Kjenner du konsekvensene?
Hjemmekontor i utlandet

16 feb. 2022
Under pandemien og nedstigningen valgte mange å flytte den fysiske jobben fra kontoret i Norge til et hjemmekontor i utlandet. Flere bedrifter har latt ansatte få arbeide fra utlandet uten å ta hensyn til eventuelle negative konsekvenser dette kunne medføre for bedriften og de ansatte.

Ikke så rett frem som man skulle tro

Flyttes kontoret ut i verden med arbeidstakeren, blir arbeidsforholdet grenseoverskridende og internasjonalt.

  • Hovedregelen i internasjonal skatte- og trygderett er at det er der hvor arbeidet fysisk utføres som har avgjørende betydning for en arbeidsgivers forpliktelser, og tilsvarende for arbeidstakers rettigheter.
  • Arbeid fra hjemmekontor i utlandet kan medføre rapporterings - og avgiftsforpliktelser for arbeidsgiver i arbeidslandet.
  • Arbeidsgiver risikerer pådra seg skattemessige forpliktelser i det landet hvor den ansatte har sitt hjemmekontor.

Manglende medlemskap i folketrygden

Arbeidsgiver som åpner for at ansatte kan arbeide fra utlandet på hjemmekontor påtar seg nye og for mange ukjente forpliktelser. Det er viktig at arbeidsgiver skaffer seg en fullstendig oversikt over konsekvenser og kostnader.

  • Når hjemmekontoret flyttes ut av Norge på mer eller mindre permanent basis, kan den ansattes rettigheter stå og falle på grunnvilkåret om medlemskap i folketrygden.
  • Norske arbeidskontrakter er som regel knyttet til folketrygdens regler om refusjon ved for eksempel sykdom eller foreldrepermisjon.
  • I Norge har vi folketrygden som vår grunnleggende helse – og pensjonsforsikring.
  • De fleste norske arbeidsgiveres forsikringer forutsette en grunnleggende dekning i folketrygden. Ved yrkesskade forholder forsikringsselskapene seg til folketrygdens vedtak om yrkesskade og/eller yrkessykdom.

Økt transparens

Også internasjonale skatte - og trygdemyndigheter får stadig bedre system for utveksling av informasjon om skatte- og trygdepliktige arbeidstakere. Det vil si at norske bedrifter og deres ansatte i stadig større grad aktivt må forholde seg til det grenseløse arbeidslivet, og ha et spesielt fokus på den ansattes kontraktsfestede forsikringer.

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish