September 2022 - Porteføljekommentar

Renteoppgang og avtagende økonomisk vekst preget markedet i september. Som en konsekvens falt både aksje- og rentefond. Valutastyrkelse dempet imidlertid nedgangen. Vi gjør noen justeringer i porteføljene og posisjonerer oss for å utnytte de mulighetene et høyere rentenivå gir.
Sturla  Skogland, CFA
Sturla Skogland, CFA 
Investeringsdirektør / CIO

Om aksjer

(Norge: -12,6 % MSCI World: -0,4 % MSCI EM: -3,1 % MSCI China All: -3,7 %)

Oljeprisen svekket seg med i underkant av 10 USD fatet i løpet av måneden og dro med seg Oslo Børs nedover. Nedgangen ble forsterket av regjeringens overraskende innføring av grunnrentebeskatning av oppdrettsselskapene. Med motvind i våre to største eksportnæringer utviklet norske aksjer seg desidert svakest av regionene vi følger tett. Differansen mot utenlandske indekser forsterkes ytterligere av at utenlandske aksjer målt i norske kroner ble støttet av stigende utenlandske valutakurser i en ellers svært svak måned for det meste.

I USA økte Federal Reserve renten med 0,75 prosentpoeng til intervallet 3,0-3,25 prosent. Sentralbanken overrasket markedet ved nokså aggressiv retorikk og anslag om at renten skal opp til intervallet 4,25-4,5 prosent ved årsslutt. Det skapte bekymring i markedet og bidro til at den amerikanske aksjeindeksen S&P 500 snudde fra oppgang til nedgang.

Europeiske aksjer har klart seg relativt best, både målt i NOK og i lokal valuta, til tross for den pågående energikrisen og nærheten til krigen i Ukraina. En påminnelse om at aksjer ikke alltid beveger seg i henhold til forventningene. Det er vanskelig å vite hvor mye usikkerhet som er priset inn i finansmarkedet. Den relativt lave verdsettelsen av regionen taler imidlertid for at man bør være forsiktig med å sky Europa fra et langsiktig perspektiv, på tross av mørke skyer på horisonten i det nære bildet.

Aksjer i fremvoksende markeder og Kina var litt svakere enn utviklede markeder, dog også her var styrken av US dollar en del av forklaringen. GQG hadde en god måned både absolutt (+1 %) og relativt til fremvoksende markeder (4,1 %-poeng over indeks). Nå ligger både GQG og ARGA foran indeks hittil i år, til tross for et krevende år for fremvoksende markeder. Bin Yuan karret også ut positiv avkastning (+0,2 %) og var nesten 4 % bedre enn den kinesiske samleindeksen. Selv om Quoniam leverte over 3 % meravkastning, endte fondet ned 5,2 % siden det er valutasikret til NOK. Uavhengig av dette, ble Quoniam erstattet av en ny forvalter i løpet av måneden, så bidraget på porteføljene som har dette fondet var noe bedre. Se brev på Klientportalen for mer info om fondsbyttet.

Om renter

(Global «IG» kreditt: -4,7 % Global «HY» kreditt: -4,3 %)

Fortsatt høy inflasjon og indikasjoner fra flere ledende sentralbanker om at styringsrenter må videre opp, førte til at rentenivåene i obligasjonsmarkedet fortsatte å stige. Kredittpåslagene steg også i september og dro kursene ytterligere ned. Lyspunktet fremover er at avkastningen som man kan forvente fra ulike rentepapirer har økt i takt med fallende kurser. Våre klienters rentedel har nå en årlig brutto effektiv avkastning på rundt 5-8 % (avhengig av risikoprofil). Gitt de store bevegelsene, var det rentefondene med lavest rente- og kredittsensitivitet (Schroders Alternative Securitised Income og BlueBay IG Absolute Return Bond) som klarte seg best, men også de endte i minus.

Om alternative strategier  
Bruken av alternative strategier, i stedet for en høyere allokering mot renter, var positivt fra et overordnet syn, og de klarte seg betraktelig bedre enn rentefondene i snitt. Både Amundi og Systematica klarte seg bra i en tøff måned, og Systematica leverte 2,6 % i september.

Om valutaeffekt

(MSCI ACWI i NOK versus MSCI ACWI i lokal valuta: +7,7 %)

I september svekket kronen seg videre mot de fleste store valutaer. Kronesvekkelsen ga et positivt valutabidrag fra de åpne internasjonale aksjefondene, spesielt de som var eksponert mot US dollar, som styrket seg med hele 9,8 %.

Om overordnet posisjonering

Vår strategiske posisjonering var nøytral i september. Lav rentesensitivitet og alternative strategier hjalp, men kreditteksponeringen var negativ. Aksjefondene gjorde det i snitt bedre enn sine respektive referanseindekser (med 0,4 %-poeng lavere fall), men undervekten mot en sterkt stigende US dollar var en motvekt i september. Gitt usikkerheten som råder på kort sikt er vi komfortable med å være posisjonert i det som i snitt er rimeligere aksjer enn det brede aksjemarkedet, og utnytter oss av mulighetene som stigende renter gir i rentemarkedet. Se neste avsnitt samt brev på Klientportalen for mer info.

Våre vurderinger fremover

  • I mars 2021 reduserte vi kredittrisikoen for klienter med rentefond. Kredittpåslaget har nå økt til nivåer som fører til at vi reduserer undervekten mot kreditt. Dette implementeres i tidlig oktober. I kombinasjon med økte renter gir dette attraktive nivåer for løpende avkastning fremover.
  • For klienter som ønsker lavere risiko gjør endringene i rentemarkedet det mulig å redusere nedsiderisiko, uten å redusere effektiv avkastning betraktelig.
  • Vi har funnet ytterligere en foretrukken forvalter av norske aksjer. Ny forvalter inkluderes for de fleste klienter i løpet av oktober.
  • Se Klientportalen for brev som beskriver endringene i detalj.

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish