Nettopp kjøpt ny bolig?

Her er noen gode råd som du bør lese i forkant av overtakelsen.

Med Boligkjøperforsikring får du en rettshjelpsforsikring som dekker juridisk bistand i eventuelle reklamasjonssaker mot selger. Med boligkjøperforsikring er du i trygge hender dersom du oppdager feil eller mangler ved boligen du har kjøpt.

Boligkjøperforsikringen vil bistå deg med juridisk hjelp dersom du oppdager en mangel ved boligen du nettopp har kjøpt.

Forsikringen løper i 5 år etter overtakelsen, og dekker egne og eventuelt idømte saksomkostninger.

Kostnader for reparasjon av eventuelle feil og mangler dekkes ikke av boligkjøperforsikringen. Slike kostnader vil man kunne kreve dekket av selger dersom eiendommen er mangelfull etter avhendingsloven. 

Det kan være lurt å være oppmerksom på følgende i forbindelse med overtakelse av eiendommen: 

Overtakelsesprosessen

  1. Kjøper og selger bør gjennomgå boligen sammen på overtakelsesdagen, for å påse at den er i kontraktsmessig stand. Husk å fylle ut og signere overtagelsesprotokollen.
  2. Dersom boligen ikke fremstår som avtalt på overtakelsesdagen, er det svært viktig at dette bemerkes i overtakelsesprotokollen, hvis ikke kan du miste retten til å reklamere. Eksempler på forhold som skal bemerkes i protokollen er alt fra mindre avvik som dårlig utvask eller ukomplette nøkkelsett til større avvik som lekkasjer etc.
  3. Som kjøper kan du kreve at selger enten retter avviket selv, eller at selger dekker utgiftene knyttet til dette. Dersom selger ikke vil rette forholdet, eller på annen måte kompenserer deg for dette, har du rett til å holde tilbake penger eller å nekte å overta boligen dersom lovens vilkår for dette er oppfylt. Ta kontakt med forsikringsselskapet snarest, slik at de kan foreta en vurdering av om du har et rettmessig krav mot selger.
  4. Dersom du skulle oppdage avvik ved boligen etter overtakelsen, er det viktig å være klar over at selger har en lovfestet rett til å rette opp i dette. Du må derfor ikke iverksette reparasjoner eller lignende før selger eller selgers eierskifteforsikringsselskap er kontaktet. Forsikringsselskapet bistår deg i den forbindelse.
  5. Det er også viktig å være oppmerksom på at du som kjøper har plikt til å begrense skadeomfanget. Du må for eksempel skru av hovedkranen dersom det er lekkasje i et rør.

Når skal du kontakte Boligkjøperforsikringen?

Du bør ta kontakt med forsikringsselskapet så snart du oppdager feil eller avvik som du tror kan utgjøre en mangel.

Som kjøper må du reklamere ovenfor selger innen rimelig tid etter at du oppdaget, eller burde ha oppdaget mangelen. Kjøper bør derfor gå grundig gjennom eiendommen i tiden rett etter overtakelse.

Når har eiendommen en mangel?

Alle brukte eiendommer vil naturlig nok bære preg av å være brukt. Forhold som skyldes elde og slitasje, samt normalt vedlikeholdsbehov, vil sjelden utgjøre en mangel ved eiendommen.

En eiendom har en mangel i følgende to tilfeller:

  1. Dersom det på selgers side foreligger en forsinkelse, ved at du ikke kan disponere boligen innen avtalt tid.
  2. Dersom opplysningene du har fått om eiendommen i kjøpskontrakt, prospekt, takstrapport, under visning, i selgers egenerklæring etc. strider med hvordan eiendommen fremstår på overtakelsestidspunktet.
Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish