Veiledning til skatterapportering for 2023

Generelt

Skatterapportering for verdipapirfondsinvesteringer via Søderberg & Partners Wealth Management (SPWM) inneholder flere dokumenter avhengig av hvilket produktomfang den enkelte klient har med selskapet. Skattepliktige opplysninger blir levert til Skatteetaten uten at klienten trenger foreta noe manuelt. Dokumentene er ment som et hjelpemiddel slik at den enkelte skattepliktige på en effektiv måte kan kontrollere innrapporterte opplysninger til skattemyndighetene.

Skatterapporteringen blir utarbeidet for alle privatpersoner og selskaper som har hatt transaksjoner i løpet av 2023, samt beholdning pr 31.12.2023. Selskaper av typen organisasjoner, selskap, foreninger og stiftelser som ikke har erverv til formål er fritatt formues- og inntektsskatt. Disse må selv kontrollere at skattemeldingen basert på selskapsform er korrekt.

SPWM tilstreber at informasjonen i disse dokumentene er så korrekt som mulig, men gjør oppmerksom på at det kan oppstå feil i så vel tallmateriale som i forklarende tekst. Slike feil kan skyldes uriktige opplysninger fra tredjeparter eller feil som oppstår internt. SPWM gjør oppmerksom på at det i denne sammenhengen er gjort vurderinger etter beste evne og at det alltid er den enkelte skattepliktige som er ansvarlig for at forhåndsutfylt skattemelding er riktig. 

Årsoppgave

Årsoppgave 2023 tar for seg opplysninger som er rapportert til Skatteetaten og som vil komme ferdig utfylt på skattemeldingen under tema «Finans». Årsoppgaven består av tre ulike deler: en avkastnings- og realisasjonsrapport for skatteåret, en beholdningsrapport per utgangen av skatteåret og en detaljert oppstilling av alle relevante tema som er sendt Skatteetaten. For privatpersoner som har en Aksjesparekonto vil det være egne sider for denne konto type. Poster som omhandler Aksjesparekonto vil legge seg i Skattemeldingen under tema «Finans – Aksjesparekonto».

Spesielt for kunder med Aksjesparekonto er det viktig å få med seg at honorar som kommer til fradrag for 2023 inneholder belastede honorarer til og med november 2023 mens honorar for desember 2023 vil komme som fradrag på skattemeldingen for 2024. Dette fordi det faktiske nedsalget av andeler først skjer påfølgende kvartal. Kunder vil ikke miste dette fradraget, men det vil altså komme til neste år. Se mer informasjon under avsnittet om “Skattemelding”.

Årsoppgavens “Avkastning og realisasjon”

Årsoppgavens avkastnings- og realisasjonsrapport er en aggregert oppstilling av alle realisasjoner i løpet av skatteåret samt renteinntekter fra verdipapirfond og klientkonto. 

Rapporten har én kolonne for realisert gevinst og én kolonne for realisert tap. Det kan være både realisert gevinst og realisert tap samtidig i samme fond. En årsak til dette er at beholdningen i fondet er realisert på forskjellige tidspunkt i løpet av året med ulikt resultat. En annen årsak til dette er at en beholdning kan bestå av flere kjøp til ulik kurs. Ved realisering blir det beregnet skatteposisjon relatert til hvert kjøp. Verdipapirfondsandeler blir realisert i henhold til FIFU-prinsippet (først inn, først ut).

For privatpersoner fremgår benyttet skjerming i en egen kolonne. Skjermingsfradrag er hensyntatt direkte i kolonnen for realisert gevinst.

For klienter investert gjennom selskap vil avkastnings- og realisasjonsrapporten vise hvilke verdipapirfond som faller innenfor fritaksmetoden.. Dette indikeres i kolonnen merket Fritak. Se for øvrig dokumentet “Fondsinformasjon 2023” for mer detaljer.

Årsoppgavens “Beholdning pr 31.12.2023”

Årsoppgavens beholdningsrapport viser beholdningen i alle verdipapirfond per 31.12.2023. Markedsverdien er beregnet med grunnlag i kurs den 31.12 eller eventuelt siste rapporterte kurs før 31.12 fra fondsforvalteren. Alle kurser er oppført i NOK. For skatteåret 2023 er ligningskurs lik fondets markedsverdi. Markedsverdien viser kun verdi på verdipapir porteføljen og tar ikke med kontantbeløp som evt er under handel eller beløp som utestående honorar. Disse postene vil være inkludert i skattemeldingen som “Bankinnskudd” for selskapsklienter og “Innskudd i innenlandsk bank” for privatklienter.

Selskapsklienter som fører regnskap vil motta eget “Tillegg til årsoppgave” som vil inneholde beløpet “Utestående honorarer” og som skal bokføres som gjeld pr 31.12.

Årsoppgavens “Skattemelding”

Temaene i denne delen av årsoppgaven speiler det som kommer ferdigutfylt til Skatteetaten. Kostnader som kommer som fradrag på Skattemeldingen vises på denne siden som “Verdipapirforvaltning”. Dette er et samlet beløp av alle kostnader fra SPWM som er påløpt i perioden.

“Verdipapirforvaltning” kan inneholde følgende poster (avhengig av hvilke produkter klienten har med SPWM):

  • Depotavgift: Honoraret kommer til fradrag i perioden det gjelder for. I forbindelse med et årsskifte kan det være både betalt og utestående depotavgift. 
  • Forvaltningshonorar: Honoraret kommer til fradrag i perioden det gjelder for. I forbindelse med et årsskifte kan det være både betalt og utestående forvaltningshonorar.
  • Etableringshonorar: Honorar belastet i forbindelse med noen etablering (implementering) av kundeforhold. Honoraret kommer til fradrag i perioden innskuddet er gjennomført.

Skattemelding punkt “Returprovisjon”

  • Returprovisjon: SPWM fører rabatter fra forvalter inn på klientkonto som et honorar til gode. Beløpet beregnes som kapitalinntekt og vil være forhåndsutfylt på klientenes skattemelding. Disse beløpene vil også fremkomme på dokumentet «Kontoutskrift 2023».

Posten “Renteinntekter i innenlandsk bank” for privatkunder viser beløp som er kreditert kundens portefølje fra Klientkonto. For selskapskunder er renteinntekter bokført inn under posten “Bankinnskudd”.

Temaet som spesifiserer bankinnskudd, er motregnet utestående honorar til SPWM per 31.12.2023 og kan derfor i enkelte tilfeller fremstå negativ. Brutto kontantbeholdning per 31.12.2023 finner du i dokumentet Kontoutskrift 2023. 

Spesielt for selskaper er det verdt å merke seg at vurderingen med hensyn til fritaksmetoden fra realisasjons- og avkastningsrapporten gjør seg gjeldende i beregningen av de to temaene Skattepliktig gevinst og Fradragsberettiget tap. Dette gjelder også for verdipapirfond med mellom 20% og 80% aksjeandel hvor det er gjort en forholdsmessig beregning proporsjonalt med faktisk aksjeandel i verdipapirfondet.

Årsoppgavens del om “Aksjesparekonto” (ASK)

Temaene i denne delen av Årsoppgaven viser total beholdning innenfor ASK per 31.12.2023. Alle beløp er angitt i NOK. Det er også angitt hvilke temaer i skattemeldingen de ulike beløpene kan kontrolleres mot.

I forbindelse med fastsetting av skattepliktig formue, er det for skatteåret 2023 en verdsettingsrabatt på 20% for formue aksjesparekonto aksjedel (se angitt felt i skattemeldingen). Denne rabatten beregnes av Skatteetaten. Formue aksjesparekonto kontanter er motregnet utestående honorar til SPWM per 31.12.2023. Beløp i denne kolonnen vil derfor kunne være lavere enn oppgitt kontantbeholdning på aksjesparekonto øvrige steder.

Utbytte som mottas på aksjer eller aksjefondsandeler som står på ASK skattlegges ikke løpende ved utdeling, men inngår i aksjesparekontoen og skattlegges først ved uttak fra aksjesparekontoen. Eventuelt tap kommer først til fradrag ved opphør av aksjesparekontoen.

Honorarer for desember 2023 vil komme som fradrag på skattemeldingen for 2024 da dette blir solgt ned første påfølgende måned for hele siste kvartal.

Beskatning

Alle verdipapirfond behandles i utgangspunktet skattemessig likt. Utdelinger fra et verdipapirfond beskattes likevel ulikt avhengig av andelen aksjer fondet eier i forholdet til øvrige verdipapirer ved inngangen til skatteåret. Gevinst/tap ved realisasjon av verdipapirfond beskattes også ulikt avhengig av andelen aksjer fondet eier i forhold til øvrige verdipapirer, men her er det gjennomsnittlig forhold mellom kjøpsåret og salgsåret som legges til grunn. 

For selskaper er det viktig å merke seg at dersom andelen aksjer utgjør mer enn 80% tilfaller hele gevinsten under fritaksmetoden og beskattes med 0%. Er andelen aksjer mindre enn 20% skattlegges det som renteinntekt og beskattes med 22%. Er andelen aksjer mellom 20% og 80% skattlegges det proporsjonalt med faktisk andel aksjer for henholdsvis renteinntekt og Fritaksmetoden. Aksjeandelen fremkommer ved å ta snittet av fondets aksjeandel ved ervervelses år og realisasjons år. 

For ytterligere detaljer se Skatte-ABC fra Skatteetaten.

Kontoutskrift klientkonto

Kontoutskrift klientkonto er først og fremst et hjelpemiddel for klienter som er avhengig av å avstemme alle sine beholdninger og konti. Kontoutskriften viser samtlige bokførte bevegelser på klientkonto i løpet av året; transaksjoner til og fra oppgitt bankkonto, transaksjoner i forbindelse med verdipapirhandel, samt belastning av honorar, tilbakeføring av rabatter og utbetaling av renter tilknyttet ordinær verdipapirkonto og aksjesparekonto. På grunn av valutaomregning kan det forekomme øre- og avrundingsdifferanser. I kontoutskriften er det benyttet handelsdato fra SPWMs handelssystem, noe som vil kunne avvike fra valuteringsdato på den enkelte bankkonto.

IPS Årsrapport

Rapporten inneholder informasjon om beholdningsutviklingen på den enkeltes IPS-konto hos SPWM. Den informasjonen som skal innrapporteres til Skatteetaten vil komme ferdigutfylt på skattemeldingen. Postene det gjelder er godt spesifisert og selvforklarende.

Fondsinformasjon for skatteåret 2023

Dokumentet lister alle aktuelle fond for 2023, inkludert ulike andelsklasser av samme fond der det er relevant, og gir informasjon om følgende forhold:

  • ISIN: Dette er en internasjonal og unik ID-kode på fondet som følger ISO 6166. ISIN er nyttig for å søke opp informasjon om fondet, finne kurshistorikk i fondet og kan også være helt nødvendig i enkelte regnskapssystemer
  • Informasjon om aksjeandel, beskatning, skjerming og en vurdering av hvorvidt fondet er innenfor fritaksmetoden
  • Formuesverdi per 31.12.2023 og valuta
  • Bytteforhold ved andelskassebytter
Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish