Krigen i Ukraina
Krig, frykt og markedet

Situasjonen ved grensen mellom Ukraina og Russland/Hviterussland virker ikke å bli mindre spent, snarere tvert i mot. Som investor kan det være krevende å forholde seg til. I denne artikkelen vil vi se nærmere på hva vi kan lære av historien, og se på potensielle virkemidler en investor kan benytte seg av.
Sturla  Skogland, CFA
Sturla Skogland, CFA 
Investeringsdirektør / CIO

Den pågående konflikten

Mens Russland hevdet å avslutte militærøvelser nær grensen mot Ukraina forrige uke, sier NATO, USA og Storbritannia at de foreløpig ikke har sett troverdige bevis på at Russiske soldater trekkes tilbake. Ukraina maner til en mindre steil retorikk fra Vesten. samtidig som at det rapporteres om en opptrapping i kampene i øst-Ukraina mot grensen til det separatistkontrollerte området der. 

Vi har selvsagt ingen fortrinn når det gjelder å spå hvordan dette kommer til å ende (og selv ikke geopolitiske eksperter vet hva som foregår i hodet på President Putin..), men det virker som at en diplomatisk løsning fortsatt er på bordet, og la oss håpe at det ender der.

Dersom det likevel skulle eskalere til militær konflikt, så bør man være forberedt på at markedet kan reagere negativt, og man kan spekulere i at de største fallene vil være i de mest utsatte aksjemarkedene (Russland (som allerede er ned 10 prosent i år i NOK), Ukraina og nærliggende europeiske land), de mest utsatte sektorene (for eksempel forsyning som er avhengig av russisk gass) og de selskapene med høy andel av total omsetning i Russland/Ukraina eller avhengighet av Ukrainske eksportvarer (for eksempel landbruksråvarer).

Valg av enkeltpapirer overlater vi til våre foretrukne fondsforvaltere, og noterer oss at det som ventet har vært mye aktivitet for de av dem som har posisjoner som på ulike måter er eksponert mot konflikten. Negativt sentiment kan dra ned kurser for aksjer generelt også, i tillegg til at risikopåslag for selskapsobligasjoner kan øke (kurser faller). Råvarepriser, spesielt innen energi (og gull og landbruksråvarer), kan øke i det som for produsenter av disse råvarene kan balansere ut noen av eventuelle negative effekter av frykt og lavere risikoappetitt i markedet.

Dersom det blir militær konflikt er det likevel vanskelig å si noe klokt om hvordan konflikten vil utspille seg, hvor lenge den vil vare og  hvor mye av dette som prises inn av markedet allerede. 

Ved å se på hvordan aksjemarkedet har reagert på noen utvalgte tidligere militære konflikter siden 1990* (se graf under), peker likevel historien mot at "this too shall pass".  

Potensielle virkemidler for investorer

På tross av høye menneskelige kostnader, er det økonomiske bakteppet (illustrert med de skyggelagte områdene som indikerer amerikansk økonomisk resesjon) det som dominerer utviklingen på aksjemarkedet i perioder med, og etter, militær konflikt. I dag er fortsatt forventningene om fremtidig økonomisk aktivitet og selskapers inntjening høye, på tross av usikkerheten rundt normalisering av corona og gjenåpning, og etterspørselsmønstre, flaskehalser inflasjon og pengepolitikk.

Poenget er at selv om du "vet" at situasjonen i Ukraina vil ende med militær konflikt, så er det ikke sikkert at markedet reagerer slik som du foventer.. For en langsiktig investor bør terskelen for å sitte på sidelinjen alltid være svært høy, og med dagens rentenivå, inflasjon og skatteregime kan man argumentere for at den er desto høyere. Vi advarer på generelt grunnlag mot å forsøke å time markedet, og det er minst like relevant i perioder rundt hendelser som vi alle opplever som ubehagelige.

Det vi derimot anbefaler, og allerede gjør for våre eksisterende klienter er følgende:

  • Ha en plan og hold deg til den: Kalibrer vektingen mot aksjemarkedet i henhold til din tidshorisont og risikovilje (hvor store fall tåler du å sitte igjennom?)
  • Diversifiser: innenfor hver relevante aktivaklasse (renter, aksjer etc), så du ikke er for utsatt for visse hendelser og/eller økonomiske variabler
  • Rebalanser: når enkelte investeringer faller mye/stiger mye, kjøp deg opp/selg deg ned for å komme tilbake til fordelingen som er beskrevet i din plan

Dersom man sitter på sidelinjen i dag kan man i tillegg vurdere:

  • Gradvis implementering: dersom du synes det er ubehagelig å investere når risikoen oppfattes som høy (sånn som nå), invester det tiltenkte beløpet over en fastsatt tidsperiode og frekvens (for eksempel en fjerdedel av beløpet hver 2. uke over 2 måneder). Empirisk har dette i de aller fleste tilfeller gitt lavere avkastning sammenlignet med å investere et engangsbeløp, men følelsesmessig kan det være hensiktsmessig og er foretrukket over å sitte på sidelinjen og "vente på det riktige tidspunktet". 

Er du usikker er du alltid velkommen til å ta kontakt med din formuesrådgiver.

*første og andre verdenskrig, Koreakrigen og Vietnamkrigen var før oppstart på tidsserien for globale aksjer i Datastream, men i følge data fra macrotrends.net var Dow Jones Industrial Average (plus utbyttegraden basert på NYSE som proxy) i periodene 1914 til 1918, 1939 til 1945, 1950 til 1953, 1965 til 1973  opp rundt henholdsvis 8 prosent, 7 prosent, 14 prosent og 5 prosent annualisert. 

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish