Oktober 2022 - Porteføljekommentar

Globale aksjemarkeder fikk en rekyl, mens Kina, som trakk med seg fremvoksende markeder, falt sterkt etter at Xi Jinping som ventet ble gjenvalgt for fem nye år. Utsikter for inflasjon, pengepolitikk og vekst fortsatt i fokus. Den norske kronen styrket seg kraftig.
Sturla  Skogland, CFA
Sturla Skogland, CFA 
Investeringsdirektør / CIO

Om aksjer

(Norge: +6,7 % MSCI World: +2,3 %  MSCI EM: -7,6 % MSCI China All: -17,5 %)

Etter at septembers svake utvikling for globale aksjer ble skjermet av kronesvekkelse, ble bildet snudd på hodet i oktober. MSCI World i lokal valuta var opp hele 7,1 % i oktober, men kronestyrking dempet oppturen for norske investorer. Oslo børs fondsindeks, som ikke er utsatt for samme vekslingseffekt, steg i tråd med globale børser målt i lokal valuta. Sentimentet for aksjer i utviklede markeder har generelt bedret seg etter god resultatrapportering og håp om at toppen på inflasjonsmålinger er bak oss. Vi må trolig smøre oss med tålmodighet før markedet med trygghet konkluderer med det. Fremvoksende markeder var ned 2,6 % i lokal valuta, utelukkende trukket ned av Kina som falt 12,2 % i lokal valuta. Også i disse regionene førte valutabevegelser til lavere avkastning for norske investorer. Kina falt kraftig etter at Xi Jinping (som forventet) ble gjenvalgt som generalsekretær for Kinas kommunistparti, og dermed leder for verdens nest største økonomi. Markedet frykter at hans tredje periode vil få negative konsekvenser for Kinas økonomi og verdiskapning. Klikk her for våre tanker om aksjer i Kina og fremvoksende markeder. På fondsnivå utmerket den valutasikrete versjonen av Ardevora seg, i tillegg til at Schroders sin verditilnærming slo både markedet og verdiindeksen. GQG slo indeksen for fremvoksende markeder med 3,9 %, og Bin Yuan slo Kina-indeksen med 5,6 %, som i løpet av de siste to månedene har hentet inn hele indeksens forsprang hittil i år.

Om renter

(Global «IG» kreditt: -0,6 % Global «HY» kreditt: +1,8 %)

Noe økning i rentenivået og risikopåslag innen global «IG»-kreditt førte til negativ avkastning for rentepapirer med fast rente og lenger utløpstid. Bluebay IG ARB klarte seg bra relativt sett. Kredittpåslaget innen global «HY» derimot, falt tilstrekkelig til å skape positiv avkastning, i tråd med det positive sentimentet innen risikoaktiva i utviklede markeder. Utviklingen innen fremvoksende markeder «HY» var negativ, i tråd med tilsvarende fall i regionens aksjemarkeder. I løpet av oktober diversifiserte vi sammensetningen av «HY» i porteføljene. Vi introduserte et globalt, og for de fleste klienter et nordisk «HY» fond, og økte eksponering mot kreditt generelt. Dette hadde positiv effekt i oktober. Våre klienters rentedel har etter endringene en årlig brutto effektiv avkastning på rundt 6-9 % (avhengig av risikoprofil).  

Om alternative strategier 

Bruken av alternative strategier, i stedet for en høyere allokering mot renter, var positivt fra et overordnet syn, og de klarte seg betraktelig bedre enn rentefondene i snitt. Samtlige fond leverte positiv avkastning, GMO og Systematica leverte henholdsvis 1,8 % og 1,6 % avkastning. 

Om valutaeffekt

(MSCI ACWI i NOK versus MSCI ACWI i lokal valuta: -4,9%)

I oktober styrket kronen seg mot de fleste store valutaer. Dette ga et negativt valutabidrag fra de åpne globale aksjefondene. 

Om overordnet posisjonering

Vår strategiske posisjonering var negativ i oktober. Sammensetningen av renter og alternative strategier var positiv, men aksjeeksponeringen i Kina og fremvoksende markeder trakk ned. Aksjefondene gjorde det i snitt bedre enn sine respektive referanseindekser (med 0,1 prosentpoeng lavere fall), men undervekten mot aksjer i utviklede markeder veide opp for det. På tross av motvinden i oktober ser vi positivt på sammensetningen av porteføljen, og endringene på rentedelen av porteføljene har posisjonert oss for å utnytte oss av mulighetene som utviklingen i 2022 har presentert.  

Våre vurderinger fremover

  • I mars 2021 reduserte vi kredittrisikoen for klienter med rentefond. Kredittpåslaget har nå økt til nivåer som fører til at vi reduserte undervekten mot kreditt. Dette ble implementert i oktober. I kombinasjon med økte renter gir dette attraktive nivåer for løpende avkastning fremover. 
  • For klienter som ønsker lavere risiko gjør endringene i rentemarkedet det mulig å redusere nedsiderisiko, uten å redusere effektiv avkastning betraktelig. 
  • Vi har funnet ytterligere en foretrukken forvalter av norske aksjer. Ny forvalter inkluderes for de fleste klienter i løpet av oktober/november.

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish