Oktober 2023
Porteføljekommentar: "Geopolitiske hendelser overskygget av endringer i lange amerikanske renter"

De globale markedene så forbi geopolitisk uro i Midtøsten og krigen i Gaza. Derimot ble de globale markedene preget av stigende lange renter i USA og økte forventninger om «higher for longer» (at renter vil forbli høye over tid), og dette ledet til fall i aksjemarkedet. Den norske kronen svekket seg mot de fleste relevante valutaer, noe som ga et positivt valutabidrag.
Kristina  Bruu Thorbjørnsen
Kristina Bruu Thorbjørnsen 
Investeringsspesialist

Om aksjer

(Norge: -1,6 % MSCI World: 1,9 % MSCI EM: 0,9 % MSCI China All: 1,0 %)

I lokal valuta, falt MSCI World 2,6 prosent, der Europa falt 3,6 prosent, og USA falt 2,1 prosent i løpet av måneden. Den norske kronen svekket seg mot en rekke valutaer, og det førte til at indeksene (målt i norske kroner) var opp henholdsvis 1,9, 1,0 og 2,8 prosent. På sektornivå var alt rødt, med unntak av forsyningssektoren som var moderat opp 0,8 prosent, målt i lokal valuta. I oktober var det spesielt forbruksvarer som fikk kjørt seg, og var ned 4,5 prosent, etterfulgt av helse- og energisektoren som var henholdsvis ned 4,0 og 3,9 prosent. Indeksen[1] som fanger opp de ti mest omsatte av de dominerende teknologi-gigantene, var opp 3,5 prosent i oktober, og dette er noe av forklaringen til at indeksen for store selskaper slo den tilsvarende indeks for små selskaper med 3,8 prosentpoeng.

I oktober opplevde Oslo Børs en nedgang, der fondsindeksen var ned 1,6 prosent og OBX-indeksen, som inkluderer de 25 mest omsatte aksjene på Oslo Børs, var ned 0,5 prosent. Den begrensede nedgangen i OBX indeksen var primært drevet av Equinor, som steg 6,6 prosent i løpet av måneden. Oljeprisen falt med 7,0 prosent i oktober, men til tross for dette klarte Oslo Børs Energiindeks likevel å stige med 6,6 prosent i samme tidsperiode. Derimot falt sjømatsindeksen og egenkapitalbevis med henholdsvis 3,8 og 0,6 prosent.  

I forrige måned opplevde fremvoksende markeder (EM) en nedgang på 3,6 prosent, drevet av Kina som falt med 3,8 prosent, men også de øvrige aksjemarkedene innen fremvoksende markeder falt, der Brasil, India og Taiwan var ned henholdsvis 3,0, 2,7 og 2,2 prosent, alle målt i lokal valuta. Innen fremvoksende markeder hadde også alle sektorene røde tall i løpet av måneden, med unntak av helsesektoren som var opp 0,8 prosent. Industri, eiendom og materialer var de sektorene som gjorde det dårligst i løpet av måneden og var ned henholdsvis 7,9, 7,8 og 5,9 prosent.

For våre foretrukne forvaltere var avkastningstallene moderate, og i snitt i tråd med sine respektive referanseindekser. Det lønnet seg å ha åpen valuta i løpet av måneden, og kun én av våre foretrukne aksjefondsforvaltere (SGA) er sikret til norske kroner. SGA var ned 2,5 prosent, men lå 0,2 prosentpoeng foran referanseindeksen. Deretter var det de norske aksjefondene Holberg og Arctic som hadde en negativ avkastning på 1,3 og 1,0 prosent, men de var henholdsvis 0,3 og 0,7 prosentpoeng foran deres referanseindeks. Høyest avkastning, derimot, leverte momentumforvalteren Jennison med 4,2 prosent, hvorav en meravkastning på 2,4 prosentpoeng. var det EM-forvalteren ARGA og kvanteforvalteren Acadian med henholdsvis positiv avkastning på 1,8 og 1,3 prosent, mens deres respektive referanseindekser var opp 0,9 og 1,8 prosent.

Om renter 

(Global «IG» kreditt: -1,1 % Global «HY» kreditt: -1,0 %) 

Nok en negativ måned for det globale rentemarkedet. Global «IG» var ned 1,1 prosent, mens Global «HY» var ned 1,0 prosent i oktober. Det var spesielt økningen i renter som dro ned avkastningen på Global «IG», mens det var kredittpåslaget som økte 0,4 prosent til 4,8 prosent som påvirket High Yield negativt. Effektiv rente for indeksene for Global «IG» og Global «HY» var ved utgangen av oktober 5,8 og 9,4 prosent respektivt.

Rentedelen av våre anbefalte porteføljer består generelt sett av lån med kortere løpetid og middels kredittrisiko, samt en kombinasjon av lån med fast- og flytende rente. Rentedelen har gjort det godt relativt til fallene i de brede renteindeksene. Rentefondene Storm, TwentyFour SIF og Janus Henderson, som alle søker høyere kredittrisiko og avkastning over tid, leverte henholdsvis 0,4, -0,9 og -1,5 prosent avkastning i oktober. Rentefondene som vi kategoriserer som «IG» hadde generelt en positiv måned, der SASI, Alfred Berg NIG og TwentyFour SSTBI leverte henholdsvis 0,6, 0,5 og 0,4 prosent avkastning. Derimot leverte JPM Global Government Bond (kun inkludert i porteføljer til klienter med lavere aksjevekting), et rentefond som investerer i statsobligasjoner, -0,7 avkastning, drevet av fondets høyere rentesensitivitet i en måned der renter steg kraftig. Vi forventer likevel at fondet vil ha en nedsidebeskyttende effekt dersom vi går inn i en periode med svakere økonomisk aktivitet og tilknyttede fallende renter.

Våre klienters rentedel har en årlig brutto effektiv rente på rundt 6-8 prosent (avhengig av sammensetning), som vi anser som en attraktiv kompensasjon for kredittrisikoen som tas.

Om alternative strategier

Bidraget fra alternative strategier var blandet i oktober. GMO og Amundi leverte negativ avkastning på henholdsvis 3,1 og 2,6 prosent. Derimot hadde Systematica en sterk måned og var opp 5,0 prosent. Vi benytter alternative strategier i våre foretrukne porteføljer i stedet for ha en høyere allokering mot renter, sammensetning av denne aktivaklassen varierer i de ulike foretrukne porteføljene. Disse tre fondene er valutasikret til norske kroner.

Om valutaeffekt

(MSCI ACWI i NOK versus MSCI ACWI i lokal valuta: 4,6 %)

I oktober svekket den norske kronen seg mot de fleste relevante valutaer. Euro, Yuan og US dollar styrket seg mot den norske kronen med henholdsvis 5,5, 5,1 og 5,0 prosent. Dette ga et positivt valutabidrag fra åpne globale aksjefond.

Om overordnet posisjonering

Overordnet var vår strategiske posisjonering svakt negativ i oktober. Med stigende renter og økte kredittpåslag, var det en fordel å ha kort durasjon i rentedelen av porteføljene, samt å ha renter av høyere kvalitet. Selv om alternative strategier sitt bidrag var avhengig av sammensetning, hadde summen av renter og alternative strategier positiv effekt på tvers av våre anbefalte porteføljer. Overvekten mot fremvoksende markeder og innslaget av et valutasikret globalt aksjefond (relativt til verdensindeksen (MSCI ACWI)), var hovedgrunnen til at den strategiske posisjoneringen ikke bidro på ett overordnet nivå. Til tross for at aksjedelen sin posisjonering som var en motvind, klarte samtlige aksjefond å skape meravkastning. Valutasikringen var også positivt i september.

Våre vurderinger fremover

  • Våre klienters rentedel ligger an til å bidra med årlig brutto effektiv rente på rundt 6-8 prosent (avhengig av sammensetning) de neste årene.
  • Endringen i rentemarkedet i oktober fører til at vi i den neste perioden vil evaluere sammensetningen av våre anbefalte porteføljers rentedel, med spesielt fokus på om vi har tilstrekkelig rentesensitivitet.
  • Alternative strategier forventes å bidra med risikodemping og avkastning fremover.
  • Hittil i år har aksjemarkedet i stor grad vært drevet av at de store amerikanske vekstselskapene har blitt dyrere. På tross av  motvind fra vår posisjonering innen aksjer (lavere vekting mot USA relativt til markedet og en balansert tilnærming til forvalterstilene verdi, kvalitet og vekst), har meravkastning fra aksjeforvalterne ført til at porteføljene har hengt godt med. Fremover noterer vi oss at vår posisjonering, kombinert med at aksjevalgene til de underliggende aksjeforvalterne gir en aksjedel med rimeligere verdsettelse, høyere utbyttegrad, høyere forventet inntjeningsvekst og lavere belåningsgrad relativt til MSCI ACWI.

Få det siste, først!

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få nyheter direkte til innboksen din.
Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish