Juli 2023
Porteføljekommentar: "Oppgang i rente- og aksjemarkedet, og kronen"

Økte styringsrenter i USA og Eurosonen. God avkastning for rente- og aksjemarkeder, spesielt fremvoksende markeder innen aksjer, men styrking av den norske kronen dro ned aksjeavkastningen målt i norske kroner.
Sturla  Skogland, CFA
Sturla Skogland, CFA 
Investeringsdirektør / CIO

Vel overstått sommer. Vi viser samtidig til porteføljekommentaren for juni, som også inkluderer kommentarer om utviklingen i første halvår.


Om aksjer

(Norge: 3,1 % MSCI World: -2,4 % MSCI EM: 0,3 % MSCI China All: 2,9 %) 

BNP veksten for 2. kvartal i USA endte på 2,4 prosent, samtidig som inflasjonen (målt med årlig endring i CPI) kom ned til 3 prosent. Det såkalte «myk landing» scenariet (at inflasjonen kommer ned, uten at arbeidsledigheten stiger kraftig) har tilsynelatende fått flere tilhengere. I mangel på større negative nyheter førte dette til at juli ble nok en god måned for aksjer.  

I lokal valuta steg MSCI World 2,9 prosent, drevet av amerikanske aksjers oppgang på 3,2 prosent, mens Europa steg 2,1 prosent. Kronen styrket seg kraftig mot nærmest alle valutaer, så målt i norske kroner var tilsvarende avkastning -2,4, -2,6 og -2,5 prosent.  

Det var generelt verdisektorene som utmerket seg, og energi, finans, og materialer steg 6,1, 4,8 og 3,9 prosent målt i lokal valuta, men også vekstsektoren kommunikasjon steg hele 6,1 prosent, drevet av god utvikling i Alphabet (eierselskapet til bl.a. Google) og Meta (tidligere Facebook). Svakeste sektorer var helse, konsumvarer og forsyning med avkastning på henholdsvis 0,8, 1,2 og 1,3 prosent i lokal valuta. Indeksen for små selskaper slo tilsvarende indeks for store selskaper med 1,6 prosent.  

Oslo Børs fondsindeks var opp 3,1 prosent, mens OBX indeksen (de 25 mest omsatte aksjene) leverte 3,3 prosent. Energiindeksen steg 2,2 prosent, mens sjømatindeksen steg 3,7 prosent etter junis kraftige fall.  

Fremvoksende markeder steg 5,3 prosent i lokal valuta, drevet av god avkastning fra kinesiske aksjer, som målt med MSCI China All Shares steg 7,9 prosent i juli. Den norske kronen styrket seg også mot valuta i fremvoksende markeder, så tilsvarende avkastningstall målt i norske kroner var henholdsvis 0,3 og 2,9 prosent. Internasjonale investorer har vært skuffet over takten på økonomisk aktivitet i Kina etter gjenåpningen, mens markedet i juli ble drevet opp av optimisme om at sentralstyret vil komme med tiltak for å gjenopprette tilliten blant forbrukere og stimulere til økt forbruk og økonomisk vekst. Det er også relativt tydelige signaler på at den regulatoriske innstrammingen av den digitale økonomien som startet i sommeren 2021 er forbi, noe som gjenspeiles i sektoravkastningen i juli (se under).  

Øvrige store markeder innen EM, som Taiwan, India og Brasil, leverte 2,4, 3,3 og 3,4 prosent avkastning respektivt målt i lokal valuta. Verdisektorene materialer og energi gjorde det bedre enn EM indeksen, og skapte 7,6 og 6,4 prosent avkastning i lokal valuta, men det var spesielt forbruksvarer (som er dominert av kinesiske plattformselskaper som Alibaba, Meituan og JD.com) som utmerket seg med 12,9 prosent avkastning i lokal valuta. IT, konsumvarer og forsyning var svakeste sektorer med henholdsvis 1,0, 2,3 og 2,9 prosent avkastning.

I snitt gjorde våre foretrukne aksjeforvaltere det noe dårligere enn sine respektive indekser. På den positive siden leverte den globale verdiforvalteren Schroders Global Recovery 1,5 prosent bedre avkastning enn MSCI ACWI (men var ned 0,6 prosent), mens ARGA slo EM indeksen med 0,4 prosent (og var opp 0,7 prosent). SGA Global Growth skapte ikke meravkastning, men gitt at dette globale fondet er valutasikret til norske kroner var absolutt avkastning 2,2 prosent og bidro således positivt til totalavkastning, og var kun slått av den norske forvalteren Arctic Norwegian Value Creation som var opp 2,7 prosent i juli (men bak sin indeks). Svakest relativ avkastning kom fra den andre norske forvalteren, Holberg (3,1 prosent bak fondsindeksen, men 0 prosent avkastning), den globale kvalitetsforvalteren Impax (2,4 prosent bak indeks med et fall på 4,5 prosent), mens den kinesiske forvalteren Bin Yuan endte 2,3 prosent bak MSCI China All Shares (igjen drevet i større grad av det forvalter ikke eier enn det de eier), men skapte 0,6 prosent avkastning.

Om renter

(Global «IG» kreditt: 0,6 % Global «HY» kreditt: 1,4 %)  

Kredittpåslaget falt mer i juli enn det statsrenter steg (sistnevnte er negativt for avkastning på rentepapirer alt annet like), noe som er positivt for obligasjoner som er sensitiv til endringer i kredittpåslaget. Kredittpåslagene for Global «HY» falt mer enn for Global «IG», og kombinert med lavere renterisiko endte indeksen opp 1,4 prosent, mens indeksen for Global «IG» steg 0,6 prosent. Effektiv rente for indeksene for Global «IG» og Global «HY» sto ved utgangen av juli på 5,2 og 8,5 prosent respektivt, der kredittpåslaget utgjør henholdsvis 1,3 og 4,2 prosent.  

Rentedelen av våre anbefalte porteføljer består generelt sett av lån med kortere løpetid og middels kredittrisiko, samt en kombinasjon av lån med fast- og flytende rente. Våre anbefalte rentefond som søker høyere avkastning (TwentyFour SIF, Janus Henderson og Storm) leverte avkastning i tråd med Global «HY», selv med sin konservative posisjonering. Rentefondene som vi kategoriserer innenfor «IG» leverte bedre enn Global «IG», med unntak av JPM Global Government Bond (kun inkludert i porteføljer til klienter med lavere aksjevekting) som var ned 0,2 prosent (riktignok 0,3 prosent bedre enn den globale statsobligasjonsindeksen som var ned 0,5 prosent). Samtlige rentefond er valutasikret til norske kroner.

Våre klienters rentedel har nå en årlig brutto effektiv rente på rundt 6-8 prosent (avhengig av sammensetning), som vi anser som attraktiv kompensasjon for kredittrisikoen som tas. 

Om alternative strategier  

Bidraget fra alternative strategier, i stedet for en høyere allokering mot renter, var relativt flatt i juli. GMO og Amundi steg henholdsvis 2,9 og 0,8 prosent, mens Systematica var ned 1,6 prosent. Samtlige fond innen alternative strategier er valutasikret til norske kroner.

Om valutaeffekt

(MSCI ACWI i NOK versus MSCI ACWI i lokal valuta: -5,3 %) 

I juli styrket den norske kronen seg kraftig mot de fleste relevante valutaer. Dette ga et negativt valutabidrag fra åpne globale aksjefond.  

Om overordnet posisjonering

Vår strategiske posisjonering var positiv i juli. Innenfor renter var kort løpetid positivt, og valutasikring av alternative strategier hjalp også. Aksjeposisjonering var positiv, der den høyere vektingen mot fremvoksende markeder (inkludert Kina) relativt til den globale indeksen bidro, i tillegg til innslaget av et valutasikret globalt aksjefond i en måned der kronen styrket seg kraftig. Dette samlet motarbeidet den negative meravkastningen som aksjefondene i snitt genererte i juli.  

Våre vurderinger fremover

  • Våre klienters rentedel ligger an til å bidra med årlig brutto effektiv rente på rundt 6-8 prosent (avhengig av sammensetning) de neste årene.
  • Alternative strategier forventes å bidra med risikodemping og avkastning fremover.
  • Samtlige aksjemarkeder ble rimeligere i 2022. På tross av det som oppleves som en usikker periode for investering i aksjer er flere markeder og gode selskaper priset på det vi mener vil vise seg å være attraktive nivåer for langsiktig verdiskapning.  

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish