April 2024
Porteføljekommentar: Fall i aksjemarkedet, men store geografiske forskjeller

Martin Indal Andersen
Martin Indal Andersen 
investeringsspesialist
Aksjer

Aksjer

Utvikling utvalgte aksjeindekser

April ble en blandet måned for aksjemarkedet. Utviklede markeder hadde årets første måned med negativ avkastning, som i stor grad var drevet av fall i amerikanske aksjer. Fremvoksende markeder og norske aksjer hadde en bedre måned og leverte positiv avkastning gjennom måneden.

Verdensindeksen (MSCI ACWI) falt 2,8 prosent i april. Utviklede markeder var ned 3,2 prosent, mens fremvoksende markeder bidro positivt og var opp 1,4 prosent. Amerikanske aksjer målt ved S&P 500 var ned 4,1 prosent. Dette var første negative måned for amerikanske aksjer siden oktober i fjor. Europeiske aksjer gjorde det relativt bedre og var ned 1 prosent, målt ved den brede indeksen Stoxx 600. Innenfor fremvoksende markeder var det spesielt Kina som bidro positivt. Kinesiske aksjer fortsatte den positive trenden vi har sett siden februar og var opp 4,8 prosent i april. Andre store markeder som India, Brasil og Taiwan leverte henholdsvis 2,4, -0,7 og 0,6 prosent. Alle tall er målt i lokal valuta.

I utviklede markeder var det stor variasjon blant sektorene. Forsyning leverte høyest avkastning med 1,2 prosent, etterfulgt av energi som fortsatte den sterke trenden fra forrige måned og var opp 0,8 prosent. I motsatt ende finner vi sektorene eiendom, IT og forbruksvarer. Dette er sektorer som historisk har vært mer rentesensitive og stigende markedsrenter gjennom måneden kan forklare deler av den negative avkastningen. Innen fremvoksende markeder, var det kommunikasjon, forbruksvarer og forsyning som presterte best med en avkastning på henholdsvis. 5,8, 4,6 og 3,9 prosent. IT, helse og konsumvarer hadde nedgang på henholdsvis. 2,3, 1,1 og 0,9 prosent. Alle tall er målt i lokal valuta.

Sektoravkastning

I utviklede markeder var det small cap-selskaper som leverte svakest avkastning med minus 3,2 prosent, etterfulgt av mid cap og large cap som var ned 2,4 og 1,6 prosent. I fremvoksende markeder var det små selskaper som ledet an med en oppgang på 4,1 prosent, etterfulgt av large cap og mid cap som var opp 2,7 og 2,0 prosent.  

Samtlige forvalterstiler innen MSCI ACWI leverte negativ avkastning i april. De mer defensive forvalterstilene leverte relativt bedre avkastning enn indeks. I motsatt ende var det momentum som gjorde det svakest. Se grafen nedenfor for en mer detaljert oversikt for relativ avkastning mot indeks. Alle tall er målt i norske kroner.  

Stilfaktor sammenlignet med verdensindeksen

Det var store forskjeller blant våre foretrukne forvaltere i april avhengig av forvalterstil og geografisk eksponering. Innen kvalitet var det den mer verdifokuserte forvalteren J O Hambro som hadde en sterk måned og var opp 1,1 prosent. Den mer vekstfokuserte forvalteren SGA var ned 5,2 prosent med motvind fra posisjonering, samt at fondet er valutasikret mot norske kroner som svekket seg gjennom måneden. Forvalterne innen verdi og momentum (Schroders og Jennison) leverte henholdsvis 0,0 prosent og -3,3 prosent i avkastning. Våre to foretrukne forvaltere innen fremvoksende markedet GQG og ARGA leverte positiv avkastning og var opp henholdsvis 1,6 og 3,6 prosent. Bin Yuan som er vår foretrukne forvalter innenfor kinesiske aksjer var opp 4,4 prosent.  

Oslo Børs hadde en ny sterk måned med en oppgang på 4,4 prosent. Fondsindeksen var opp 3,3 prosent. Egenkapitalbevis og energisektoren utmerket seg spesielt med en økning på 6,0 og 4,1 prosent. Våre foretrukne norske aksjefond, Arctic og Holberg, leverte avkastning på henholdsvis 3,0 og 3,7 prosent.

Renter

Renter

Indeksen for Investment Grade ("IG") falt 2,0 prosent, mens renteindeksen for Global High Yield ("HY") var ned 0,8 prosent i april. Negativ utvikling på kursene for rentepapirer ble drevet av stigende markedsrenter. Kredittpåslagene falt fra 1,00 til 0,98 for Global IG og steg fra 3,22 til 3,24 for Global HY. Effektiv rente ved utgangen av måneden var henholdsvis 5,25 prosent og 7,92 prosent for Global IG og Global HY.

Utvalgte renteindekser

Rentedelen i våre anbefalte porteføljer består generelt sett av lån med noe kortere løpetid sammenlignet med indeks og middels kredittrisiko. I tillegg benytter vi en kombinasjon av rentepapirer med fast- og flytende rente. Med stigende renter gjennom måneden var det en fordel å ha rentefond med kortere løpetid og flytende rente. Rentefondene som hovedsakelig investerer i rentepapirer med lavere kredittkvalitet (high yield), TwentyFour Strategic Income Fund, Janus Henderson Global High Yield og Storm Bond Fund leverte -1,0, -0,4 og 0,6 prosent i avkastning. Av rentefondene som primært investerer i rentepapirer med høyere kredittkvalitet, leverte Schroders Alternative Securitised Income, JPM Global Government Bond, Alfred Berg Nordic IG og TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income henholdsvis 0,2, -1,9, 0,7, og 0,0 prosent.

Våre klienters rentedel har en årlig brutto effektiv rente på rundt 5-7 prosent (avhengig av sammensetning), som vi anser som en attraktiv kompensasjon for kredittrisikoen som tas.

Alternative strategier

Alternative strategier

Vi benytter alternative strategier i våre foretrukne porteføljer som et diversifiserende element mot tradisjonelle aksje- og rentefond. Sammensetning av denne aktivaklassen varierer i de ulike foretrukne porteføljene. Systematica, GMO og Amundi leverte henholdsvis 1,7, -0,5 og -0,9 prosent.

Valutaeffekt

Om valutaeffekt

Utvikling i utvalgte valutaer

Den norske kronen svekket seg igjen mot de fleste relevante valutaer. Dette har en positiv effekt for aksjefondene som har en åpen valuta. Kronen svekket seg 2,2 prosent mot amerikanske dollar og 1,0 prosent mot euro. Rentefond og fondene innen alternative strategier er valutasikret.

Posisjonering

Om overordnet posisjonering

Vår strategiske posisjonering var positiv, relativt til det brede markedet i april. På rentesiden var det positiv avkastning fra rentefond med lavere rentesensitivitet og flytende rente. Samlet leverte rentedelen i våre foretrukne porteføljer mellom -0,4 og 0,1 prosent. Alternative strategier fungerte som et diversifiserende element i porteføljene og leverte mellom 0,0 og 1,0 prosent avkastning avhengig av sammensetningen. På aksjesiden bidro den globale allokeringen negativt og spesielt de mer vekstfokuserte forvalterne trakk ned. Overvekt mot fremvoksende markeder og allokering mot norske aksjer bidro positivt i porteføljene. Aksjefondene leverte samlet mellom -1,7 og 0,2 prosent avkastning avhengig av sammensetningen.

Vurderinger

Våre vurderinger fremover

  • Våre klienters rentedel ligger an til å bidra med årlig brutto effektiv rente på rundt 5-7 prosent (avhengig av sammensetning) de neste årene.
  • Vi har i tidligere porteføljekommentarer nevnt våre vurderinger om porteføljene har tilstrekkelig rentesensitivitet, men nå prioriterer vi overvåkning av kredittpåslagene. Lavere kredittpåslag i rentemarkedet fører til at vi fortsetter evalueringen av sammensetningen av våre anbefalte porteføljers rentedel, med spesielt fokus på hvor mye kredittrisiko vi skal ta.
  • Alternative strategier forventes å bidra med risikodemping og avkastning fremover.
  • I løpet av mars økte vi vekten mot globale aksjefond relativt til aksjefond som investerer i fremvoksende markeder. Vi opprettholder fortsatt en høyere vekt mot fremvoksende markeder relativt til MSCI ACWI. For mer informasjon om denne endringen, se brev på klientportalen.
  • I 2023 var aksjemarkedet i stor grad vært drevet av at de store amerikanske vekstselskapene har blitt dyrere. På tross av  motvind fra vår posisjonering innen aksjer (lavere vekting mot USA relativt til markedet og en balansert tilnærming til forvalterstilene verdi, kvalitet og vekst), har meravkastning fra aksjeforvalterne ført til at porteføljene har hengt godt med. Fremover noterer vi oss at vår posisjonering, kombinert med aksjevalgene til de underliggende aksjeforvalterne, gir en aksjedel med rimeligere verdsettelse, høyere utbyttegrad, høyere forventet inntjeningsvekst og lavere belåningsgrad relativt til verdensindeksen.
Relevante indekser

Relevante indekser

RELEVANTE INDEKSER

FORRIGE MÅNED

HITTIL I ÅR

RENTER

   

Global "IG" kreditt

-2,0 %

-2,1 %

Global "HY" kreditt

 -0,8 %

0,9 %

AKSJER

   

Norge (Oslo Børs fondsindeks

3,3 %

6,6 %

MSCI World i NOK

-1,7 %

14,3 %

MSCI EM i NOK

2,5 %

12,1 %

MSCI China All Shares i NOK

6,9 %

13,0 %

VALUTAEFFEKT - AKSJER

   

MSCI ACWI i NOK versus i lokal valuta

1,5 %

7,6 %

STILFAKTOR - AKSJER

   

MSCI ACWI Verdi i NOK

-1,1 %

11,6 %

MSCI ACWI Kvalitet i NOK

-1,6 %

17,0 %

MSCI ACWI Momentum i NOK

-1,9 %

26,8 %

MSCI ACWI Vekst i NOK

-1,6 %

15,1 %


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Få det siste, først!

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få nyheter direkte til innboksen din.
Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish