Februar 2024
Porteføljekommentar: En sterk måned for globale aksjer

Høy avkastning fra fremvoksende- og utviklende markeder. Norske aksjer fortsetter å henge etter. Stigende markedsrenter og lavere kredittpåslag preget rentemarkedet. Den norske kronen svekker seg og fortsetter den negative trenden. 

Last ned PDf
Martin Indal Andersen
Martin Indal Andersen 
investeringsspesialist
Aksjer

Aksjer

Februar ble nok en sterk måned i aksjemarkedet. Kina (MSCI China All) og fremvoksende markedet (MSCI EM) ledet an oppgangen, men utviklede markeder fulgte tett bak. I lokal valuta var MSCI World (utviklede markeder) opp 4,6 prosent. Amerikanske aksjer steg 5,3 prosent (målt ved S&P 500), mens europeiske aksjer hang etter og steg 2,0 prosent (målt ved Stoxx 600). Japanske aksjer nådde en etterlengtet «all-time high» og passerte forrige toppnotering fra 1989. Den norske kronen fortsatte den svake trenden og svekket seg ytterligere gjennom måneden. 

Det var flere sektorer som utmerket seg i februar. Med unntak av forsyning, leverte samtlige sektorer i utviklede- og fremvoksende markeder positiv avkastning. Det var sektorene forbruksvarer, IT og industri som leverte høyest avkastning.

Mye av avkastningen innenfor IT ble drevet av selskaper knyttet til kunstig intelligens. I globale markeder var det Nvidia som bidro mest til avkastningen og innenfor fremvoksende markeder var det Taiwan Semiconductor som ledet an.

I utviklende markeder fortsatte trenden med at store selskaper slår små selskaper. I USA og Europa leverte store selskaper 2,0 og 1,1 prosent meravkastning mot små selskaper. Også i fremvoksende markeder var det de store selskapene som var vinnerne og leverte 2,1 prosent høyere avkastning. 

Fjorårets store tema innenfor amerikanske aksjer, de såkalte «Magnificent 7»-selskapene fortsatte å drive avkastning i det amerikanske aksjemarkedet. De var samlet sett opp 8,2 prosent, men det var store forskjeller i avkastningen mellom de syv selskapene. Det var nesten 30 prosent forskjell mellom «vinneren» Nvidia og «taperen» Apple. 

Det norske aksjemarkedet fortsatte den trege starten på året og leverte 0,2 prosent avkastning i februar (målt ved Oslo Børs Fondindeks). Mye av forklaringen ligger i negativ avkastning fra energisektoren. Energiindeksen endte ned 6,8 prosent. Sjømatselskapene hadde en sterk måned etter at flere selskaper leverte sterke kvartalsrapporter og sjømatindeksen steg 10,7 prosent. 

Fremvoksende markeder («EM») var opp 5,1 prosent i lokal valuta. Kinesiske aksjer, som vekter tungt i indeksen hadde en sterk måned og var opp 9,3 prosent. Også India og Taiwan som utgjør en betydelig andel av indeksen var opp, henholdsvis 2,6 og 6,0 prosent. 

På stilfaktornivå var både momentum, vekst og kvalitet foran verdensindeksen, mens de mer defensive stilfaktorene verdi og lav volatilitet hadde svakere relativ utvikling. 

Stilfaktor sammenlignet med verdensindeksen

I snitt havnet våre foretrukne aksjeforvaltere marginalt bak sine respektive referanseindekser i februar. Kronesvekkelsen bidro positivt til avkastningen i aksjefondene med åpen valuta. Jennison (global momentum), endte måneden opp 9,9 prosent og 4,1 prosent foran verdensindeksen. Mye av meravkastningen skyldes overvekt mot IT og forbruksvarer. Bin Yuan var også opp 9,9 prosent, men havnet 0,8 prosent bak sin referanseindeks. Andre fond som slo sin referanseindeks, var Arctic (+2,0 %), Acadian (+1,7 %) og GQG (+0,1 %).  

Renter

Renter

Globale High Yield «HY» obligasjoner var opp 0,4 prosent i februar, mens Investment Grade «IG» var ned 1,2 prosent. Forskjellen i avkastning kan delvis forklares med oppgang i markedsrentene slo hardere inn på «IG» på grunn av høyere rentesensitivitet, samt at kredittpåslaget falt mindre for “IG” enn “HY”.

Ved utgangen av februar var effektiv rente for Global «IG» og Global «HY» 5,01 og 7,69 prosent, mens kredittpåslaget for indeksene var 1,06 og 3,30 prosent, en nedgang på 0,05 og 0,36 prosent fra forrige måned.

Rentedelen i våre anbefalte porteføljer består generelt sett av lån med noe kortere løpetid sammenlignet med indeks og middels kredittrisiko. I tillegg benytter vi en kombinasjon av rentepapirer med fast- og flytende rente. Rentefondene som hovedsakelig investerer i obligasjoner med lavere kredittkvalitet (high yield), hadde en blandet februar. TwentyFour Strategic Income Fund, Storm Bond Fund og Janus Henderson Global High Yield leverte henholdsvis -0,3, 0,6 og 0,4 prosent avkastning.

JPM Global Government Bond (inkludert i porteføljer til klienter med lavere aksjevekting) investerer i statsobligasjoner med lengre løpetid. Høyere markedsrenter i februar bidro negativt og fondet endte ned 0,9 prosent. Øvrige rentefond som vi kategoriserer som «IG» unngikk negativ avkastning; TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income, Alfred Berg Nordic IG og Schroders Alternative Securitised Income utviklet seg henholdsvis 0,0, 0,4 og 0,6 prosent i løpet av måneden. Alle rentefond er valutasikret til norske kroner.

Våre klienters rentedel har en årlig brutto effektiv rente på rundt 5-8 prosent (avhengig av sammensetning), som vi anser som en attraktiv kompensasjon for kredittrisikoen som tas.

Alternative strategier

Alternative strategier

Vi benytter alternative strategier i våre foretrukne porteføljer som et diversifiserende element mot tradisjonelle aksje- og rentefond. Sammensetning av denne aktivaklassen varierer i de ulike foretrukne porteføljene. Amundi leverte høyest avkastning med 0,9 prosent, mens både Systematica og GMO steg 0,5 prosent. Fondene er valutasikret til norske kroner.

Valutaeffekt

Om valutaeffekt

Den norske kronen fortsatte trenden fra forrige måned og svekket seg ytterligere i februar. Svakere krone gir positivt avkastningsbidrag til verdipapirer notert i fremmed valuta. Vi sikrer rentefond og fondene innen alternative strategier, og har majoriteten av aksjefondene usikret.

Posisjonering

Om overordnet posisjonering

Overordnet var vår strategiske posisjonering positiv for porteføljer med stor andel renter og negativ for porteføljer med overvekt av aksjer. Med høyere renter var det en fordel å ha en overvekt av rentefond med kort durasjon i porteføljen. Det var positivt med kreditt i porteføljen, og spesielt innen lavere kvalitet (high yield). På aksjesiden var overvekten mot fremvoksende markeder og Kina positiv, men allokering mot stilfaktoren verdi bidro negativt.

Fremover

Våre vurderinger fremover

  • Våre klienters rentedel ligger an til å bidra med årlig brutto effektiv rente på rundt 5-8 prosent (avhengig av sammensetning) de neste årene.
  •  Lavere kredittpåslag i rentemarkedet fører til at vi fortsetter evalueringen av sammensetningen av våre anbefalte porteføljers rentedel, med spesielt fokus på hvor mye kredittrisiko vi skal ta. 
  • Alternative strategier forventes å bidra med risikodemping og avkastning fremover. 
  • I 2023 var aksjemarkedet i stor grad vært drevet av at de store amerikanske vekstselskapene har blitt dyrere. På tross av  motvind fra vår posisjonering innen aksjer (lavere vekting mot USA relativt til markedet og en balansert tilnærming til forvalterstilene verdi, kvalitet og vekst), har meravkastning fra aksjeforvalterne ført til at porteføljene har hengt godt med. Fremover noterer vi oss at vår posisjonering, kombinert med at aksjevalgene til de underliggende aksjeforvalterne gir en aksjedel med rimeligere verdsettelse, høyere utbyttegrad, høyere forventet inntjeningsvekst og lavere belåningsgrad relativt til verdensindeksen.

Relevante indekser

Få det siste, først!

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få nyheter direkte til innboksen din.
Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish