August 2023
Porteføljekommentar: "Svakere krone motarbeidet fall i aksjer"

Flere tegn på «myk landing» i USAs økonomi, men noe skuffende økonomisk data i Europa og Kina. Blandet utvikling i rentemarkedet, og nedgang i aksjemarkedene, spesielt Kina. Svekkelse av den norske kronen pyntet på avkastningen fra aksjer målt i norske kroner.
Sturla  Skogland, CFA
Sturla Skogland, CFA 
Investeringsdirektør / CIO

Om aksjer 

(Norge: -0,5 % MSCI World: 2,6 % MSCI EM: -1,3 % MSCI China All: -3,9 %) 

Det har kommet flere positive makrotall fra USA. Inflasjonen er på vei ned, samtidig som at arbeidsmarkedet har holdt seg sterkt med god sysselsettingsvekst og lav arbeidsledighet. Dette øker troen på det såkalte «myk landing» scenariet (at inflasjonen kommer ned, uten at arbeidsledigheten stiger kraftig).  

I lokal valuta falt MSCI World 1,8 prosent, der USA holdt mest igjen med et fall på 1,6 prosent, mens Europa falt 2,5 prosent. Kronen svekket seg mot nærmest alle valutaer, så målt i norske kroner steg tilsvarende indekser henholdsvis 2,6, 3,4 og 0,9 prosent.  

På sektornivå var det spesielt energi som dro lasset, men også helse og kommunikasjon slo MSCI World ved å genere 2,6, -0,2 og -1,2 prosent avkastning målt i lokal valuta. Øvrige sektorer gjorde det dårligere enn indeks, der forsyning, materialer og finans utmerket seg med negativt fortegn og falt henholdsvis 4,8, 3,1 og 2,8 prosent. Indeksen for store selskaper slo tilsvarende indeks for små selskaper med 1,7 prosent.  

Oslo Børs fondsindeks var ned 0,5 prosent, mens OBX indeksen (de 25 mest omsatte aksjene) leverte +1,5 prosent drevet av energiselskapene. Energiindeksen steg 6,8 prosent, mens sjømatindeksen steg 5,0 prosent.  

Fremvoksende markeder falt 4,7 prosent i lokal valuta, dratt ned av kinesiske aksjer, som målt med MSCI China All Shares falt 7,5 prosent i august, der sistnevnte reverserte hele oppgangen fra juli. Den norske kronen svekket seg også mot valuta i fremvoksende markeder, så tilsvarende avkastningstall målt i norske kroner var henholdsvis -1,3 og -3,9 prosent. Internasjonale investorer i kinesiske investorer har så langt ikke latt seg overbevise over myndighetenes annonserte tiltak for å motivere kinesiske forbrukere til å trekke på sine store reserver av oppsparte midler knyttet til nedstengningen. Les mer i markedskommentaren for august. 

Øvrige store markeder innen EM, som Taiwan, India og Brasil, leverte -2,6, -1,3 og -4,6 prosent avkastning respektivt målt i lokal valuta. På sektornivå utmerket energi og IT seg (sistnevnte dominert av TSMC og Samsung), og falt mindre enn MSCI EM, med nedgang på henholdsvis 1,0 og 2,9 prosent avkastning i lokal valuta, mens kommunikasjon og forbruksvarer (som er dominert av kinesiske plattformselskaper som Alibaba, Meituan og JD.com) falt 6,9 prosent i lokal valuta.

I snitt gjorde våre foretrukne aksjeforvaltere det noe bedre enn sine respektive indekser. Det var spesielt EM forvalteren GQG, den globale kvalitetsforvalteren SGA og den globale vekstforvalteren Jennison som utmerket seg, og slo sine respektive indekser med henholdsvis 2,8 (opp 1,4 prosent), 2,4 (opp 0,3 prosent holdt igjen av valutasikring) og 2,1 prosent (opp 4,3 prosent). Den globale kvalitetsforvalteren som fokuserer på rimeligere selskaper, J O Hambro, skapte 3,4 prosent avkastning og slo sin indeks med 1,2 prosent. Holberg Norge underpresterte Oslo Børs fondsindeks med 1,2 prosent i august. Bin Yuan, som fokuserer på kinesiske innenlands aksjer, falt 4,2 prosent, 0,3 prosent bak MSCI China All Shares.

Om renter

(Global «IG» kreditt: -0,4 % Global «HY» kreditt: 0,1 %)  

Stigende renter og kredittpåslaget var en motvind i august, og førte til negativ avkastning for Global «IG». Global «HY» skapte noe positiv avkastning, takket være høyere kupongnivåer i den delen av rentemarkedet. Kredittpåslagene for Global «HY» steg litt mer enn for Global «IG», og kombinert med lavere renterisiko endte indeksen opp 0,1 prosent, mens indeksen for Global «IG» falt 0,4 prosent. Effektiv rente for indeksene for Global «IG» og Global «HY» sto ved utgangen av august på 5,3 og 8,6 prosent respektivt, der kredittpåslaget utgjør henholdsvis 1,3 og 4,3 prosent.  

Rentedelen av våre anbefalte porteføljer består generelt sett av lån med kortere løpetid og middels kredittrisiko, samt en kombinasjon av lån med fast- og flytende rente. Våre anbefalte rentefond som søker høyere avkastning (TwentyFour SIF, Janus Henderson og Storm) leverte avkastning i tråd med Global «HY». Rentefondene som vi kategoriserer innenfor «IG» leverte bedre enn Global «IG», med unntak av JPM Global Government Bond (kun inkludert i porteføljer til klienter med lavere aksjevekting) som var ned i 0,4 prosent (i tråd med både den globale statsobligasjonsindeksen og Global «IG»). Samtlige rentefond er valutasikret til norske kroner.

Våre klienters rentedel har en årlig brutto effektiv rente på rundt 6-8 prosent (avhengig av sammensetning), som vi anser som attraktiv kompensasjon for kredittrisikoen som tas.

Om alternative strategier  

Bidraget fra alternative strategier, i stedet for en høyere allokering mot renter, var blandet avhengig av sammensetningen på denne delen av porteføljen i august. Amundi og GMO var ned 1,8 og 1,4 prosent, mens Systematica var opp 3,5 prosent. Samtlige fond innen alternative strategier er valutasikret til norske kroner.

Om valutaeffekt

(MSCI ACWI i NOK versus MSCI ACWI i lokal valuta: 4,3 %) 

I august svekket den norske kronen seg kraftig mot de fleste relevante valutaer. Dette ga et positivt valutabidrag fra åpne globale aksjefond.  

Om overordnet posisjonering

Vår strategiske posisjonering var negativ i august. Innenfor renter var kort løpetid positivt, mens valutasikring av alternative strategier dro ned. Aksjeposisjonering var negativ, der den høyere vektingen mot fremvoksende markeder (inkludert Kina) relativt til den globale indeksen var en motvind, i tillegg til innslaget av et valutasikret globalt aksjefond i en måned der kronen svekket seg kraftig (en reversering av driverne fra juli). Meravkastning fra flere av aksjeforvalterne motarbeidet den negative effekten av den overordnete aksjeposisjoneringen.  

Våre vurderinger fremover

  • Våre klienters rentedel ligger an til å bidra med årlig brutto effektiv rente på rundt 6-8 prosent (avhengig av sammensetning) de neste årene.
  • Alternative strategier forventes å bidra med risikodemping og avkastning fremover.
  • Hittil i år har aksjemarkedet i stor grad vært drevet av at de store amerikanske vekstselskapene har blitt dyrere. På tross av kraftig motvind fra vår posisjonering innen aksjer (lavere vekting mot USA relativt til markedet og en balansert tilnærming til forvalterstilene verdi, kvalitet og vekst), har meravkastning fra aksjeforvalterne ført til at porteføljene har hengt godt med. Fremover noterer vi oss at vår posisjonering, kombinert med aksjevalgene til de underliggende aksjeforvalterne gir en aksjedel med rimeligere verdsettelse, høyere utbyttegrad, høyere forventet inntjeningsvekst og lavere belåningsgrad relativt til MSCI ACWI.  

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish