Stor variasjon i dekningen
Forsikring ved terror

Med krig i Europa har også trusselbildet endret seg i Norge.  Sannsynligheten for terror på Norsk jord er kanskje lav, men antagelig vis høyere enn på mange år.

Etter 9/11 (2001) ble terror unntatt i de fleste forsikringspoliser. I årene etter begynte noen selskap å tilby en begrenset terrordekning. I dag varierer dekningen fra selskap til selskap. Noen har fremdeles helt unntak, mens andre har en øvre begrensing fordelt på alle selskapets kunder.

Med terrorhandling forstås enhver skadevoldende handling som har til hensikt å forårsake alvorlig person- eller tingskade eller annet betydelig tap for å utøve innflytelse av politisk, religiøs eller annen ideologisk art eller for å framkalle frykt i befolkningen.

- For de som tilbyr dekning ved terror, er det en øvre grense for forsikringsselskapets samlede erstatningsansvar. Dette inkluderer alle kunder og andre kravstillere, sier Thomas Langhelle, forsikringsmegler i Söderberg & Partners.

Grensen er typisk 300 mill, 500 mill eller så mye som 1 MRD pr skadehendelse eller pr år. En skadehendelse kan f. eks være definert som alle hendelser innenfor 48 timer hvor som helst i Norge.

- Overstiger skadene den fastsatte grensen, vil erstatningen bli redusert forholdsmessig. Erstatningens endelige størrelse beregnes gjerne ved kalenderårets slutt, fortsetter han.

Det betyr at selv om man har en liten skade kan det bli lenge å vente på endelig oppgjør.

- Vi kjenner vilkårene til de ulike selskapene, og kan gir råd i forhold til hvilket selskap som har de beste vilkårene. Det er også mulig for virksomheter å kjøpe sin egen terrorforsikring, der man ikke deler forsikringssummen med selskapets øvrige under, avslutter Langhelle.

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish