April 2023
Porteføljekommentar: "Avtagende bankuro og god avkastning i april."

Avtagende uro om banksystemet, samt generelt sett positive økonomisk data førte til at «Fed», ECB og Norges Bank hevet sine styringsrenter med 0,25 prosentpoeng. Bedringen i sentimentet blant investorer førte til god avkastning fra de fleste globale aksje- og rentemarkeder. Den norske kronen svekket seg.
Sturla  Skogland, CFA
Sturla Skogland, CFA 
Investeringsdirektør / CIO

Om aksjer

(Norge: 2,7 % MSCI World: 3,9 % MSCI EM: 0,9 % MSCI China All: -1,9%) 

Selv om det fortsatt er usikkerhet knyttet til enkelte amerikanske regionale banker (banken First Republic ble kjøpt av JP Morgan 1. mai), har bankuroen som rådet i mars avtatt betraktelig. Den amerikanske sentralbanken («Fed»), den europeiske sentralbanken («ECB») og Norges Bank satte opp sine respektive styringsrenter med 0,25 prosentpoeng. Dette er et tegn på at finansiell stabilitet, og økonomisk aktivitet, etter deres syn er sterk nok til at bekjempelse av inflasjon igjen er førsteprioritet, og det til tross for at bankenes utlånsvekst forventes å falle ytterligere fremover. Fed signaliserte at dette kan være rentetoppen, mens både ECB og Norges Bank forventer å sette opp renten ytterligere.  

I norske kroner steg MSCI World 3,9 prosent, drevet av europeiske aksjer som steg 6,3 prosent, mens USA steg 3,6 prosent. Kronesvekkelsen pyntet på tallene i april (som i alle årets måneder så langt) og målt i lokal valuta var avkastningen henholdsvis 1,6 prosent, 2,4 prosent, og 1,5 prosent. På sektornivå kom finans og energi tilbake etter mars, mens konsumvarer overpresterte (med avkastning på henholdsvis 2,9 prosent, 3,6 prosent og 3,7 prosent målt i lokal valuta). IT sektoren hadde motvind etter en sterk mars, og sykliske sektorer som materialer og industri underpresterte også (-0,2 prosent, -0,7 prosent og 0,5 prosent respektivt målt i lokal valuta). Indeksen med store selskaper slo tilsvarende indeks for små selskaper med 2,1 prosent.  

Oslo Børs fondsindeks var opp 2,7 prosent, drevet av en rekyl i banker og sjømat (Oslo Børs Egenkapitalbevis var opp 7,0 prosent og sjømatindeksen opp 5,9 prosent).  

Fremvoksende markeder steg 0,9 prosent målt i norske kroner, og også her bidro valutabevegelser positivt (målt i lokal valuta var MSCI EM ned 0,7 prosent). Kina, spesielt de store kinesiske teknologiselskapene, holdt igjen fremvoksende markeder og målt i lokal valuta var Kina All Shares ned 3,5 prosent. Forbruksvarer, telekom og IT sektorene innen MSCI EM var ned henholdsvis 6,7 prosent, 5,4 prosent og 4,0 prosent (en reversering etter god avkastning fra disse sektorene i mars). Energi og finans overpresterte med 5,8 og 4,3 prosent avkastning målt i lokal valuta.  

I snitt gjorde våre foretrukne aksjeforvaltere det bedre enn sine respektive indekser, spesielt drevet av god avkastning fra fondene innen fremvoksende markeder. Både GQG og ARGA slo MSCI EM (med 4,0 og 1,6 prosent meravkastning respektivt), og veide opp for svak avkastning fra Bin Yuan (-3,8 prosent), Ardevora (-0,2 prosent, ikke hjulpet av valutasikring) og Jennison (2,5 prosent og 1,1 prosent bak sin indeks). Også J O Hambro, Holberg Norge og Schroders Global Recovery bidro med god absolutt og relativ avkastning. 

Om renter 

(Global «IG» kreditt: 0,8 % Global «HY» kreditt: 0,6 %)  

Renter og kredittpåslag falt noe, som var positivt for avkastningen fra renteinvesteringer. Effektiv rente for Global «IG» og Global «HY» sto ved utgangen av april på 4,9 og 8,6 prosent respektivt, der kredittpåslaget utgjør 1,5 og 5,0 prosent respektivt. Utslaget fraor fallende renter var større enn for fallende kredittpåslag, så spesielt obligasjoner med fastrentelån og lang løpetid overpresterte.  

Rentedelen av våre anbefalte porteføljer består generelt sett av lån med kortere løpetid og middels kredittrisiko, samt en kombinasjon av lån med fast- og flytende rente, men rentedelen hang godt med takket være god avkastning fra spesielt Storm, TwentyFour SIF og Alfred Berg Nordic IG (opp 1,5 prosent, 0,9 prosent og 0,8 prosent respektivt).

I april gjorde vi endringer i rentedelen i porteføljene. Vi økte kredittkvaliteten uten å i særlig grad påvirke effektiv rente. For mer info se brev på klientportalen. Våre klienters rentedel har nå en årlig brutto effektiv rente på rundt 6-8 prosent (avhengig av sammensetning).  

Om alternative strategier  

Bidraget fra alternative strategier, i stedet for en høyere allokering mot renter, var marginalt positivt i april. Systematica og GMO leverte henholdsvis 2,6 og 1,2 prosent avkastning, mens Amundi falt 1,3 prosent.

Om valutaeffekt

(MSCI ACWI i NOK versus MSCI ACWI i lokal valuta: 2,2 %) 

I april svekket den norske kronen seg mot de fleste relevante valutaer, spesielt mot euro (3,5 prosent), som ga et positivt valutabidrag fra åpne globale aksjefond. Se markedskommentar for april for våre tanker om kronekursen.

Om overordnet posisjonering

Vår strategiske posisjonering var negativ i april. Avhengig av sammensetning, bidro renter og alternative strategier positivt til svakt negativt, drevet av lav rentesensitivitet innenfor IG rentefond, samt svak avkastning fra Amundi innen alternative strategier. Mesteparten av det negative bidraget kom derimot fra aksjesiden. På tross av at aksjefondene i snitt gjorde det bedre enn sine respektive indekser (takket være EM og norske aksjefond), holdt Bin Yuan og de globale aksjefondene porteføljene tilbake relativt til en global indekstilnærming i april. Verdsettelsesnivåer for vår posisjonering innen både renter og aksjer viser til gode utsikter for å skape god langsiktig avkastning fremover, uten å være avhengig av at et spesifikt scenario inntreffer.

Våre vurderinger fremover

  • I slutten av april gjorde vi endringer i rentedelen i våre klienters porteføljer, der vi økte kredittkvaliteten uten å i særlig grad redusere årlig brutto effektiv rente, som avhengig av sammensetning nå ligger på rundt 6-8 prosent de neste årene. Se brev på klientportal for mer info.  
  • Aksjefondet Ardevora Global Long-Only SRI ble nedgradert på bakgrunn av endringer på personalsiden. Fondet byttes ut mot et nytt aksjefond i mai. Se brev på klientportal for mer info.
  • Samtlige aksjemarkeder ble rimeligere i 2022. På tross av det som oppleves som en usikker periode for investering i aksjer er flere markeder og gode selskaper priset på det vi mener vil vise seg å være attraktive nivåer for langsiktig verdiskapning.  

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish