Skip to main content Skip to main navigation
Söderberg & Partners

Kredittforsikring

En kredittforsikring sikrer deg mot tap hvis kunden din går konkurs, blir insolvens eller av andre grunner ikke kan betale. Söderberg & Partners tilbyr uavhengig rådgivning som sikrer din bedrifts likviditet mot kommersiell og politisk kredittrisiko ovenfor dine kunder. Vi samarbeider med de største leverandørene i Norge og verden.

En kredittforsikring passer alle selskaper som selger B2B og kan skreddersys din bedrifts behov. Både i Norge og internasjonalt. 


Fordelen med en kredittforsikring:

 • Sikre salg på kreditt
 • Profesjonell risikostyring
 • Kan bedre driftsfinansieringen og gi økt sikkerhet for bankengasjementet
 • Muliggjør sikker vekst mot nye kunder og markeder
 • MersalgFordelen med en kredittforsikring fremforhandlet av Söderberg & Partners: 


Söderberg & Partners er en uavhengig megler og fremforhandler en kredittforsikringsavtale skreddersydd din bedrift. Vår risikoanalyse avdekker behov og risiko basert på nøytrale synspunkt. Vi har stor kompetanse på området - og vil fremforhandle best mulig pris og vilkår. Tilpasset din bedrift og hverdag. Vi kaller det kredittforsikring gjort enkelt.
Hvordan virker en kredittforsikring


Mulighetene er mange, men felles for alle løsningene er at din bedrift sikrer deg mot tap grunnet konkurs, insolvens eller at kundene av andre grunner ikke kan betale. I en ordinær kredittforsikringsavtale blir dine kunders finansielle resultater og soliditet kontinuerlig overvåket av kredittforsikringsselskapene. Dette gir en ekstra trygghet din bedrift vil ha glede av. På bakgrunn av overvåkningen mottar hver og en av dine kunder en kredittscore, som til syvende og sist bestemmer hvor mye dine kunder kan få i ønsket kreditt. Ved et tap, vil din bedrift normalt motta 90% av utestående fordringer i erstatning på godkjente kunder. Eksempler på muligheter din bedrift kan kredittforsikre:

 • Hele omsetningen til B2B markedet. Ordinær kredittforsikring. Du sikrer både store og små kunder. 

 • Katastrofedekning. Kredittforsikring av dine største kunder. Du er kanskje ikke mest redd for at de skal gå konkurs, men konsekvensen av at dette skulle skje vil true din bedrifts egen eksistens.
 • Enkelt kunder. Noen kunder er mer utsatt eller mer avgjørende enn andre. Det kan være mulig å sikre en kunde, en leveranse – eller et prosjekt. Med varighet opptil 3 år. 

 • Blind cover. Har du veldig mange små og mellomstore kunder? Det finnes løsninger som kan gjøre at du kan kredittforsikre alle, uansett hvordan score og betalingsevne selskapene har.

 • Produksjonsdekning. Produserer du spesialtilpassede varer og tjenester med lang produksjonstid? Som ikke er noe verdt for andre, eller kan være vanskelig å få videresolgt? En kredittforsikring kan sikre deg mot tap som kan oppstå i produksjonstiden, som følge av at kunden allikevel ikke kan ta imot varene på grunn av konkurs/insolvens eller politiske årsaker.
  Og mye mer. Söderberg & Partners har kjennskap til alle produktene som tilbys fra alle leverandørene og sammen vil vi finne løsninger som er skreddersydd din bedrift. Uavhengig av størrelse, bransje og land du selger til.

Ta kontakt!

 

Kontakt oss

Velkommen til en hyggelig forsikringsprat

Contact:

Marcus Engelberg

Phone:

954 26 018

E-mail:


Flere forsikrer seg mot leietakeransvar

Leieboerforsikring

Svært mange virksomheter holder hus i andres eiendom. Ved grov uaktsomhet kan en uforsikret leietaker stå ansvarlig for store beløp.

Husleiekontrakten regulerer forholdet mellom eier og leier. Tradisjonelt er det huseier som forsikrer bygningen, mens leiekontrakten forutsetter at leietaker forsikrer inventar og løsøre.Stadig oftere skyves større del av ansvaret for eventuelle småskader over på leietakeren.

– Vi ser ofte at leiekontraktene legger ansvaret for innbrudd og småskader på bygninger over på leietaker, sier forsikringsmegler Julie Warming hos Söderberg & Partners.

 

Vannskader og brann

Mindre skader på leid bygning dekkes av en utvidelse av leietakers innboforsikring.

– Det store problemet oppstår når den som leier en bygning, eller lokaler i en bygning, forårsaker en stor skade, sier Warming.

En stor skade kan blant annet være ødeleggende vannskade, brann eller belastende bruk av bygningsdeler som krever rehabilitering.

 

Uaktsomhet

Ikke sjelden vil en stor skade være knyttet til grov uaktsomhet. Et stearinlys plassert i lokaler uten tilsyn kan forårsake brann. Dette kan føre til store brann- og vannskader i bygningen, og kan ifølge Warming bli kostbart for den uaktsomme leietakeren.

– Huseier vil sende skaderapport til sitt forsikringsselskap. Dette selskapet vil vurdere ansvarsforholdet, og kan igjen snu seg mot den som har forvoldt skaden og søke erstatning.

 

Leietakers ansvar

Vi kan se for oss mange ulike scenarier der det vil bli spørsmål om leietakers ansvar ved skadet bygning. I hvilken grad skyldes skaden som oppstår manglende rutiner hos leietaker? Er det sørget for vaktrunder som sikrer at grunnvarmen i lokalet er tilstrekkelig for å hindre sprengte vannrør når kulda setter inn?

– Stadig flere velger å forsikre seg mot slike uforutsette situasjoner ved å tegne en forsikring mot leietakeransvar. Den forsikringen vil dekke for grov uaktsomhet, sier Warming.

 

Risikoanalyse

Mange tenker ikke over at de som leietakere kan stå overfor en risiko med store økonomiske konsekvenser.

– Enhver virksomhet er opptatt av risikostyring, kontroll og forutsigbarhet. Vi jobber tett på kundene våre i arbeidet med å vurdere risiko, og vi gir gode og kvalifiserte råd knyttet til risikostyring, skadeforebyggende arbeid og forsikringsløsninger, sier Warming. 

 

Trenger du bedriftsforsikring?

Kontakt oss

Velkommen til en hyggelig forsikringsprat

Contact:

Julie Warming

Phone:

954 78 317

E-mail:


Er ditt utenlandske datterselskap korrekt forsikret?

Internasjonal forsikring

Mange norske bedrifter har virksomhet i utlandet. Det er ikke sikkert at datterselskapet er dekket av selskapets norske forsikring.

Forsikring har som oppgave å beskytte bunnlinje og verdier i både mor- og datterselskapet. Da er det risikabelt å forutsette at datterselskapet er trygt forsikret gjennom en norsk avtale. Forsikring i Norge er ofte ikke sammenfallende med lover og regler for forsikring i andre land.

– Det er mange utfordringer knyttet til forsikring av datterselskap i andre land, sier ekspert på forsikring i utlandet, Siri-Mette Amble.

 

Lokal megler

Det er viktig for ethvert morselskap å forsikre seg mot risiko også i utlandet. Manglende forsikring i henhold til lokale lover og regler kan føre til store bøter og tap, manglende skadeutbetaling i tilfelle skade – og i verste fall konkurs.

Söderberg & Partners har gode relasjoner til forsikringsmeglere i hele verden og kan bidra til å sikre verdiene.

– Har du virksomhet i Chile, vil det være tryggest å bruke en megler i Chile som vi går god for, og som kjenner språk, kultur og lovverk der, sier Siri-Mette.

 

Straffbart

Siri-Mette har kontaktene og kunnskapen du trenger for å sikre verdiene dine i utlandet. Som et eksempel trekker hun fram India, et land der det ikke er tilstrekkelig å forsikre eiendeler gjennom en polise utstedt i Norge.

– Brenner lageret et norsk morselskap har i India, kan ikke pengene som utløses gjennom den norske polisen sendes til India for å erstatte lagerverdiene. Du risikerer derimot å få bot, da det generelt sett er i strid med lokal lovgivning å forsikre verdier i et utenlandsk selskap.

 

Ulike regler

Det kan kanskje være lett å se at man trenger hjelp til å forsikre verdier i et datterselskap i India. Men vær klar over at det også i vår kultursfære byr på utfordringer med hensyn til forsikring.

– I USA risikerer man for eksempel å møte på dyre advokater som krever erstatning for sin klients tort og svie. Det vil her være helt nødvendig å bruke en lokal forsikringsmegler. 

 

Norden

Det er trygt å ta en gjennomgang med en forsikringsrådgiver selv når datterselskapet befinner seg innenfor EØS-området.

– Det ser ut for at mange tenker at det ikke er så komplisert å forsikre et datterselskap i Norden. Men selv der støter vi på ulike regler for forsikring som kan gjøre det nødvendig å påse at datter er korrekt sikret, sier Siri-Mette.

 

Skatt på forsikring

I Norge er det ikke skatt på forsikringspremie. I mange land der norske bedrifter har datterselskaper, kreves det inn skatt på forsikringer. Det gjelder for eksempel både i Danmark og Finland

– I Finland er det 25 prosent skatt på forsikring.

Forsikringen må innbetales til skattemyndigheter i Finland selv om polisen er utstedt i Norge. Språket på polisen skal være finsk, og skatt skal være betalt.

– Det kan også være praktiske utfordringer, blant annet ved taksering, ved å ha en eiendomspolise i Norge som skal dekke en vannskade i Finland, forteller Siri-Mette.

 

Masterprogram

Hvert land har sine lover og regler. Enkelte steder kan man også møte på bestemmelser om medlemskap i en lokal institusjon tilsvarende vår naturskadepool.

 – Dette forenkles gjennom en lokal polise, eventuelt som en del av et masterprogram, i det enkelte land, sier Siri-Mette, som gjerne bidrar til at norske morselskapers og datterselskapers verdier forsikres korrekt.

 

Kontakt oss

Property & Casualty

Contact:

Siri-Mette Amble

Phone:

913 65 258

E-mail:


Kontakt oss

Employee Benefits

Contact:

Didrik Busk Witzøe

Phone:

400 02 061

E-mail:


Bedriftsforsikring

Skadeforsikring og ansvarsforsikring

Enhver virksomhet er opptatt av risikostyring, kontroll og forutsigbarhet. Vi jobber tett på våre kunder i arbeidet med å vurdere risiko, og gir gode og kvalifiserte råd knyttet til risikostyring, skadeforebyggende arbeid og forsikringsløsninger. 

Risikoanalyse

Vår risikoanalyse tar for seg hele verdikjeden fra leverandører til sluttkunde, og gir virksomheten er godt grunnlag for å ta beslutninger knyttet til risikoavlastning. Vi er opptatt av at forsikringsløsninger skal være tilpasset virksomhetens evne og ønske om å ta egen risiko i tråd med virksomhetens forsikringspolicy.

 

Söderberg & Partners´ rolle 

Söderberg & Partners tar ansvaret for drift, administrasjon og vedlikehold av forsikringene og gir virksomheten tid og anledning til å fokusere på egen kjernevirksomhet. 


Vi holder øye med forsikringsmarkedet og varsler kundene hvis nødvendig soliditet ikke opprettholdes. 

 

Skreddersøm og tilpasning 

Finner vi ikke riktig forsikringer for virksomheten utfordrer vi forsikringsmarkedet for å komme frem til en skreddersydd løsning. Gjennom å konkurranseutsette virksomhetens forsikringer oppnår vi konkurransedyktige vilkår og betingelser. 

 

 

Kontakt oss

Velkommen til en hyggelig forsikringsprat

Contact:

Christine G Stenersen

Phone:

901 60 805

E-mail:


Contact us