Budsjettprosessen 2024
Hva skjer med forsikringspremiene?

7 sep. 2023
Forsikringer er en viktig og betydelig kostnad som ikke alltid er like lett å budsjettere for. Det er flere faktorer som påvirker.

Skadeforsikring

  • Det er turbulente tider, både økonomisk og når det gjelder det generelle skadebildet. Både lokalt og globalt utvikler det seg negativt, pga av naturkatastrofer, brann, vann, flom, tørke mm. Selv om naturskadepoolen i Norge dekker mesteparten av disse skadene, påføres de globale reassurandørene store kostnader. Det driver forsikringspremiene opp.
  • Prisvekst og inflasjon gir høyere utbedringskostnader. For 2023 utgjorde Finans Norge sin bygningsindeks 6,8% og den generelle løsøre/eiendels indeksen 9,9%. Dette blir automatisk reflektert inn i forsikringspremien. I tillegg blir reparasjon av bilskader dyrere og dyrere. Verkstedskostnadene øker grunnet mer teknologi i flere deler, som f.eks. ruter, skjermer og støtfangere samt generelt høyere verkstedskostnader. En bilforsikring øker fort med 10% før bonuser og annet hensyntas.  For 2024 forventes indekser på tilsvarende nivå som i 2023.

Person

  • Personalforsikringene er basert på G (grunnbeløpet i folketrygden). G økte med 6,41% i 2023. Dette betyr at både forsikringssummer og premier blir tilsvarende høyere fra 2024. I tillegg kommer aldersutviklingen, sykdom og gruppeliv. Dette betyr at det generelle pristillegget forventes å bli ca. 7-8% uten gruppeliv/sykdom og 10-12% med.
  • Bruksraten av helseforsikring vokser raskt, og stadig flere ansatte benytter seg av denne type tjenester. I dag er ca. 700 000 ansatte i privat sektor omfattet av en slik forsikring. Resultatene for leverandørene er svake og de har generelt ikke klart å henge med i bruks- og kostnadsutviklingen for forsikringen. Økninger på 10-15 % ser ut til å bli normen.
  • Flere uføre fører til høyere utbetalinger på sykdomsforsikringer. Når det gjelder uførepensjon er selskapene generelt i underbalanse, og har fått pålegg fra Finanstilsynet om å bringe det såkalte risikoresultatet i balanse. Dette gir høyere pris på uførepensjon. Økningen vil variere fra virksomhet til virksomhet avhengig av de historiske resultatene, men en underliggende generell økning på 5-10% må alle bedrifter regne med. Uførepensjonen utgjør en liten del av den samlete pensjonspremien så denne endringen vil knapt være merkbar.

Oppsummert

Forsikringspremiene for neste år, på generelt nivå, kan øke med så mye som 10-15%. Det vil være individuelle store forskjeller avhengig av hvilke skadereduserende tiltak man har satt inn, og det historiske skadebildet til virksomheten.

Som forsikringsmegler vil vi følge godt med og overvåke markedet, og bruke vår forhandlingskraft for å skaffe de beste betingelsene for våre kunder.

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish