Cyberforsikring
Unngå store tap ved dataangrep

Store og små virksomheter er i dag helt avhengig av at IT-systemet fungerer. Blir tilgangen til datasystemet slått ut, stopper virksomheten opp. Söderberg & Partners kan avdekke behov og hjelpe med forsikring mot alvorlige økonomiske konsekvenser.

Det er grunn til å ta trusselen om dataangrep på alvor. Over 80% av alle bedrifter har vært rammet av en form for cyberangrep med datainntrengning som resultat.

– Noen virksomheter blir utsatt for rettede angrep. Andre kan oppleve virus- eller hacking-angrep der det skytes bredt. Bakgrunnen for at en tredjepart ønsker å skaffe seg uautorisert adgang til en virksomhets systemer kan være for å påføre virksomheten skade, eller oppnå en økonomisk gevinst. Uansett er konsekvensene alvorlige, sier forsikringsmegler hos Söderberg & Partners, Jesper Østensen.

Må kartlegge risiko

Østensen er opptatt av at dataavbrudd ikke bare er et IT-problem. Utfordringene må løftes til et annet nivå. Det er viktig å kartlegge hva virksomheten risikerer ved cyberangrep og nedetid grunnet teknisk svikt. Cyberrisiko må kartlegges som deler av den årlige risikokartleggingen som bedriften gjennomfører.

– I samarbeid med virksomheten kan vi bidra med en risikoanalyse. På grunnlag av den, og virksomhetens risikoprofil, kan vi tilby skreddersydde gunstige forsikringsordninger, sier han.

Økonomiske konsekvenser

Det er knapt en bransje som i dag ikke helt og holdent er avhengig av at datasystemene fungerer. Datasystemer som lammes fører ofte til tapte inntekter.

–  I mange tilfeller vil hacking av styresystemene også kunne føre til materielle skader, sier Østensen og legger til at de økonomiske konsekvensene kan være store, både på kort og lang sikt.

ID-tyveri

– På kort sikt må du regne med kostnader til fagpersoner som kan løse problemet, og da kan taksametrene gå fort og det blir veldig kostbart. I tillegg kommer kostnader i forbindelse med rekonstruksjon og gjenetablering, undersøkelser, eventuelle bøter, løsepenger og utgifter til oppgradering av utstyr.

Ved et dataangrep på virksomhetens datasystemer, er det en risiko for at det stjeles informasjon om kundene.

– GPDR, EU sin personvernordning, stiller strenge krav til håndtering av data og ved brudd på disse kan virksomheter bli pålagt storebøter som en konsekvens.

Fallende aksjekurs

Et databrudd vil ofte få ringvirkninger og skade virksomhetens kunder. Det er en risiko for at kunder vil gå til søksmål mot virksomheten, og spesielt om en virksomhet ikke har tatt datasikkerhet og cyberrisikoen på alvor.

– Juridisk bistand ved søksmål er kostbart, og kan trekke ut i tid, sier Østensen som peker på at også aksjonærer kan gå til søksmål, da fallende aksjekurs og tap av kunder og profitt kan være en konsekvens.

Tapt omdømme kan også være svært skadelig på lang sikt. Det kan bli nødvendig med profesjonell mediehåndtering.

– Det er vanskelig å sette tall på tapt omdømme, men det kan være vanskelig å rette opp igjen uten profesjonell hjelp.

Ulike behov

Gjennom Söderberg & Partners kan en virksomhet sikre seg mot store tap.

– Vi kan innhente tilbud på flere ulike forsikringsprodukter og hjelper virksomhetene med å velge de rette produktene og leverandørene, sier Østensen.

Noen store bedrifter har for eksempel egne advokater som kan håndtere eventuelle søksmål, mens andre vil ha behov for advokatassistanse gjennom en forsikringsordning.

– Enkelte virksomheter er også godt forspent med datakompetanse, mens andre trenger at våre samarbeidspartnere umiddelbart stiller med teknisk bistand, sier Østensen.

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish