Mai 2022 - Porteføljekommentar

Finansmarkedene var preget av store svingninger i mai. Sentralbankene ønsker seg myk landing, der innstramming av finansielle forhold skjer uten kraftig oppbremsing av økonomisk vekst. Energiprisene fortsatt under press, tegn til lettelser i Kina.
Sturla  Skogland, CFA
Sturla Skogland, CFA 
Investeringsdirektør / CIO

Om aksjer

(Norge: +2,2 % MSCI World: +1,0 % MSCI EM: +1,3 % MSCI China All: +2,7 %)

Av markedene vi følger tettest hadde Oslo Børs og Kina All Shares høyest avkasting, opp 2 prosent (uavhengig av målevaluta). Oslo Børs ble støttet av økende oljepris (brent olje var opp 15 USD fatet i mai), mens sentimentet bedret seg i Kina i takt med fallende smitte- og dødstall knyttet til Omikron, som også bidro til at Fremvoksende Markeder slo utviklede markeder i mai. Innenfor aksjestilfaktorene var det kun «verdi» som utmerket seg relativt til indeks, med 2-3 % meravkastning avhengig av region (både Schroders Global Recovery og ARGA sine stilfaktorindekser). «Kvalitet» og «lav volatilitet» var de svakeste stilfaktorene, ned 1-1,5 % mer enn den globale indeksen (samtlige av våre forvaltere innenfor disse stilene klarte seg riktignok bedre enn dette). I Kina fikk mindre selskaper (small cap) en kjemperekyl relativt til større selskaper (large cap), noe som gjenspeiles i Bin Yuan sin relative avkastning i mai (de fokuserer i større grad på selskaper med lavere markedsverdi). 

Om renter

(Global «IG» kreditt: 0 % Global «HY» kreditt: -0,4 %) 

På overordnet nivå hjalp lav rentedurasjon innenfor renter, men dette ble utjevnet av at kredittpåslaget (premien for å låne penger til låntagere med lavere kredittkvalitet) økte innenfor «high yield» og strukturert kreditt, siden de fleste av våre forvaltere er eksponert mot minst en av disse rentesegmentene. Strukturert kreditt er fortsatt attraktivt, og «high yield» i økende grad (se «Våre vurderinger fremover» nederst i kommentaren). BlueBay IG ARB, som ikke er eksponert mot «high yield» eller strukturert kreditt, klarte seg best over måneden.   

Om alternative strategier 

Bruken av alternative strategier, i stedet for en høyere allokering mot renter, var positivt. GMO, hjulpet av eksponeringen mot rimelige prisete selskaper, og Systematica utmerket seg, selv med lav netto eksponering mot aksjer. 

Om valutaeffekt

(MSCI ACWI i NOK versus MSCI ACWI i lokal valuta: +1,2 %)

Kronesvekkelsen fortsatte i mai, men med lavere takt mot USD og høyere mot EUR (med henholdsvis 1 prosent og 3,5 prosent svekkelse). Kronesvekkelsen ga et positivt valutabidrag fra de åpne internasjonale aksjefondene.  

Om overordnet posisjonering

Vår strategiske posisjonering hjalp over måneden og en hel rekke fond, primært på aksjesiden, leverte i tillegg meravkastning. Forvaltere med eksponering mot rimeligere selskaper (Schroders GR, ARGA, og GMO), og rekylen i kinesiske aksjer og meravkastning fra Bin Yuan mer enn veide opp for fortsatt motvind fra Jennison, forvalteren som investerer i selskaper med høyere vekst og høyere prising. Over de siste månedene har Jennison rotert porteføljen mot vekstaksjer med litt lavere vekst og mer visibilitet på kontantstrømmer, og vi har fortsatt tro på at Jennison er riktig forvalter for å gi oss eksponering mot momentum/vekst i henhold til vår preferanse for en balansert eksponering mot ulike forvalterstiler. I tillegg revurderte vi analysen for aksjefondsuniverset for «Global Kvalitet» og Impax og J O Hambro forsvarte sin plass som foretrukne forvaltere.  

Våre vurderinger fremover

  • Renter har steget til nivåer der vi vurderer å øke rentesensitiviteten i sammensetningen av rentefond for klienter med lavere risikoprofil. Rentesensitivitet forventes å beskytte nedsiden i neste økonomiske nedtur.
  • I mars 2021 reduserte vi kredittrisikoen for klienter med rentefond. Kredittpåslaget nærmer seg nå nivåer der vi vil vurdere å redusere denne undervekten mot kreditt. Kombinasjon av økte renter og økte kredittpåslag gir mer attraktive nivåer for løpende avkastning fremover.

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish