Skadeforebyggende arbeid

21 nov. 2019
Som forsikringsmegler gir vi kundene våre råd om forebygging av skader. Söderberg & Partners` fokus er bedriftenes bunnlinje og ivaretakelse av materielle og menneskelige verdier. Ingen erstatning kan kompensere for ulempene ved en skade.

– Kunden har plikt på seg til å ha fulgt sikkerhetsforskriftene i vilkårene for å få full erstatning ved en skade. Hvis ikke de nødvendige tiltakene er gjort, risikerer kunden en avkortning, eller i verste fall at det ikke gis erstatning, sier forsikringsmegler Julie Warming.

Rådgiver

Forsikringsmegling dreier seg ikke bare om å gi kundene den beste og rimeligste forsikringsløsningen.

– Vi har en unik kunnskap om skader og ulykker, sier Julie.

Det er kunnskap som gjennom god rådgiving kan bidra til å holde skadenivået så lavt som mulig.

– Vi bruker mye tid til å snakke med kundene våre om skadeforebygging og går gjerne på befaring. Befaringer gjøres ofte i samarbeid med forsikringsselskapet. Er det kompliserte tekniske installasjoner, tar vi med en branningeniør fra forsikringsselskapet.

Merarbeid

– Mange skader fører til økning i premien. Det går jo ut over kunden.

Om en skade oppstår og kunden har gjort det sikkerhetsforskriftene krever, er det viktig hjelp å få fra forsikringen.

– Men uansett vil en skade innebære masse merarbeid for den som er utsatt for skaden. Mye tid vil gå med til å gjenopprette situasjonen som var før skaden, tid som egentlig skal brukes til produktivt arbeid. Dessuten er jo egenandelen en kostnad å regne med.

Fokus på sikring

Vissheten om erstatning gjennom forsikring kan i verste fall bidra til å redusere aktsomheten hos kunden.

– Vi utfører en risikoanalyse sammen med kunden, forteller Julie.

For at kunden skal ha riktig fokus på å unngå potensielle skader, anbefales det i blant høy egenandel. Da svir det litt hvis skaden inntreffer.

– Fordelen er også at premien blir lavere.

Noen tiltak

Hvilke tiltak som foreslås er avhengig av mye, blant annet hva slags virksomhet som foregår i lokalene.

– Det er klart at det er ulik risiko for skader i et kontorlokale og i et produksjonslokale, sier Julie, som peker på noen eksempler på skadeforebyggende tiltak:

  • Forsikringsselskapene har fokus på sprinkelanlegg. Sprinkler kan begrense branntilløp og bidra til å unngå storbrann.
  • Sikre at branndører ikke hindres i å lukkes når alarmen går.
  • Unngå overbelastning på det elektriske anlegget. Ikke bruk mange skjøteledninger.
  • Monter tidsbryter på kaffemaskinen.
  • Hold lokalene ryddige og rene.
  • Ha rutine for regelmessig el-kontroll og termografering for å avsløre skjulte brannfeller.
  • Invester i god innbruddsikring og riktige FG-godkjente låser.
  • Vedlikehold vannrør og tanker i bygget.
  • Sørg for tilstrekkelig oppvarming av rom med vannrør.
  • Utvendig vedlikehold av tak. Rensing av takrenner.
Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish