Februar 2023 - Porteføljekommentar

I USA var tall på inflasjon, detaljhandel og arbeidsmarkedet sterkere enn ventet. Markedet priset inn at styringsrenter må videre opp og bli der lenger for å få ned inflasjon. Renter og kredittpåslag steg, og globale aksjer falt målt i lokal valuta. Den norske kronen svekket seg.
Sturla  Skogland, CFA
Sturla Skogland, CFA 
Investeringsdirektør / CIO

Om aksjer

(Norge: +3,2 % MSCI World: +1,1 % MSCI EM: -3,1 % MSCI China All: -4,5 %)

Etter januars sterke start på året for risikable aktiva, tok aksjemarkedet en pust i bakken i februar. Økonomiske data i USA var jevnt over sterkere enn ventet, som førte til at diskusjonen om den ventete resesjonen der borte blir «hard» eller «myk», nå har dreid mot et scenario der USA unngår resesjon. Dersom det inntreffer antas det å måtte møtes med høyere styringsrenter fra den amerikanske sentralbanken («Fed»), noe som styrket den amerikanske dollaren og tynget enkelte aksjemarkeder.  

I norske kroner steg MSCI World 1,1 prosent, mens USA steg 1,0 prosent. Målt i lokal valuta var riktignok indeksene ned henholdsvis 1,6 og 2,5 prosent, som viser effekten av kronesvekkelsen over måneden. Europa steg 3,0 prosent i norske kroner, og klarte også å genere positiv avkastning målt i lokal valuta (+1,9 prosent). Oslo Børs fondsindeks var opp 3,2 prosent, drevet av de tungt vektede energiselskapene (Oslo Børs Energiindeks var opp 4,3 prosent). 

Fremvoksende markeder falt 3,1 prosent målt i norske kroner, og også her bidro valutabevegelser positivt (målt i lokal valuta var MSCI EM ned 4,7 prosent). Fremvoksende markeder ble tynget av Kina, som falt 4,5 prosent (6,5 prosent målt i lokal valuta), etter det som trolig kan tilskrives en kombinasjon av gevinsttagning etter svært høy avkastning siden november 2022, og en fortsatt ruglete gjenåpning etter årevis med koronarestriksjoner. 

De fleste av aksjeforvalterne gjorde det bedre enn sine respektive indekser, der Holberg, GQG, Jennison, Schroders Global Recovery og Acadian alle utmerket seg med over 2 prosent meravkastning i februar. 

Om renter

(Global «IG» kreditt: -2,4 % Global «HY» kreditt: -1,2 %)  

Etter rentemarkedets gode avkastning i januar, korrigerte markedet noe på bakgrunn av forventningen om at det vil ta lenger tid å få inflasjonen ned, og at det vil kreve at styringsrenter må høyere, og forbli der lenger, for å få det til. Både rentenivået og kredittpåslaget steg (som er negativt for kurser på rentepapirer), og påvirket særlig fond med høyere rentesensitivitet, og fond med høyere kredittrisiko og primært fastrentelån i porteføljen. Dette dro spesielt ned BlueBay EM Corporate High Yield og JPM Global Government Bond Fund (ned 2,4 prosent og 2,0 prosent respektivt). Schroders Alternative Securitised Income og Storm Bond Fund, som har primært flytende rentepapirer og kort løpetid, leverte henholdsvis 1,2 og 1,0 prosent avkastning. Våre klienters rentedel har en årlig brutto effektiv rente på rundt 5-9 prosent (avhengig av sammensetning).  

Om alternative strategier  

Bidraget fra alternative strategier, i stedet for en høyere allokering mot renter, var positivt. Spesielt for porteføljer uten Amundi Multi-Strategy Growth, som var ned 4,9 prosent. Systematica og GMO klarte seg bedre med +3,5 prosent og -1,4 prosent avkastning i det som var en svak måned målt i lokal valuta.  

Om valutaeffekt

(MSCI ACWI i NOK versus MSCI ACWI i lokal valuta: +2,5 %)

I februar svekket kronen seg mot den amerikanske dollaren og euro, som ga et positivt valutabidrag fra åpne globale aksjefond.

Om overordnet posisjonering

Vår strategiske posisjonering var positiv i januar. Sammensetningen av renter og alternative strategier bidro positivt gitt lav rentesensitivitet. På aksjesiden bidro undervekten mot amerikanske aksjer til fordel for fremvoksende markeder og Kina negativt, men aksjefondene bidro med nok meravkastning til å motvirke den negative effekten av vår geografiske posisjonering. Verdsettelsesnivåer for vår posisjonering innen både renter og aksjer viser til gode utsikter for å skape god langsiktig avkastning fremover uten å være avhengig av at et spesifikt scenario inntreffer.

Våre vurderinger fremover

  • Våre klienters rentedel ligger an til å bidra med årlig brutto effektiv rente på rundt 5-9 prosent (avhengig av sammensetning) de neste årene. Etter god utvikling i rentemarkedet siden vi økte kredittrisiko i september 2022, gjør vi en gjennomgang av markedet for å se om det er muligheter for å øke kredittkvaliteten i porteføljen uten å redusere brutto effektiv avkastning betraktelig.
  • Samtlige aksjemarkeder ble rimeligere i 2022. På tross av det som oppleves som en usikker periode for investering i aksjer er flere markeder og gode selskaper priset på det vi mener vil vise seg å være attraktive nivåer for langsiktig verdiskapning.  

 

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish