November 2022 - Porteføljekommentar

Globale aksjemarkeder med positiv utvikling, drevet av forventninger om at rentehevingssyklusen nærmer seg slutten. Bedret sentiment om 5 nye år med Xi Jinping i førersetet i Kina, ledet aksjer i fremvoksende markeder opp. Dragkampen mellom inflasjonen og resesjon dro lange renter ned. Den norske kronen stryket mot USD.
Sturla  Skogland, CFA
Sturla Skogland, CFA 
Investeringsdirektør / CIO

Om aksjer

(Norge: +4,5 % MSCI World: +2,6 % MSCI EM: +10,1 % MSCI China All: +16,3 %) 

Oktobers positive sentiment i aksjer fortsatte i november. Lavere inflasjonstall enn ventet i USA skaper forhåpninger om at prisveksten vil fortsette å falle tilbake og at styringsrenter snart når toppen. Samtidig er økonomisk data i USA generelt sett sterk, dog er trenden avtagende. Dette bygger opp om at narrative om «soft landing» (svakere økonomisk vekst uten at det vipper over i resesjon) fortsatt er i live.  

MSCI World i lokal valuta var opp 5,7 prosent, men en svak USD førte til noe lavere avkastning målt i norske kroner gitt USAs tunge vekting i den globale indeksen. Europeiske aksjer leverte nesten 7 prosent avkastning, både målt i NOK og lokal valuta. Oslo børs fondsindeks steg også, men noe mindre enn andre utviklede markeder, der vår energitunge børs ble holdt tilbake noe av at prisen for Brent olje falt med rundt 10 USD fatet.  

Sentimentet i fremvoksende markeder bedret seg betraktelig, og samleindeksen steg over 10 prosent. Kinesiske aksjer ledet an og steg 16,3 prosent på bakgrunn av tentative tegn til bedring på flere av frontene som har tynget utsiktene for Kina (covid restriksjoner, boligsektoren og relasjonen til USA).  

På fondsnivå utmerket ARGA (verdiforvalteren innen EM) seg med nesten 14 prosent avkastning, og Bin Yuan leverte rundt 8 prosent (riktignok bak indeks grunnet forvalters preferanse for mindre selskaper – small cap var hele 12,3 prosent bak large cap indeksen i Kina i november). Impax leverte 5,7 prosent (medvind for «kvalitetsaksjer»), og den globale verdiforvalteren, Schroders, leverte 5,3 prosent (foran indeks, men bak stilfaktorindeksen). Verdi slo vekst også i november, og på kort sikt utfordres dermed synet om at fallende renter driver vekstaksjer. Den valutasikrete versjonen av Ardevora skapte 5,1 prosent avkastning, som veier opp for noe av USD svekkelsen innen utviklede markeder.  

Om renter

(Global «IG» kreditt: +4,1 % Global «HY» kreditt: +3,2 %) 

Både rentenivået og risikopåslaget falt innen global «IG»-kreditt, som førte til positiv avkastning for alle segmentene innen rentemarkedet, men med størst påvirkning på rentepapirer med fast rente og lengre utløpstid. Det globale statsgjeldfondet leverte best avkastning blant fondene med høyere kredittkvalitet (opp 1,7 prosent), og Alfred Berg Nordic IG og Bluebay IG ARB leverte begge 1,2 prosent. Bildet var tilsvarende innen «HY», der fallende renter og risikopåslag førte til positiv avkastning i alle fond. BlueBay EM HY leverte 7,1 prosent (noe bak sin indeks) og TwentyFour leverte 3,9 prosent. Våre klienters rentedel har fortsatt en årlig brutto effektiv rente på rundt 6-9 prosent (avhengig av sammensetning).

Om alternative strategier 

Bruken av alternative strategier, i stedet for en høyere allokering mot renter, var nøytralt til positivt fra et overordnet syn selv i en måned med sterk avkastning fra renter. Alternative strategier leverte fra et absolutt perspektiv, og bidro med 2 – 2,5 prosent, ledet av 5,4 prosent fra GMO. Samtlige fond innen alternative strategier er valutasikret. 

Om valutaeffekt

(MSCI ACWI i NOK versus MSCI ACWI i lokal valuta: -2,9 %) 

I oktober styrket kronen seg mot de fleste store valutaer. Dette gå et negativt valutabidrag fra de åpne globale aksjefondene. 

Om overordnet posisjonering

Vår strategiske posisjonering var positiv i november. Sammensetningen av renter og alternative strategier var relativt nøytral gitt våre lave rentesensitivitet, mens undervekten mot amerikanske aksjer til fordel for fremvoksende markeder og Kina bidro positivt. Aksjefondene gjorde det i snitt svakere enn sine respektive referanseindekser (1,4 prosent lavere avkastning), men vår geografiske posisjonering veide opp og leverte rundt 4 prosent. Verdsettelsesnivåer for vår posisjonering innen både renter og aksjer viser til gode utsikter for å skape god langsiktig avkastning fremover uten å være avhengig av at et spesifikt scenario inntreffer. 

Våre vurderinger fremover

  • I mars 2021 reduserte vi kredittrisikoen for klienter med rentefond. Kredittpåslaget har i 2022 økt til nivåer som førte til at vi reduserte undervekten mot kreditt. Dette ble iverksatt i oktober. I kombinasjon med økte renter gir dette attraktive nivåer for løpende avkastning fremover.
  • For klienter som ønsker lavere risiko gjør endringene i rentemarkedet det mulig å redusere nedsiderisiko, uten å redusere effektiv avkastning betraktelig. 
  • Vi har funnet ytterligere en foretrukken forvalter av norske aksjer. Dette ble implementert for de fleste klienter i løpet av oktober/november.  

Norge
NorskEnglish
Norge
NorskEnglish