Hvordan vi tilfører verdi

Vår målsetting er å skape den beste rådgivningen tilpasset den enkelte kundes behov, målsettinger, risikoprofil og andre preferanser. I samarbeid med deg som kunde utarbeider vi en langsiktig plan knyttet til din pensjon, bistår med gjennomføringen av planen, oppfølging og tilpasninger. Vi har alle individuelle preferanser og unike behov knyttet til egen pensjonsøkonom. Endringer skjer i livet og da er det viktig å ha en personlig rådgiver som kjenner din situasjon. Sammen skaper vi stor verdi over tid!

Verdi for deg

Personlig rådgivning som ivaretar dine behov

I Söderberg & Partners Pensjonsrådgivning er vi opptatt av den personlige relasjonen og møtene ansikt til ansikt. Vi mener dette er nøkkelen til kompetanseoverføring, innsikt og forståelse, som vil gi et godt grunnlag for å ta de riktige beslutningene knyttet til din pensjon.

Vårt rådgivningskonsept handler om å ivareta dine personlige interesser knyttet til pensjon og pensjonssparing. Vi tar utgangspunkt i din situasjon og går gjennom en strukturert arbeidsprosess hvor vi sammen legger en langsiktig plan for dine mål knyttet til din pensjon. Videre følger vi opp planen gjennom din yrkesaktive karriere, og legger til rette for at du når de målene som er satt.

Hos oss får du din egne personlige rådgiver som kjenner din situasjon, er tilgjengelig når du trenger det og følger deg opp ved behov!

Råd om riktig sammensetning av aksjer og renter på bakgrunn av totalpensjon

I Söderberg & Partners Pensjonsrådgivning er vi opptatt av å se helhetsbilde for våre kunder. I samarbeid med deg, utarbeider vi en langsiktig pensjonsplan, bistår med gjennomføring av planen, oppfølging og tilpasninger. Ofte vurderes bare risikoen i pensjonsopptjeningen gjennom arbeidsgiver, uten å ta hensyn til den garanterte ytelsen fra Folketrygden og andre opptjente pensjonsrettigheter. I tillegg har mange i dag automatisk nedtrapping av aksjeandel i sin sparing ved en gitt alder. Dette kan medføre at risikobilde over tid blir feil og at du med det kan gå glipp av betydelig avkastning som påvirker utbetalt pensjon. Sammen med deg som kunde finner vi riktig risiko over tid, basert på hele din pensjonsopptjening og hensyntar alle elementene som påvirker det du skal leve av som pensjonist.

Velge fond og forvaltere som kan levere meravkastning

Vurderingen av fondsforvaltere gjennom Söderberg & Partners Wealth Management skjer etter en metodisk prosess. Fondene som velges ut tar utgangspunkt i de ulike investeringsstrategienes behov og mål. De blir valgt ut basert på en kvalitativ vurdering av deres evne til å prestere på lang sikt, og baseres ikke på historisk avkastning. Kriterier omfatter også kvalitative aspekter i organisasjon, team og forvaltningsfilosofi. Målsettingen er å identifisere førsteklasses forvaltningsmiljøer som har et potensial for fremtidig meravkastning. Forvalterseleksjonen gjennom Söderberg & Partners Wealth Management gjøres med utgangspunkt i en bred analyse av finansielle instrumenter innenfor hver aktivaklasse vi anvender i våre anbefalte løsninger. Som kunde i Söderberg & Partners Pensjonsrådgivning får du tilgangen til de beste forvalterne i verden. Vi mener modellen for utvelgelse av fondsforvaltere i de ulike risikoprofilene uten interesser for egne underliggende produkter er ufravikelige forutsetninger for å kunne gi våre kunder den beste forvaltningen.

Digitale løsninger med oversikt over din pensjonsportefølje

Digitale verktøy og løsninger med god oversikt over din pensjonsportefølje er en av mange verdier vi tilfører våre kunder. I vår rådgivningsprosess bruker vi et verktøy som bygger kompetanse, skaper forståelse og synliggjør din situasjon på en god måte. Gjennom våre digitale plattformer får du en god oversikt over din risikoprofil, beholdningsoversikt, periodisert avkastning og kostnader. Det i seg selv har en verdi, men vi mener denne verdien blir best mulig i kombinasjon med den fysiske tilstedeværelsen. Det er det vi med mener med at digitale løsninger skal være et viktig supplement, men aldri erstatte møte ansikt til ansikt. Vårt DNA vil alltid være den fysiske relasjonen med våre kunder.

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish