller seg ut i økte priser. Sentralbankene strammer til.  

Energiskvis 

For et år siden var det lite tenkelig at energimangel skulle prege siste halvdel av 2021. Pandemien og en nedstengt verden førte til et globalt etterspørselsfall på nesten 5 prosent i 2020, det største fallet siden andre verdenskrig. Nå som den globale økonomien har startet opp igjen har etterspørselen skutt i været. Samtidig har vi tappet globale energilagre: Olje, naturgass og kullagre er på merkbart lavere nivåer enn historisk gjennomsnitt. Resultatet av en svekket tilbudsside og et kraftig etterspørselshopp er stigende priser over hele fjøla. Siden mai i år har en kurv av olje, naturgass og kull mer enn tredoblet seg i pris. 

Prisveksten kan virke som en midlertidig «perfekt storm» for europeisk energiforsyning. Vindproduksjonen i Europa har vært lav, samtidig som tørke har tappet vannmagasinene. I Norge har lav fyllingsgrad resultert i rekordhøye elektrisitetspriser og en tilbakevendende diskusjon om vi selger fortrinnet vårt til utlandet. Prisene på naturgass har steget kraftig, delvis som resultat av lave lagre, men også lite naturgassleveranser fra Russland. Oljekartellet OPEC+, som reduserte oljeproduksjonen i 2020 for å sikre en stabil oljepris, avventer en betydelig økning i oljeproduksjonen, det fører til et stramt oljemarked og priser som stabilt ligger over 80 USD/fatet. Til tross for midlertidige faktorer, er dagens prissituasjon et symptom på et sårbart energimarked i en overgangsfase, der fossile kilder på sikt skal erstattes av fornybar energi. Det er akutt behov for å konfigurere energimiksen mellom tradisjonelle kilder som kull, kjernekraft og gass, med en betydelig større satsning på fornybare energikilder. Klimaforhandlingene, COP26, som finner sted i november bør være et godt sted å starte diskusjonen. 

Tilbud < Etterspørsel 

Sjefen for den amerikanske sentralbanken, Jerome Powell, snakket i august om at stigende inflasjon er et forbigående tema. Økonomiske data har siden den gang ikke talt i hans favør, ettersom prisøkningene ikke lenger er isolert til et fåtall varer eller tjenester, men treffer bredere. Mye kan riktignok fortsatt forklares gjennom flaskehalser på produksjonssiden. I 2020 ble det skutt med både pengepolitisk og finansiell bazooka for å kickstarte en global økonomisk gjeninnhenting. Når konsumentene ikke har kunnet bruke penger på tjenester, har overskuddsmidlene gått til å kjøpe varer. Dette skjer samtidig som tilbudssiden (les: fabrikker, produksjonsfasiliteter mm.) har haltet seg gjennom runde på runde med nedstengninger. Når tilbudet er knapt og etterspørselen høy, ender det ofte med høyere priser. Bedrifter som mangler innsatsvarer, melder nå om ordrebøker som fyller seg opp med tilhørende lang leveringstid. Økonomiske indikatorer fra USA og Tyskland viser at den økonomiske veksten kan avta fremover på grunn av flaskehalser og økte priser på innsatsfaktorer. Amerikansk industriproduksjon sakker av etter flere måneder med full fart, delvis på grunn av bilindustriens mangel på halvledere (mikrochips) som igjen fører til at tusenvis av biler står halvferdige. 

Flaskehalser og forsinkelser tvinger selskaper til å tenke alternativt når det kommer til designet av leverandørkjeden, og om «just in time»-produksjon fortsatt er optimalt. Oversjøiske leverandører av innsatsfaktorer blir vurdert opp mot lokale alternativer for å øke påliteligheten, til tross for at det kan koste mer. Enkelte selskaper flytter produksjonsfasiliteter og arbeidere nærmere markedet, mens andre kjøper opp underleverandører eller in-sourcer. Containermangel, skyhøye fraktpriser og fulle havneanløp har ført til flere store selskaper har måttet endre på logistikken. For å sikre tilstrekkelig med varer til julesalget har amerikanske handelsgiganter som Walmart og Target valgt å leie egne frakteskip, koste hva det koste vil. 

Fed trapper ned, ECB justerer 

Stigende inflasjon har ført til at investorer nå revurderer tidspunktet for når de tror sentralbankene vil stramme inn pengepolitikken og med det tillate at rentene stiger til høyere nivåer. Den amerikanske sentralbanken (Fed) har siden sommeren signalisert for markedet at tiden er moden for å trappe ned på de ekstraordinære månedlige støttekjøpene som ble iverksatt for å hjelpe økonomien gjennom pandemien. Fed har siden mars i fjor kjøpt verdipapirer for 120 mrd. USD hver måned for å holde markedsrentene lave og under kontroll, men vil fra og med november redusere kjøpene med 15 mrd. USD per måned. Med dette tempoet vil støttekjøpene være faset ut i løpet av juni neste år. Nedtrappingen er første del av den gradvise veien mot en mer «normal» pengepolitikk. Veksten i den amerikanske økonomien er solid, arbeidsmarkedet har bedret seg markant og tonen har blitt mer «haukete» fra sentralbanken (rentene bør komme opp for å holde tiltakende inflasjon i sjakk).  

Den europeiske sentralbanken, ECB, har også begynt å trappe ned på sitt eget verdipapirkjøpsprogram PEPP (Pandemic Emergency Purchasing Program,) som ble iverksatt for å motvirke de negative økonomiske effektene fra pandemien. Basert på en samlet vurdering av finansielle forhold og inflasjonsutsikter ser de det som fordelaktig å moderere verdipapirkjøpene, men understreker fortsatt at det er behov for å opprettholde de ordinære støttekjøpene som ECB satt i gang lenge før pandemien. Sentralbankens nettokjøp av verdipapirer vil derfor ikke være veldig forandret sammenlignet med tidligere, og det vil heller ikke gi en like stor effekt i markedsrentene som eksempelvis nedtrappingen i USA gjør.  

Aksjemarkedene 

Globale aksjemarkeder reverserte den negative utviklingen fra september og verdensindeksen endte opp 5,1 prosent i oktober. USA var sterkeste marked med en oppgang på 7 prosent, svakeste region var fremvoksende markeder som endte måneden opp 1 prosent. 

Halvveis inn i rapporteringssesongen for tredje kvartal er det tydelig at mange aksjeselskaper klarer å øke inntjeningen mer enn analytikerne har forventet. Hittil har 57 prosent av selskapene i den amerikanske samleindeksen S&P 500 levert tall, hvorav 8 av 10 selskaper leverer inntjeningstall som ligger over analytikernes forventninger. Dette er gode nyheter for børsene, og mot slutten av oktober har de positive inntjeningstallene ført til jevnt over oppjusterte tall for resten av året. De positive tallene er fordelt over flere sektorer, ledet an av helsesektoren, kommunikasjonstjenester og energiselskaper. Den amerikanske indeksen er opp 23,6 prosent hittil i år. 

I Europa har 166 av de 600 selskapene på STOXX 600 indeksen rapportert tall for tredje kvartal. Av disse har 65% levert resultater som er over analytikernes forventninger. I et vanlig kvartal slår 52% av selskapene analytikernes inntjeningsestimater. 

Rentemarkedene  

Tiltakende inflasjon har ført til haukete signaler fra stadig flere sentralbanker som enten har startet med renteøkninger, eller varslet at de kommer tidligere enn planlagt. Dette har hovedsakelig drevet opp de korte markedsrentene, mens de lange rentene har noe overraskende beveget seg sidelengs den siste måneden. 

På indeksnivå har samleindeksen for Investment Grade-obligasjoner (Bloomberg Barclays Global Aggregate) falt med 0,2 prosent i oktober (indeksen har høy rentesensitivitet). Globale high yield obligasjoner, som er mer sensitive til kredittrisiko og i mindre grad rentebevegelser, falt med 0,5 prosent.  

Nyhetsbrev

Ønsker du å motta nyhetsbrev fra Söderberg & Partners Wealth Management?

Meld deg på her

Bli kontaktet

Vil du komme i kontakt med oss? Trykk her for å komme til kontaktskjemaet vårt.

Kom i kontakt med oss
Kontakt oss