Styreansvarsforsikring stadig viktigere

Bevisstgjøring rundt det personlige ansvaret til det enkelte styremedlem, endringene i rammebetingelser og lovverk, gjør styreansvarsforsikring stadig mer aktuelt.

Personlig ansvar

Det følger et stort ansvar å være styremedlem. Et styremedlem hefter personlig med sin private formue for feil eller unnlatelser styret gjør. Mange styremedlemmer er ikke er klar over at de dermed sitter med et stort, personlig ansvar. Ethvert styremedlem i et aksjeselskap er medansvarlig for å beskytte bunnlinjen. Både fall i aksjekurser og tapt renommé kan koples til styremedlemmenes økonomiske ansvar. Styremedlem, styreleder og daglig leder er ansvarlig med alt de eier - også det de har på konto.

Styret har det overordnede ansvaret i virksomheten. Dersom det kan sannsynliggjøres at styret har tatt feil beslutning – eller unnlatt å ta en viktig beslutning – kan det lede til krav om ansvar, sier senior forsikringsmegler Leif Hjeltgaard i Söderberg & Partners.

Verden i endring

Antall styresaker i rettsapparatet har økt betraktelig de siste årene, og enkelte dommer indikerer at styreansvaret skjerpes bl.a. rundt manglende, løpende informasjon til leverandører ved økonomiske problemer. Styret har også fått utvidet ansvar i takt med at samfunnet og risikobildet endrer seg. IT-sikkerhet, cyberkriminalitet, GDPR/personvern og Covid-19 er eksempler på det. Det at mange bedrifter, i større grad enn tidligere er internasjonale, øker også eksponeringen.

– Domstolene har også de siste årene sett strengere på profesjonsansvaret og det i en verden som blir mer og mer komplisert, og hvor kravene til profesjonelt styrearbeid blir større og større, sier Hjeltgaard. Profesjonelle styremedlemmer setter krav til at bedriften tegner en styreansvarsforsikring, men alle styremedlemmene bør kreve at bedriften kjøper en styreansvarsforsikring for å redusere styrets risiko fortsetter Hjeltgaard.

Lovendring

Nå skal kjøp av Styreansvarsforsikring med i årsberetningen. Det betyr at alle bedrifter må oppgi om de har styreansvarsforsikring eller ikke i årsberetningen og oppgi styremedlemmer og daglig leder sitt mulige økonomiske ansvar gjennom vervet er dekket. Hovedbegrunnelsen for å innføre dette lovkravet er hensynet til nåværende og fremtidige eiere (investorer) og følgende er tatt inn i ny regnskapslov: «Det skal gis opplysninger om det er tegnet forsikring for styrets medlemmer og daglig leder for deres mulige ansvar overfor foretaket og tredjepersoner og i tilfelle om forsikringsdekningen».

Les mer her:

Styreansvarsforsikring med i årsberetningen

Mer informasjon om Styreansvarsforsikring?

Ønsker du vite mer om Styreansvarsforsikring og hva den dekker - ta direkte kontakt med vår rådgiver Leif Hjeltgaard på telefon 400 02 085 eller e-post leif.hjeltgaard@soderbergpartners.no

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish