Skip to main content Skip to main navigation

Uavhengig Rådgivning

Skillet mellom Uavhengig og ikke-uavhengig

Vi bygger hele vår tilnærming på uavhengighet, og våre kunder skal alltid være vår eneste oppdragsgiver. Med MiFID II-direktivet som ble implementert i norsk lov 2018, må verdipapirforetak oppfylle strenge krav for å kunne kalle seg uavhengig. Det bidrar til å klargjøre rollene til alle aktørene i finansbransjen.

I henhold til verdipapirhandelloven så skal et verdipapirforetak opplyse kunden:

  1. Om det ytes uavhengig eller ikke uavhengig investeringsrådgivning,
  2. Om rådgivningen er basert på et bredt utvalg av finansielle instrumenter,
  3. Om utvalget av finansielle instrumenter er begrenset til egne produkter eller produkter som utstedes eller leveres av foretak som verdipapirforetaket har nære forbindelser til,
  4. Om andre juridiske eller økonomiske forbindelser som kan utgjøre en risiko for det uavhengige grunnlaget, og
  5. Om verdipapirforetaket vil gi kunden en periodisk egnethetsvurdering

Hva betyr uavhengig rådgivning for deg som kunde

Det viktigste for en uavhengig forretningsmodell er å identifisere og eliminere alle potensielle interessekonflikter. Det mener vi er nødt til å ligge til grunn for å kunne gi gode langsiktige råd som kun er basert på kundenes interesser og behov. Vår uavhengige rådgivningsmodell eliminerer de viktigste interessekonfliktene, og er derfor en trygghet for kundene våre.

Les om hvordan vi håndterer interessekonflikter her.

Eksempler på interessekonflikter:

Egne produkter

De fleste norske banker, forsikringsselskaper, kapitalforvaltere og ikke-uavhengige rådgivere distribuerer først og fremst sine egne produkter, og gjør heller ingen vurdering om det finnes produkter eller løsninger som er bedre egnet for kundene sine.

Rådgivningen i Söderberg & Partners Wealth Management AS gjennomføres med utgangspunkt i en bred analyse av finansielle instrumenter innenfor hver aktivaklasse vi anvender i våre anbefalte løsninger.

Ulike priser på ulike produkter og risikoprofiler

Mange aktører har priser som varierer basert på hvilke produkter og risikoprofiler som velges. Da er det naturlig å stille spørsmål rundt hvordan man sikrer at kundens interesser kommer først, når inntjeningen varierer.

Söderberg & Partners Wealth Management AS sitt rådgivningshonorar er utelukkende basert på investert beløp, og er ikke knyttet til verken produkter eller risikoprofil som en kunde har i sin portefølje. 

Komplekse prismodeller

Komplekse prismodeller kan gjøre det vanskelig for en kunde å finne ut hva samlet inntjening for banken er (og følgelig hva deres egen totale kostnad er). For fond så skal forvaltningskostnaden fremgå av informasjonsmaterialet. Men hva med kurtasjen ved fondets verdipapirhandel og marginer ved valutatransaksjoner? Hvordan fordeles administrasjonskostnader mellom ulike fond?

Hos oss skal kunden til enhver tid vite hva han eller hun betaler for. Vi har derfor kun to elementer i vår prismodell - et engangshonorar for den innledende prosessen (implementering) og et årlig honorar (rådgivning).

Transaksjonskostnader

Meglerhus har i alle år levd av kurtasje når kundene har kjøpt og solgt verdipapirer, og har derfor hatt stor interesse av at kundene har kjøpt og solgt med høy frekvens. Dette på tross av at det ofte ikke kan forsvares ut prinsippet om å sette kundenes interesser først.

Vi tar ingen transaksjonskostnader. Dette sikrer at løpende anbefalte endringer tar utgangspunkt i hva som er egnet for og i kundens interesser.

Suksesshonorarer

Prismodeller med suksesshonorar kan i utgangspunktet virke attraktive, men de aller fleste av disse modellene mangler symmetri som gjør at det ofte kun er rådgiver/forvalteren selv som vinner på slike prismodeller. Dette fordi samlede honorarer som oftest blir høyere ved positiv avkastning, mens honorarene gjerne ikke forsvinner selv om avkastningen blir negativ. Studier viser også at slike modeller kan drive forvaltere til å ta høyere risiko på vegne av sine kunder, og dermed kan slike prismodeller få effekter man gjerne ikke ønsket eller tenkte på da man ble presentert for de ulike investeringsløsningene første gang.

Vi tar ingen suksesshonorarer.

Returprovisjoner

Kapitalforvaltere, forsikringsselskaper og andre produktmiljøer gir ofte returprovisjoner til ikke-uavhengige rådgivere for å fremme salget av nettopp deres produkter. Da kan det være vanskelig å vurdere om rådene som gis til kundene blir drevet av hvilke produktleverandører som tilbyr de beste vilkårene eller om de drives av kundenes interesser.

Alle rabatter og returprovisjoner vi som uavhengige rådgivere mottar går direkte og uavkortet tilbake til kundene våre. Dette hindrer at det oppstår en interessekonflikt overfor kundene.

Oppfølging

Flere investeringsprodukter som tilbys i det norske markedet har en vesentlig etableringskostnad som tilfaller banken eller den ikke-uavhengige rådgiveren, mens det ikke betales noe løpende honorar for produktet. Dette kan høres tilforlatelig bra ut, men problemet ligger i at aktøren i disse tilfellene ikke har insentiver til å følge opp produktene etter at de er solgt til kundene, og viktig rådgivning etter at investeringen er gjennomført kan derfor bli nedprioritert av tilbyderen av økonomisk egeninteresse.

Alle våre kunder får en personlig formuesforvalter som lytter til kunden og kundens behov. Minimum en gang i året har vi en evaluering av samarbeid vårt sammen med kunden, hvor vi vurderer om vi skal videreføre forvaltningen i henhold til Formuesplanen som er lagt.

Nyhetsbrev

Ønsker du å motta nyhetsbrev fra Söderberg & Partners Wealth Management?

Meld deg på her

Bli kontaktet

Vil du komme i kontakt med oss? Trykk her for å komme til kontaktskjemaet vårt.

Kom i kontakt med oss
Contact us