Claims Link
Markedets største og mest erfarne skadeoppgjør

Ved distribusjon av boligselgerforsikring gjennom Söderberg & Partners får kunden markedets mest erfarne skadeoppgjør.

Uavhengig skadeoppgjør på boligselgerforsikring

Claims Link er et fritt og uavhengig skadeoppgjørsselskap som ikke er eid eller styrt av et forsikringsselskap. Selskapet jobber etter sin egen standard når det gjelder skadebehandling, og deres interesse ligger i å gjennomføre og levere like gode tjenester og kundeopplevelser uavhengig av hvilken forsikringsgiver som står bak produktene.

Når det gjelder boligkjøperforsikring er vi opptatt av å gjennomføre et mest mulig riktig skadeoppgjør for både kjøper og selger. Boligselgerforsikring er et komplisert produkt som innebærer et det ligger en juridisk vurdering bak hvert krav. Skjønnet gjør at det kan være uenigheter som igjen innebærer at vi i enkelte saker må gå rettens vei for å få en avklaring.
Elisabeth Danielsen Bogen
Elisabeth Danielsen Bogen
Administrerende direktør / CEO

Markedets lengste erfaring

Som eneste aktør i bransjen har Claims Link skadebehandlet boligselgerforsikring siden innføring av Avhendingsloven i 1998 (25 år), og i store deler av denne perioden har selskapet også vært markedsleder. Selskapet og deres ansatte har lang erfaring og mye kompetanse innenfor fagområdet og har vært premissgiver for skadebehandling og tolkning av loven.

Alle ansatte i Claims Link har relevant erfaring og kompetanse fra bransjen.

De fleste av våre ledere har vært hos oss i mer en 15 år og vi er det klart største fagmiljøet innen arbeid med Avhendingsloven i Norge. Det gjør at vi også tiltrekker oss erfarne advokater fra andre steder som ønsker å være del av vårt fagmiljø. Vi håndterer de aller fleste sakene selv, også saker som føres for høyesterett, men har i tillegg et løpende samarbeid med enkelte ledende advokatselskaper. Du kan ikke få et mer kompetent og kvalitetssikret skadeoppgjør knyttet til disse produktene et annet sted.

Claims Link

  • Behandlet boligselgerforsikringssaker i 25 år (siden 1998).
  • Behandler ca 9000 boligselgersaker, ca 300 stevninger og 15-30 lagmannsrettssaker i året.
  • 77 ansatte fordelt på Lysaker og Trondheim. 60 advokater og jurister.
  • Ført 16 saker for Høyesterett.
  • Egne teknisk sakkyndige.
  • Egen Prosedyreavdeling med 8 advokater som håndterer saker for domstolene.
  • Utbetaler skader for ca 500 MNOK pr år – akkumulert ca 4 milliarder siden oppstart.

Rettsskapende

Boligselgerforsikring har vært i markedet i 25 år. Claims Link har fulgt utviklingen av produktet og bidratt til å sette rettspraksisen knyttet til oppgjør gjennom hele denne perioden. Bak vært krav knyttet til boligselgerforsikringen ligger det en juridisk vurdering som igjen er basert på skjønn. Ved uenigheter kan det i enkelte tilfeller derfor være behov for å få en sak avgjort via rettssystemet. Claims Link er opptatt av å få prinsipielle avgjørelser når det dukker opp uavklarte spørsmål. Disse avklaringene gjør det enklere å behandle fremtidige saker og bidrar til å gjøre det lettere for kjøpere og selgere å sette seg inn i hva som er dekket av forsikringen.

Service og personlig kontakt

Som et ledd i å utvikle selskapet og tjenestene gjennomfører Claims Link løpende kundetilfredshetsundersøkelser. Resultatene fra disse undersøkelsene viser at kundene er svært fornøyde med den oppfølgingen og kontakten de får med våre servicemedarbeidere og saksbehandlere.

Selskapet prioriterer personlig service og alle involverte får en dedikert saksbehandler for sin sak. Parallelt med dette utvikler vi også digitale løsninger for å forenkle og effektivisere skadeoppgjøret og kommunikasjonen mellom de involverte partene. Det tilbys også uforpliktende råd for de som er usikre på om de har en sak eller bare ønsker å snakke med en jurist. Disse tjenestene er tilgjengelig både på nett og via telefon.

Kurs og konferanser

Claims Link er en aktiv aktør i bransjen når det gjelder kurs og konferanser. Både i form av egeninitierte seminarer som Son-seminaret (for advokater, takstmenn og eiendomsmeglere), Link (teknisk samling for takstmenn) og etterutdanningskurs for eiendomsmeglere og advokater.

Selskapet har en egen «pool» med advokater som avholder disse kursene og er også etterspurt i markedet for eksterne kurs og konferanser. 

Bidrag til bransjen

Claims Link ønsker å være med å påvirke og legge til rette for en tryggere bolighandel. Selskapet har blant annet engasjert seg som medlem av komiteen til NS3600 hos Standard Norge, og kom med innspill i høringene frem mot endringene i avhendingsloven og den nye forskriften om tilstandsrapporter. I tillegg har Claims Link deltatt i andre innsiktsarbeider, blant annet i regi av Eiendom Norge. Med sin erfaring har Claims Link verdifulle bidrag i slike sammenhenger.

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish