Januar 2023 - Porteføljekommentar

Markedet tok innover seg 1) avtagende inflasjonspress, 2) en mindre dramatisk energikrise enn fryktet i Europa og 3) Kinas u-sving på «Zero-COVID». Renter og kredittpåslag falt, som ga positiv utvikling i rentemarkedet. Globale aksjemarkeder steg kraftig og Oslo Børs underpresterte. Den norske kronen svekket seg.
Sturla  Skogland, CFA
Sturla Skogland, CFA 
Investeringsdirektør / CIO

Om aksjer

(Norge: +3,0 % MSCI World: +8,6 % MSCI EM: +9,4 % MSCI China All: +12,6 %)
Med et historisk vanskelig år for både aksjer og renter bak oss, fikk det nye året en pangstart. På tross av usikkerheten som fortsatt råder om inntjening og økonomisk vekst fremover, tok markedet inn over seg 1) avtagende inflasjonspress peker mot at rentetoppen er nær, 2) en mindre dramatisk energikrise enn fryktet i Europa takket være en mild vinter og atferdsendring blant forbrukere og næringsliv og 3) Kinas gjenåpning etter mer enn 1000 dager med «Zero-COVID/People-first and life-first». Omfanget av kursoppgangen innen aksjer gjenspeilet trolig også til dels hvor forsiktig investorer var posisjonert ved utgangen av 2022.  


MSCI World steg 8,6 prosent målt i norske kroner (6,5 prosent målt i lokal valuta). Europa steg 10,1 prosent og USA var opp 7,7 prosent i norske kroner, men avkastningen målt i lokal valuta (henholdsvis 6,7 prosent og 6,3 prosent) viser at differansen i norske kroner var primært drevet av at euroen steg mer enn den amerikanske dollaren. Oslo Børs fondsindeks var opp 3 prosent, holdt igjen av de tungt vektede energiselskapene (Oslo Børs Energiindeks falt 6,9 prosent), men hjulpet av sjømataksjene (Oslo Børs Sjømatindeks var opp 10,4 prosent).   

Fremvoksende markeder steg 9,4 prosent målt i norske kroner, men også her var «meravkastningen» relativt til utviklede markeder drevet av at valuta innen fremvoksende markeder steg mer enn i utviklede markeder (MSCI Emerging Markets var opp 6,5 prosent målt i lokal valuta). Den kinesiske samleindeksen steg 12,6 prosent målt i norske kroner (9,7 prosent i lokal valuta), og fortsatte oppgangen etter at smittevernsrestriksjonene ble fjernet tidlig i desember. 

Aksjeforvalterne gjorde det i snitt bedre enn sine respektive indekser, ledet spesielt av Schroders Global Recovery (4,5 prosent bedre enn indeks) og Jennison (3,9 prosent bedre enn indeks). Forvalteren av kinesiske aksjer, Bin Yuan, leverte 8,7 prosent avkastning, men dette var 3,9 prosent bak den kinesiske samleindeksen og skyldes primært hva vår foretrukne forvalter ikke eier (blant andre Tencent og Alibaba). GQG leverte 3 prosent lavere avkastning enn fremvoksende markeder, også drevet av at de eier 6,6 prosent i Kina (relativt til 30 prosent i indeks). 

Om renter

(Global «IG» kreditt: +3,3 % Global «HY» kreditt: +3,8 %) 
Med forventninger om fortsatt avtagende inflasjon og positivt sentiment, falt både rentenivået og kredittpåslaget. Dette førte til positiv avkastning innen alle rentesegmenter (stat- og selskapsgjeld, innen både høy og lav kredittkvalitet). Alle rentefond leverte positiv avkastning, men det positive bakteppet påvirket spesielt fond med høyere kredittrisiko og primært fastrentelån i porteføljen, ledet av TwentyFour, Janus Henderson Global High Yield og BlueBay EM Corporate High Yield (opp 3,8 prosent, 3,6 prosent og 3,4 prosent respektivt). Våre klienters rentedel har en årlig brutto effektiv rente på rundt 5-8 prosent (avhengig av sammensetning).  

Om alternative strategier 

Bruken av alternative strategier, i stedet for en høyere allokering mot renter, var svakt negativt til negativt fra et overordnet syn, avhengig av porteføljesammensetning. Dette var primært drevet av den sterke avkastningen fra rentemarkedet generelt i januar.  

Om valutaeffekt

(MSCI ACWI i NOK versus MSCI ACWI i lokal valuta: +2,2 %) 
I januar svekket kronen seg mot euro, kinesisk Yuan og den amerikanske dollaren, som ga et positivt valutabidrag fra åpne globale aksjefond. 

Om overordnet posisjonering

Vår strategiske posisjonering var svakt negativ i januar. Sammensetningen av renter og alternative strategier var negativ gitt lav rentesensitivitet, mens undervekten mot amerikanske aksjer til fordel for fremvoksende markeder og Kina bidro positivt. Aksjefondene gjorde det også i snitt bedre enn markedet og sine respektive referanseindekser. Verdsettelsesnivåer for vår posisjonering innen både renter og aksjer viser til gode utsikter for å skape god langsiktig avkastning fremover uten å være avhengig av at et spesifikt scenario inntreffer. 

Våre vurderinger fremover

  • Våre klienters rentedel ligger an til å bidra med årlig brutto effektiv rente på rundt 5-8 prosent (avhengig av sammensetning) de neste årene. Etter den gode utvikling i rentemarkedet siden vi økte kredittrisiko i september 2022, gjør vi en gjennomgang av markedet for å se om det er muligheter for å øke kredittkvaliteten i porteføljen uten å redusere brutto effektiv avkastning betraktelig.
  • Samtlige aksjemarkeder ble rimeligere i 2022. På tross av det som oppleves som en usikker periode for investering i aksjer er flere markeder og gode selskaper priset på det vi mener vil vise seg å være attraktive nivåer for langsiktig verdiskapning. 
  • Vi viser samtidig til 2022: oppsummert, der vi går igjennom driverne av markedet, vår anbefalte posisjonering og våre foretrukne fond i kalenderåret 2022. 

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish