November 2023
Porteføljekommentar: Kraftig oppgang i aksje- og rentemarkedet

Fallende renter og økt optimisme for en «myk landing» sendte både aksje- og rentemarkedene kraftig opp i november. Den norske kronen styrket seg mot de fleste relevante valutaer, noe som ga et negativt valutabidrag for norske investorer i utenlandske aksjer
Martin Indal Andersen
Martin Indal Andersen 
investeringsspesialist

Om aksjer

(Norge: 2,9 prosent MSCI World: 5,5 prosent MSCI EM: 4,2 prosent MSCI China All: -1,6 prosent)

November ble en veldig sterk måned for aksjemarkedet. I lokal valuta, steg MSCI World 8,3 prosent, europeiske aksjer steg 6,6 prosent og amerikanske aksjer målt gjennom S&P 500 steg 9,1 prosent. For en norsk investor ble oppgangen noe mindre, da kronen styrket seg gjennom måneden. Målt i norske kroner var indeksene opp henholdsvis 5,5, 6,2 og 5,2 prosent. Med unntak av energisektoren, ned 0,9 prosent, var øvrige sektorer positive målt i lokal valuta på verdensbasis. IT ledet an med en oppgang på 13,3 prosent, etterfulgt av eiendom, forbruksvarer og finans som steg henholdsvis 10,9, 9,8 og 9,3 prosent. Den sterke oppgangen innfor IT og forbruksvarer førte til at stilfaktoren «vekst» leverte meravkastning, sammenlignet mot stilfaktorene «kvalitet» og «verdi». Indeksen1 som fanger opp de ti største teknologiselskapene i USA, var opp 9,5 prosent i november.  

Det ble en god måned også i det norske aksjemarkedet, selv om det hang noe etter resten av verden. Oslo Børs Fondindeks var opp 2,9 prosent og OBX-indeksen som inkluderer de 25 mest omsatte aksjene på Oslo Børs, var opp 1,1 prosent. Deler av meravkastningen fra fondsindeksen sammenlignet med OBX, skyldes lavere eksponering mot energisektoren, som var ned 3,9 prosent. Oljeprisen fortsatte fallet fra oktober og falt ytterligere 6,9 prosent gjennom november. Sjømatsindeksen drev mye av oppgangen og steg 5,8 prosent.  

I forrige måned steg fremvoksende markeder (EM) 6,2 prosent. Mye av oppgangen var drevet av India, Taiwan og Brasil som var opp 6,9, 9,0 og 11,7 prosent i lokal valuta. Kinesiske aksjer steg 0,6 prosent i lokal valuta. Innenfor EM var det stilfaktoren «kvalitet» som leverte høyest avkastning på 5,8 prosent, mot 5,5 prosent fra «verdi» og 5,4 prosent fra «vekst». Alle store sektorer leverte positiv avkastning og det var kommunikasjon, IT og industri som ledet an med oppgang på henholdsvis 10, 8,9 og 7,3 prosent.  

Avkastningen var høy for våre foretrukne aksjeforvaltere, som i snitt var i tråd med sine respektive referanseindekser. Siden den norske kronen styrket seg, lønnet det seg å være sikret til den. Av våre foretrukne aksjeforvaltere er SGA sikret til norske kroner, og de endte opp 9,0 prosent i november, 0,9 prosent foran sin referanseindeks. Vår momentumforvalter Jennison hadde medvind fra sin høye allokering mot teknologi og forbruksvarer. De steg med 8,4 prosent og slo sin referanseindeks med 3,0 prosent. Schroders og J O Hambro, forvalterne som er mer opptatt av verdsettelse og mindre grad eksponert mot bransjene som hadde medvind i november, havnet bak referanseindeksen med 2,3 og 1,7 prosentpoeng. Innenfor EM, leverte GQG 5,4 og ARGA 1,4 prosent, mens referanseindeksen var opp 4,2 prosent.  Våre norske forvaltere Arctic og Holberg leverte 3,7 og 2,8 prosent respektivt, mot 2,9 prosent for sin referanseindeks.  

Om renter

(Global «IG» kreditt: 4,5 prosent Global «HY» kreditt: 4,1 prosent)  

November ble en sterk måned i det globale rentemarkedet. Global «IG» var opp 4,5 prosent og hadde dermed sin nest beste månedlige avkastning fra indeksen startet i 1997. Global «HY» var opp 4,1 prosent i november. Både nedgang i rentemarkedet og reduksjon i kredittpåslaget førte til oppgang i kursene. Ved utgangen av november var effektiv rente for Global «IG» og Global «HY» 5,25 og 8,54 prosent, mens kredittpåslaget for indeksene var 1,22 og 4,23 prosent.   


Rentedelen av våre anbefalte porteføljer består generelt sett av lån med noe kortere løpetid sammenlignet med indeks og middels kredittrisiko. I tillegg benytter vi en kombinasjon av rentepapirer med fast- og flytende rente. Med tanke på bevegelsene vi så i rentemarkedet i november, lønnet det seg å ha fastrente papirer, kredittrisiko og lang løpetid. I oktober var det Janus Henderson og TwentyFour Strategic Income Fund som leverte høyest avkastning med henholdsvis 4,7 og 4,5 prosent. Begge disse fondene søker høyere kredittrisiko og har rentepapirer med noe lengre løpetid. JPM Global Government Bond (inkludert i porteføljer til klienter med lavere aksjevekting) investerer i statsobligasjoner med lengre løpetid. Fallende renter bidro positivt og fondet leverte 2,8 prosent avkastning. Øvrige rentefond som vi kategoriserer som «IG» leverte også positiv avkastning. Schroders Alternative Securitised Income, Alfred Berg Nordic IG og TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income steg henholdsvis 0,7, 0,9 og 0,9 prosent i løpet av måneden. Alle rentefond er valutasikret til norske kroner.  


Våre klienters rentedel har en årlig brutto effektiv rente på rundt 6-8 prosent (avhengig av sammensetning), som vi anser som en attraktiv kompensasjon for kredittrisikoen som tas. 


Om alternative strategier  


Det var store forskjeller innenfor alternative strategier i november. Vi benytter alternative strategier i våre foretrukne porteføljer som et diversifiserende element mot tradisjonelle aksje- og rentefond. Sammensetning av denne aktivaklassen varierer i de ulike foretrukne porteføljene. Etter tre måneder med god utvikling hadde Systematica en svak måned og var ned 4,4 prosent. Amundi og GMO hadde en sterk måned og leverte henholdsvis 5,1 og 4,4 prosent avkastning. Førstnevnte hadde blant annet medgang fra fall i lange renter, etter å ha lidd for å ha vært posisjonert for det siden 2. kvartal. Disse tre fondene er valutasikret til norske kroner. 


Om valutaeffekt

(MSCI ACWI i NOK versus MSCI ACWI i lokal valuta: -2,7 prosent)

Den norske kronen kom tilbake i november og styrket seg noe mot øvrige valutaer. Kronen styrket seg mot US dollar, euro og kinesiske Yuan med henholdsvis 3,5, 1,3 og 1,7 prosent. Dette ga et negativt valutabidrag for globale aksjefond med åpen valuta.  


Om overordnet posisjonering 


Overordnet var vår strategiske posisjonering svakt negativ i november. Med fallende renter var det en ulempe å ha en overvekt av rentefond med kort durasjon i porteføljen. Det var i midlertidig en fordel med allokering mot høyrentefond, da kredittpåslaget ble lavere i løpet av måneden. Overvekt mot EM og Norske aksjer bidro til mindreavkastning mot verdensindeksen. Av aksjefondene kom de største positive bidragene fra fond med eksponering mot stilfaktorene «vekst» og «momentum», samt valutasikring på deler av aksjeporteføljen.  

Våre vurderinger fremover 

  • Våre klienters rentedel ligger an til å bidra med årlig brutto effektiv rente på rundt 6-8 prosent (avhengig av sammensetning) de neste årene. 
  • Volatiliteten i rentemarkedet fører til at vi fortsetter evalueringen av sammensetningen av våre anbefalte porteføljers rentedel, med spesielt fokus på om vi har tilstrekkelig rentesensitivitet.  
  • Alternative strategier forventes å bidra med risikodemping og avkastning fremover.
  • Hittil i år har aksjemarkedet i stor grad vært drevet av at de store amerikanske vekstselskapene har blitt dyrere. På tross av  motvind fra vår posisjonering innen aksjer (lavere vekting mot USA relativt til markedet og en balansert tilnærming til forvalterstilene verdi, kvalitet og vekst), har meravkastning fra aksjeforvalterne ført til at porteføljene har hengt godt med. Fremover noterer vi oss at vår posisjonering, kombinert med at aksjevalgene til de underliggende aksjeforvalterne gir en aksjedel med rimeligere verdsettelse, høyere utbyttegrad, høyere forventet inntjeningsvekst og lavere belåningsgrad relativt til verdensindeksen.  

 

Få det siste, først!

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få nyheter direkte til innboksen din.
Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish