September 2023
Porteføljekommentar: Fall i aksje- og obligasjonsmarkedet

Renten på 10 årige amerikansk statsgjeld er på det høyeste rentenivået siden 2007. Oppgangen i rentenivået internasjonalt bidro til fall i både aksje- og obligasjonsmarkedet i september. Utviklingen tyder på at markedet i stadig større grad priser inn at rentene vil forbli på et høyt nivå.
Kristina  Bruu Thorbjørnsen
Kristina Bruu Thorbjørnsen 
Investeringsspesialist

Om aksjer

(Norge: 2 % MSCI World: -4,3 % MSCI EM: -2,6 % MSCI China All: -2,4 %)

I lokal valuta falt MSCI World 3,7 prosent, der Europa falt 1,7 prosent, mens USA falt 4,8 prosent i løpet av måneden. Kronen styrket seg mot alle valutaer, med unntak av dollar hvor valutakursen var uendret. Dette førte til at indeksene målt i norske kroner svekket seg henholdsvis 4,3, 4,0 og 4,8 prosent. På sektornivå var alt rødt i løpet av september med unntak av energi som var opp 3,4 prosent. Opec har tidligere kommunisert kutt i oljeproduksjon, men i september annonserte Russland at de skal kutte all eksport av diesel og petroleum (med unntak av deres samarbeidspartnere) på ubestemt tid. Oljeprisen steg 9,8 prosent i september, og ved månedslutt var oljeprisen på 95,4 dollar fatet. Det var spesielt sektorer som IT-, eiendom- og forsyningssektoren som falt kraftig i løpet av måneden og var ned henholdsvis 6,6, 6,2 og 4,8 prosent. Til tross for røde tall gjorde finans, helse, kommunikasjon og materialer det bedre enn indeks. Indeksen for store selskaper slo tilsvarende indeks for små selskaper med 1 prosentpoeng.

I motsetning til de fleste andre markeder hadde Oslo Børs en positiv måned. Fondsindeksen var opp 2 prosent, og OBX-indeksen (de 25 mest omsatte aksjene) var opp 2,7 prosent i løpet av måneden. Det var spesielt energisektoren som drev avkastningen, energiindeksen var opp 5,9 prosent. Sjømatindeksen var opp 1,1 prosent i september.  

Fremvoksende markeder (EM) var ned 1,8 prosent i lokal valuta, påvirket av det kinesiske aksjemarkedet. Det var spesielt kinesiske aksjer notert på de amerikanske børsene (såkalte ADRs) som gjorde det dårlig denne måneden, og var ned 5,8 prosent. Kinesiske fastlandsaksjer og aksjer notert på Hong Kong børsen falt henholdsvis 1,8 og 2,2 prosent. De øvrige store landene innen fremvoksende markeder indeksen, slik som Taiwan, India og Brasil, leverte -1,5, 2,0 og 1,3 prosent avkastning målt i lokal valuta. Sektorene innen kommunikasjon, forbruksvarer og materialer gjorde det dårligst denne måneden og var ned henholdsvis 3,8, 3,6 og 3,2 prosent. Til gjengjeld leverte energi- og forsyningssektoren positiv avkastning på 3,0 og 1,8 prosent.  

De røde tallene forplantet seg over på våre foretrukne aksjefondsforvaltere, bortsett fra den norske forvalteren Holberg og EM-forvalteren GQG som leverte en svak positiv avkastning på 0,3 og 0,1 prosent. EM-forvalteren GQG leverte også en meravkastning på 2,7 prosentpoeng sammenliknet med referanseindeksen. I tillegg, leverte det globale fondet Acadian, verdiforvalteren Schroders og kvalitetsforvalteren J O Hambro meravkastning på henholdsvis 0,5 (ned 3,6 prosent), 1,8 (ned 2,3 prosent) og 0,8 (ned 3,3 prosent). Vekstforvalteren Jennison var den forvalteren som gjorde det dårligst i september og leverte negativ avkastning på 6,8 prosent (økte langrenter trakk ned vekstaksjer). Det norske aksjefondet Arctic som leverte dårligst relativ avkastning på minus 3,6 prosentpoeng, fondet var ned 1,5 prosent i september.  

Om renter

(Global «IG» kreditt: -1,8 % Global «HY» kreditt: -0,7 %)  

September var også en negativ måned for rentemarkedet. Global «IG» var ned 1,8 prosent, mens Global «HY» var ned 0,7 prosent. Rentemarkedet falt på grunn av stigende renter, i tillegg økte kredittpåslaget i Global «HY». Effektiv rente for indeksene for Global «IG» og Global «HY» sto ved utgangen av september på 5,6 og 8,9 prosent respektivt, der kredittpåslaget utgjør henholdsvis 1,3 og 4,4 prosent.

Rentedelen av våre anbefalte porteføljer består generelt sett av lån med kortere løpetid og middels kredittrisiko, samt en kombinasjon av lån med fast- og flytende rente. Våre anbefalte rentefond som søker høyere avkastning, altså TwentyFour SIF, Janus Henderson og Storm leverte henholdsvis -1,1 -1,2 og 0,6 prosent i september. Rentefondene som vi kategoriserer innenfor «IG» leverte positiv avkastning i september, med unntak av JPM Global Government Bond (kun inkludert i porteføljer til klienter med lavere aksjevekting) som var ned i 1,8 prosent (i tråd med den globale statsobligasjonsindeksen). Samtlige rentefond er valutasikret til norske kroner.

Våre klienters rentedel har en årlig brutto effektiv rente på rundt 6-8 prosent (avhengig av sammensetning), som vi anser som en attraktiv kompensasjon for kredittrisikoen som tas.

Om alternative strategier  

Bidraget fra alternative strategier, i stedet for en høyere allokering mot renter, var varierende avhengig av sammensetningen av denne aktivaklassen i porteføljen i september. Amundi og GMO var ned 3,2 og 0,1 prosent, i motsetning til Systematica som var opp 3,8 prosent denne måneden. Systematica var den beste bidragsyteren i porteføljene denne måneden. Disse tre fondene er valutasikret til norske kroner.  

Om valutaeffekt

(MSCI ACWI i NOK versus MSCI ACWI i lokal valuta: -0,6 %) 

I september styrket den norske kronen seg mot de fleste relevante valutaer, med unntak av dollaren der valutakursen var flat. Dette har gitt et negativt avkastningsbidrag i globale porteføljer eller globale fond som har åpen valuta.  

Om overordnet posisjonering

Overordnet var vår strategiske posisjonering positivt i september. Det var en fordel å ha kort durasjon i porteføljen samt å ha renter av høyere kvalitet. Samtidig lønnet det seg å ha en undervekt mot USA. Vår overvekt mot fremvoksende markeder og overvekt mot Norge (relativt til MSCI ACWI) var positivt for våre porteføljer. Innslaget av alternative strategier var positivt denne måneden og gjorde det bedre enn tradisjonelle investeringer. Valutasikringen var også positivt i september.  

Våre vurderinger fremover

  • Våre klienters rentedel ligger an til å bidra med årlig brutto effektiv rente på rundt 6-8 prosent (avhengig av sammensetning) de neste årene.
  • Alternative strategier forventes å bidra med risikodemping og avkastning fremover.
  • Hittil i år har aksjemarkedet i stor grad vært drevet av at de store amerikanske vekstselskapene har blitt dyrere. På tross av kraftig motvind fra vår posisjonering innen aksjer (lavere vekting mot USA relativt til markedet og en balansert tilnærming til forvalterstilene verdi, kvalitet og vekst), har meravkastning fra aksjeforvalterne ført til at porteføljene har hengt godt med. Fremover noterer vi oss at vår posisjonering, kombinert med at aksjevalgene til de underliggende aksjeforvalterne gir en aksjedel med rimeligere verdsettelse, høyere utbyttegrad, høyere forventet inntjeningsvekst og lavere belåningsgrad relativt til MSCI ACWI.  

Få det siste, først!

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få nyheter direkte til innboksen din.
Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish